Monday, March 25, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 234

Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με  χρηματική  ποινή  τιμωρείται όποιος  με  οποιονδήποτε  τρόπο δημοσιεύει έκθεση για κάποια δικαστική συνεδρίαση που έχει διεξαχθεί κεκλεισμένων  των  θυρών  ή  οποιοδήποτε έγγραφο  τέτοιας  δίκης, εκτός αν το δικαστήριο στο οποίο διεξάγεται η δίκη επιτρέψει τη δημοσίευση.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 233

Απιστία δικηγόρων
Δικηγόρος  ή  άλλος  νομικός παραστάτης που βλάπτει με πρόθεσή του εκείνον, των  συμφερόντων  του  οποίου  έχει  αναλάβει  τη  νομική προστασία,  ή  που  στην  ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί με συμβουλές ή με παροχή  υπηρεσίας  και  τους  δύο  διαδίκους,  είτε  ταυτόχρονα   είτε διαδοχικά,  τιμωρείται  με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν όμως ενήργησε αφού  συνεννοήθηκε  με  αυτούς  που  έχουν   αντίθετα   συμφέροντα   ή επιδιώκοντας  κέρδος   τιμωρείται   με   φυλάκιση  τουλάχιστον   τριών μηνών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 232Α

 1. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του, ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν η πράξη συνίσταται στην αποκατάσταση της έγγαμης συμβίωσης ή εξαρτάται από την ύπαρξη στο πρόσωπο του αρνούμενου να συμμορφωθεί ιδιαίτερων προϋποθέσεων για να ασκήσει τις τεχνικές, καλλιτεχνικές ή επιστημονικές ικανότητές του και η άρνησή του δεν οφείλεται σε δυστροπία του.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 232

Παρασιώπηση εγκλημάτων
1.   Όποιος   ενώ  έμαθε  με  τρόπο  αξιόπιστο  ότι  μελετάται κακούργημα  ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε χρόνο τέτοιον ώστε να μπορεί ακόμη να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά  του  παραλείπει να  το  αναγγείλει  εγκαίρως  στην  αρχή  τιμωρείται, αν το κακούργημα τελέστηκε  ή  έγινε  απόπειρά  του,  με  φυλάκιση  μέχρι  τριών  ετών, ανεξάρτητα αν ο δράστης τιμωρηθεί.
2.  Η παράλειψη αυτή μένει ατιμώρητη αν η αναγγελία στην  αρχή θα αφορούσε πρόσωπο οικείο εκείνου που την παρέλειψε.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 231

Υπόθαλψη εγκληματία
1.    Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε ή την τέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε ή του μέτρου ασφάλειας (άρθρα 69 - 76 και 122)  τιμωρείται  με  φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
2.  Η υπόθαλψη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος την  τέλεσε  υπέρ κάποιου οικείου του.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 230

Όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει  εν  γνώσει του  ψευδώς  στην  αρχή  ότι  τελέστηκε κάποιο κακούργημα ή πλημμέλημα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 229

Ψευδής καταμήνυση
1. Όποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι` αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι` αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.   Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον ίδιο σκοπό εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας  κάποιο αποδεικτικό μέσο.
3.  Το  δικαστήριο  με  αίτηση  του  παθόντος  μπορεί  να  του επιτρέψει να δημοσιεύσει την απόφαση με έξοδα του καταδικασμένου.
4.   Το δικαίωμα για τη δημοσίευση με έξοδα του καταδικασμένου αποσβήνεται αν η δημοσίευση δεν γίνει μέσα  σε  τρεις  μήνες  από  την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης στον παθόντα.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 228

Παραπλάνηση σε ψευδορκία
1.   Όποιος με πρόθεση παρασύρει κάποιον να  δώσει  από  πλάνη ψευδή  όρκο,  σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στο άρθρο 224, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν  τιμωρείται  αυστηρότερα  κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.
2.   Οποιος προσπαθεί με οποιοδήποτε μέσο να πείσει κάποιον να διαπράξει  το  έγκλημα  των  άρθρων 224 και 226 παρ.  1, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 227

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224 και 226 παρ. 1 επιβάλλεται στον υπαίτιο και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έως πέντε έτη.
2.  Στις περιπτώσεις του άρθρου 225 η πράξη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με την ελεύθερη θέλησή  του  ανακάλεσε  ενώπιον  της  ίδιας αρχής  την  ψευδή  έκθεση  με  νέα  του  έκθεση.   Η ανάκληση αυτή δεν απαλλάσσει από την ποινή τον υπαίτιο,  αν  η  αρχή  έχει  ήδη  εκδώσει απόφαση ή αν επήλθε σε άλλον κάποια έννομη επιβλαβής συνέπεια.
3.  Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 224 παρ.  2  και  225 τις  τέλεσε για να αποφύγει ποινική ευθύνη, είτε δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει από  κάθε ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 226

Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα
1. Όποιος ως πραγματογνώμονας ή διερμηνέας εν γνώσει εκθέτει με όρκο ψέματα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2.  Η διάταξη του άρθρου 67 εφαρμόζεται αναλόγως και  σ`  αυτή  την περίπτωση.
3. Αν η ψευδής γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα ή η ψευδής μετάφραση του διερμηνέα έγιναν χωρίς όρκο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 225

Ψευδής ανώμοτη κατάθεση
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται:
α) όποιος, όταν εξετάζεται χωρίς όρκο ως διάδικος ή μάρτυρας από αρχή αρμόδια να ενεργεί τέτοια εξέταση, εν γνώσει του καταθέτει ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια,
β) όποιος δηλώνει πως είναι έτοιμος να δώσει στο δικαστήριο ψευδή όρκο, που όμως δεν έδωσε, γιατί ο αντίδικος τον δέχτηκε σαν δοσμένο.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν εξετάζεται από κάποια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο όργανό της ή όταν αναφέρεται σε αυτήν, εκθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον κάποιας αρχής και αρνείται επίμονα να δώσει τη μαρτυρία του ή τον όρκο της μαρτυρίας του.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 224

Ψευδορκία
1. Όποιος ως διάδικος σε πολιτική δίκη δίνει εν γνώσει του ψευδή όρκο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.  Με  την  ίδια  ποινή  τιμωρείται  όποιος,  ενώ  εξετάζεται ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται  στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια.
3. Εξομοιώνονται με τον όρκο η διαβεβαίωση των  κληρικών  στην ιεροσύνη τους, η διαβεβαίωση που επιτρέπει ο νόμος αντί για όρκο στους οπαδούς  θρησκευμάτων  που  δεν  επιτρέπουν  όρκο, καθώς και κάθε άλλη βεβαίωση που αναπληρώνει τον όρκο, κατά τις διατάξεις της δικονομίας.