Ποινικός Κώδικας

Πρώτο Βιβλίο - Γενικό Μέρος

Πρώτο Κεφάλαιο - Ο Ποινικός Νόμος

I. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

Άρθρο 1 - Καμιά ποινή χωρίς νόμο
Άρθρο 2 - Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου
Άρθρο 3 - Νόμοι με προσωρινή ισχύ
Άρθρο 4 - Επιβολή μέτρων ασφάλειας

II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

Άρθρο 5 - Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή
Άρθρο 6 - Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή
Άρθρο 7 - Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή
Άρθρο 8 - Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους
Άρθρο 9 - Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή
Άρθρο 10 - Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή
Άρθρο 11 - Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

III. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του

Άρθρο 12 - Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Άρθρο 13 - Έννοια όρων του Κώδικα

Δεύτερο Κεφάλαιο - Η αξιόποινη πράξη

I. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 14 - Έννοια της αξιόποινης πράξης
Άρθρο 15 - Έγκλημα που τελείται με παράλειψη
Άρθρο 16 - Τόπος τέλεσης της πράξης
Άρθρο 17 - Χρόνος τέλεσης της πράξης
Άρθρο 18 - Διαίρεση των αξιόποινων πράξεων
Άρθρο 19 - Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν

II. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης

Άρθρο 20 - Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης
Άρθρο 21 - Προσταγή
Άρθρο 22 - Άμυνα
Άρθρο 23 - Υπέρβαση της άμυνας
Άρθρο 24 - Υπαίτια κατάσταση άμυνας
Άρθρο 25 - Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο

III. Ο καταλογισμός της πράξης

Άρθρο 26 - Υπαιτιότητα
Άρθρο 27 - Δόλος
Άρθρο 28 - Αμέλεια
Άρθρο 29 - Ευθύνη από το αποτέλεσμα
Άρθρο 30 - Πραγματική πλάνη
Άρθρο 31 - Νομική πλάνη
Άρθρο 32 - Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό
Άρθρο 33 - Κωφάλαλοι εγκληματίες
Άρθρο 34 - Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης
Άρθρο 35 - Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης

IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό

Άρθρο 36 - Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό
Άρθρο 37 - Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα
Άρθρο 38 - Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό
Άρθρο 39 - Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα
Άρθρο 40 - Μετατροπή του περιορισμού σε Φυλάκιση ή Κάθειρξη
Άρθρο 41 - Εγκληματίες καθ` έξη με ελαττωμένο καταλογισμό

Τρίτο Κεφάλαιο - Απόπειρα και συμμετοχή

I. Απόπειρα

Άρθρο 42 - Έννοια και ποινή της απόπειρας
Άρθρο 43 - Απρόσφορη απόπειρα
Άρθρο 44 - Υπαναχώρηση

ΙΙ. Συμμετοχή

Άρθρο 45 - Συναυτουργοί
Άρθρο 46 - Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός
Άρθρο 47 - Απλός συνεργός
Άρθρο 48 - Γενική διάταξη
Άρθρο 49 - Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

Τέταρτο Κεφάλαιο - Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση

Ι. Κύριες ποινές

Άρθρο 50 - Θανατική ποινή
Άρθρο 51 - Ποινές στερητικές της ελευθερίας
Άρθρο 52 - Κάθειρξη
Άρθρο 53 - Φυλάκιση
Άρθρο 55 - Κράτηση
Άρθρο 56 - Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας
Άρθρο 57 - Χρηματικές ποινές
Άρθρο 58 - Απόσβεση των ποινών σε χρήμα

ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 59 - Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων
Άρθρο 60 - Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη Κάθειρξη
Άρθρο 61 - Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε Φυλάκιση
Άρθρο 62 - Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα
Άρθρο 63 - Αποτέλεσμα της αποστέρησης
Άρθρο 64 - Μερική αποστέρηση σε περίπτωση Φυλάκισης
Άρθρο 65 - Υπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης
Άρθρο 66 - Αποκατάσταση
Άρθρο 67 - Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
Άρθρο 68 - Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης

ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας

Άρθρο 69 - Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών
Άρθρο 70 - Διάρκεια της φύλαξης
Άρθρο 71 - Εισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα
Άρθρο 72 - Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας
Άρθρο 73 - Απαγόρευση διαμονής
Άρθρο 74 - Απέλαση αλλοδαπού
Άρθρο 75 - Παραγραφή μέτρων ασφάλειας
Άρθρο 76 - Δήμευση

ΙV. Αποζημίωση

Άρθρο 77 - Προτίμηση πληρωμής
Άρθρο 78 - Υπόχρεοι σε πληρωμή

Πέμπτο Κεφάλαιο - Επιμέτρηση της ποινής

Ι. Γενικοί κανόνες

Άρθρο 79 - Δικαστική επιμέτρηση της ποινής
Άρθρο 80 - Επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα
Άρθρο 81 - Εγκλημα από φιλοκέρδεια
Άρθρο 82 - Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών
Άρθρο 83 - Λόγοι μείωσης της ποινής
Άρθρο 84 - Ελαφρυντικές περιστάσεις
Άρθρο 85 - Συρροή λόγων μείωσης της ποινής
Άρθρο 86  - Επιβολή θανατικής ποινής
Άρθρο 87 - Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής Κράτησης

ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ` έξη

Άρθρο 88 - Υποτροπή
Άρθρο 89 - Ποινή της υποτροπής
Άρθρο 90 - Καθ` έξη υπότροποι εγκληματίες
Άρθρο 91 - Λήξη της αόριστης Κάθειρξης
Άρθρο 92 - Εγκληματίες καθ` έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής
Άρθρο 93 - Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια

ΙΙΙ. Συρροή εγκλημάτων

Άρθρο 94 - Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών
Άρθρο 95 - Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές κλπ.
Άρθρο 96 - Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα
Άρθρο 97 - Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής
Άρθρο 98 - Έγκλημα κατ` εξακολούθηση

Έκτο Κεφάλαιο - Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο

Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

Άρθρο 99 - Ποινές που αναστέλλονται και διάρκεια της αναστολής.
Άρθρο 100 - Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών.Αναστολή υπό επιτήρηση
Άρθρο 100Α - Αναστολή υπό επιτήρηση
Άρθρο 101 - Ανάκληση της αναστολής
Άρθρο 102 - Άρση της αναστολής
Άρθρο 103 - Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης
Άρθρο 104 - Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές

ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο

Άρθρο 105 - Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν
Άρθρο 106 - Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης
Άρθρο 106Α
Άρθρο 107 - Ανάκληση της απόλυσης
Άρθρο 108 - Άρση της απόλυσης
Άρθρο 109 - Συνέπειες της μη ανάκλησης
Άρθρο 110 - Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης
Άρθρο 110Α

Έβδομο Κεφάλαιο - Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο

Ι. Παραγραφή

Άρθρο 111 - Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων
Άρθρο 112 - Εναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων
Άρθρο 113 - Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων
Άρθρο 114 - Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν
Άρθρο 115 - Εναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών
Άρθρο 116 - Αναστολή της παραγραφής των ποινών

ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση

Άρθρο 117 - Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης
Άρθρο 118 - Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση
Άρθρο 119 - Αδιαίρετο της έγκλησης
Άρθρο 120 - Ανάκληση της έγκλησης

Όγδοο Κεφάλαιο - Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους.

Άρθρο 121 - Ορισμοί
Άρθρο 122 - Αναμορφωτικά μέτρα
Άρθρο 123 - Θεραπευτικά μέτρα
Άρθρο 124 - Μεταβολή ή άρση μέτρων
Άρθρο 125 - Διάρκεια μέτρων
Άρθρο 126 - Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι
Άρθρο 127 - Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι
Άρθρο 128 - Πταίσματα ανηλίκων
Άρθρο 129 - Απόλυση υπό όρο
Άρθρο 130 - Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
Άρθρο 131 - Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
Άρθρο 132 - Συρροή
Άρθρο 133 - Νεαροί ενήλικες

Δεύτερο Βιβλίο - Ειδικό Μέρος

Πρώτο Κεφάλαιο - Προσβολές του πολιτεύματος

Άρθρο 134 - Εσχάτη προδοσία
Άρθρο 134Α - Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος
Άρθρο 134Β
Άρθρο 135 - Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας
Άρθρο 135Α - Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων
Άρθρο 136
Άρθρο 137
Άρθρο 137Α - Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Άρθρο 137Β - Διακεκριμένες περιπτώσεις
Άρθρο 137Γ - Παρεπόμενες ποινές
Άρθρο 137Δ - Γενικές διατάξεις

Δεύτερο Κεφάλαιο - Προδοσία της χώρας

Άρθρο 138 - Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας
Άρθρο 139 - Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας
Άρθρο 140
Άρθρο 141
Άρθρο 142
Άρθρο 143 - Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό
Άρθρο 144 - Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού
Άρθρο 145 - Παράβαση συμβάσεων
Άρθρο 146 - Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας
Άρθρο 147
Άρθρο 148 - Κατασκοπεία
Άρθρο 149
Άρθρο 150 - Νόθευση αποδεικτικών
Άρθρο 151 - Κατάχρηση πληρεξουσιότητας
Άρθρο 152 - Γενική διάταξη

Τρίτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά ξένων κρατών

Άρθρο 153 - Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του
Άρθρο 154 - Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων
Άρθρο 155 - Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους
Άρθρο 156 - Προσβολή της ουδετερότητας

Τέταρτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων

Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης

Άρθρο 157 - Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης
Άρθρο 157Α - Βία κατά πολιτικού κόμματος
Άρθρο 158 - Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας
Άρθρο 159 - Δωροδοκία
Άρθρο 160 - Διατάραξη συνεδριάσεων

ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές

Άρθρο 161 - Βία κατά εκλογέων
Άρθρο 162 - Εξαπάτηση εκλογέων
Άρθρο 163 - Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας
Άρθρο 164 - Νόθευση της εκλογής
Άρθρο 165 - Δωροδοκία κατά τις εκλογές
Άρθρο 166 - Διατάραξη της εκλογής

Πέμπτο Κεφάλαιο - Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας

Άρθρο 167 - Αντίσταση
Άρθρο 168 - Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 169 - Απείθεια
Άρθρο 170 - Στάση
Άρθρο 171 - Θρασύτητα κατά της αρχής
Άρθρο 172 - Ελευθέρωση φυλακισμένου
Άρθρο 173 - Απόδραση κρατουμένου
Άρθρο 174 - Στάση κρατουμένων
Άρθρο 175 - Αντιποίηση
Άρθρο 176
Άρθρο 177 - Παραβίαση κατάσχεσης
Άρθρο 178 - Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή
Άρθρο 179 - Παραβίαση φύλαξης της αρχής
Άρθρο 180 - Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων
Άρθρο 181 - Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους.
Άρθρο 182 - Παραβίαση περιορισμών διαμονής

Έκτο Κεφάλαιο - Επιβουλή της δημόσιας τάξης

Άρθρο 183 - Διέγερση
Άρθρο 184
Άρθρο 185
Άρθρο 186 - Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος
Άρθρο 187 - Εγκληματική οργάνωση
Άρθρο 187Α - Τρομοκρατικές πράξεις
Άρθρο 187Β - Μέτρα επιείκειας
Άρθρο 188 - Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο
Άρθρο 189 - Διατάραξη της κοινής ειρήνης
Άρθρο 190 - Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών
Άρθρο 191
Άρθρο 192
Άρθρο 193 - Εγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης
Άρθρο 194 - Πρόσκληση σε συνεισφορά για Χρηματικές ποινές
Άρθρο 195 - Κατάρτιση ένοπλης ομάδας
Άρθρο 196 - Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος
Άρθρο 197 - Διατάραξη συνεδριάσεων

Έβδομο Κεφάλαιο - Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

Άρθρο 198 - Κακόβουλη βλασφημία
Άρθρο 199 - Καθύβριση θρησκευμάτων
Άρθρο 200 - Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων
Άρθρο 201 - Περιύβριση νεκρών

Όγδοο Κεφάλαιο - Εγκλήματα που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση

Άρθρο 202 - Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας
Άρθρο 203 - Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία
Άρθρο 204 - Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης
Άρθρο 205 - Παράνομη αποδημία
Άρθρο 206 - Στρατολογία για ξένο κράτος

Ένατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα

Άρθρο 207 - Παραχάραξη
Άρθρο 208 - Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων
Άρθρο 208Α
Άρθρο 209 - Κιβδηλεία
Άρθρο 210 - Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων
Άρθρο 211 - Προπαρασκευαστικές πράξεις
Άρθρο 212
Άρθρο 213 - Δήμευση
Άρθρο 214 - Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ` αυτά
Άρθρο 214Α - Υποτροπή
Άρθρο 215 - Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών
Άρθρο 215Α

Δέκατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

Άρθρο 216 - α. Πλαστογραφία
Άρθρο 217 - Πλαστογραφία πιστοποιητικών
Άρθρο 218 - Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων
Άρθρο 219
Άρθρο 220 - β. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως
Άρθρο 221 - γ. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις
Άρθρο 222 - δ. Υπεξαγωγή εγγράφων
Άρθρο 223 - ε. Μετακίνηση οροσήμων

Ενδέκατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης

Άρθρο 224 - Ψευδορκία
Άρθρο 225 - Ψευδής ανώμοτη κατάθεση
Άρθρο 226 - Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα
Άρθρο 227
Άρθρο 228 - Παραπλάνηση σε Ψευδορκία
Άρθρο 229 - Ψευδής καταμήνυση
Άρθρο 230
Άρθρο 231 - Υπόθαλψη εγκληματία
Άρθρο 232 - Παρασιώπηση εγκλημάτων
Άρθρο 232Α
Άρθρο 233 - Απιστία δικηγόρων
Άρθρο 234 - Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

Δωδέκατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία Δωροδοκία για νόμιμες πράξεις

Άρθρο 235 - Παθητική δωροδοκία
Άρθρο 236 - Ενεργητική δωροδοκία
Άρθρο 237 - Δωροδοκία δικαστή
Άρθρο 238 - Δήμευση
Άρθρο 239 - Κατάχρηση εξουσίας
Άρθρο 240 - Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών
Άρθρο 241 - Παραβίαση οικιακού ασύλου
Άρθρο 242 - Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ.
Άρθρο 243 - Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας
Άρθρο 244 - Καταπίεση
Άρθρο 245
Άρθρο 246
Άρθρο 247 - Απεργία δημοσίων υπαλλήλων
Άρθρο 248 - Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων
Άρθρο 249 - Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων
Άρθρο 250 - Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων
Άρθρο 251 - Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου
Άρθρο 252 - Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου
Άρθρο 253
Άρθρο 254 - Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης
Άρθρο 255 - Αθέμιτη συμμετοχή
Άρθρο 256 - Απιστία σχετική με την υπηρεσία
Άρθρο 257 - Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων
Άρθρο 258 - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία
Άρθρο 259 - Παράβαση καθήκοντος
Άρθρο 260 - Ανυποταξία σε πολιτική αρχή
Άρθρο 261 - Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή
Άρθρο 262 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 263
Άρθρο 263Α
Άρθρο 263Β - Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς

Δέκατο Τρίτο Κεφάλαιο - Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

Άρθρο 264 - Εμπρησμός
Άρθρο 265 - Εμπρησμός σε δάση
Άρθρο 266 - Εμπρησμός από αμέλεια
Άρθρο 267
Άρθρο 268 - Πλημμύρα
Άρθρο 269
Άρθρο 270 - Έκρηξη
Άρθρο 271
Άρθρο 272 - Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες
Άρθρο 272Α
Άρθρο 273 - Κοινώς επικίνδυνη βλάβη
Άρθρο 274
Άρθρο 275 - Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 276
Άρθρο 277 - Πρόκληση ναυαγίου
Άρθρο 278
Άρθρο 279 - Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων
Άρθρο 280
Άρθρο 281 - Νοθεία τροφίμων
Άρθρο 282 - Δηλητηρίαση της νομής των ζώων
Άρθρο 283 - Διάδοση ασθένειας ζώων
Άρθρο 284 - Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
Άρθρο 285 - Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών
Άρθρο 286 - Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής
Άρθρο 287 - Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας
Άρθρο 288 - Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας
Άρθρο 289 - Γενική διάταξη

Δέκατο Τέταρτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 290 - Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 291 - Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών
Άρθρο 292 - Παρακώλυση συγκοινωνιών
Άρθρο 292Α - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών
Άρθρο 293 - Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων
Άρθρο 294 - Παύση εργασίας
Άρθρο 295 - Πρόκληση κοινής ανάγκης
Άρθρο 296 - Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού
Άρθρο 297 - Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου
Άρθρο 298 - Γενική διάταξη

Δέκατο Πέμπτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ζωής

Άρθρο 299 - Ανθρωποκτονία με πρόθεση
Άρθρο 300 - Ανθρωποκτονία με συναίνεση
Άρθρο 301 - Συμμετοχή σε αυτοκτονία
Άρθρο 302 - Ανθρωποκτονία από αμέλεια
Άρθρο 303 - Παιδοκτονία
Άρθρο 304 - Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης
Άρθρο 304Α - Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού
Άρθρο 305 - Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης
Άρθρο 306 - Έκθεση
Άρθρο 307 - Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής

Δέκατο Έκτο Κεφάλαιο - Σωματικές βλάβες

Άρθρο 308 - Απλή σωματική βλάβη
Άρθρο 308Α - Απρόκλητη σωματική βλάβη
Άρθρο 309 - Επικίνδυνη σωματική βλάβη
Άρθρο 310 - Βαριά σωματική βλάβη
Άρθρο 311 - Θανατηφόρα βλάβη
Άρθρο 312 - Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ.
Άρθρο 313 - Συμπλοκή
Άρθρο 314 - Σωματική βλάβη από αμέλεια
Άρθρο 315 - Έγκληση
Άρθρο 315Α

Δέκατο Έβδομο Κεφάλαιο - Μονομαχία

Άρθρο 316 - Πρόκληση σε Μονομαχία
Άρθρο 317 - Μονομαχία
Άρθρο 318 - Μονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής
Άρθρο 319 - Τιμωρία συνεργών
Άρθρο 320 - Διέγερση σε Μονομαχία
Άρθρο 321 - Δημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες

Δέκατο Όγδοο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

Άρθρο 322 - Αρπαγή
Άρθρο 323 - Εμπόριο δούλων
Άρθρο 323Α - Εμπορία ανθρώπων.
Άρθρο 323Β - Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)
Άρθρο 324 - Αρπαγή ανηλίκων
Άρθρο 325 - Παράνομη κατακράτηση
Άρθρο 326 - Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα
Άρθρο 327 - Ακούσια απαγωγή
Άρθρο 328 - Εκούσια απαγωγή
Άρθρο 329 - Γενική διάταξη
Άρθρο 330 - Παράνομη βία
Άρθρο 331 - Αυτοδικία
Άρθρο 332 - Εξαναγκασμός σε Παύση εργασίας
Άρθρο 333 - Απειλή
Άρθρο 334 - Διατάραξη οικιακής ειρήνης
Άρθρο 335 - Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση

Δέκατο Ένατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Άρθρο 336 - Βιασμός
Άρθρο 337 - Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Άρθρο 338 - Κατάχρηση σε ασέλγεια.
Άρθρο 339 - Αποπλάνηση παιδιών
Άρθρο 340 - Γενική διάταξη.
Άρθρο 341 - Απατηλή επίτευξη συνουσίας
Άρθρο 342 - Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια
Άρθρο 343 - Ασέλγεια με Κατάχρηση εξουσίας
Άρθρο 344 - Έγκληση
Άρθρο 345 - Αιμομιξία
Άρθρο 346 - Ασέλγεια μεταξύ συγγενών
Άρθρο 347 - Ασέλγεια παρά φύση
Άρθρο 348 - Διευκόλυνση ακολασίας άλλων
Άρθρο 348Α - Πορνογραφία ανηλίκων
Άρθρο 348Β - Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους
Άρθρο 349 - Μαστροπεία.
Άρθρο 350 - Εκμετάλλευση πόρνης
Άρθρο 351 - Σωματεμπορία.
Άρθρο 351Α - Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής.
Άρθρο 352 - Μέτρα ασφαλείας
Άρθρο 352Α
Άρθρο 352Β - Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος
Άρθρο 353 - Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις

Εικοστό Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια

Άρθρο 354 - Διατάραξη της οικογενειακής τάξης
Άρθρο 355 - Απάτη σχετική με γάμο
Άρθρο 356 - Διγαμία
Άρθρο 357 - Μοιχεία
Άρθρο 358 - Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή
Άρθρο 359 - Εγκατάλειψη εγκύου
Άρθρο 360 - Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Εικοστό Πρώτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της τιμής

Άρθρο 361 - Εξύβριση
Άρθρο 361Α - Απρόκλητη έμπρακτη Εξύβριση
Άρθρο 362 - Δυσφήμηση
Άρθρο 363 - Συκοφαντική Δυσφήμηση
Άρθρο 364 - Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας
Άρθρο 365 - Προσβολή της μνήμης του νεκρού
Άρθρο 366 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 367
Άρθρο 368 - -Έγκληση
Άρθρο 369 - Δημοσίευση της απόφασης

Εικοστό Δεύτερο Κεφάλαιο - Παραβίαση απορρήτων

Άρθρο 370 - Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών
Άρθρο 370Α - Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας
Άρθρο 370Β
Άρθρο 370Γ
Άρθρο 370Δ
Άρθρο 371 - Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

Εικοστό Τρίτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

Άρθρο 372 - Κλοπή
Άρθρο 373
Άρθρο 374 - Διακεκριμένες περιπτώσεις Κλοπής
Άρθρο 374Α - Κλοπή χρήσης
Άρθρο 375 - Υπεξαίρεση
Άρθρο 376 - Παρασιώπηση ανεύρεσης
Άρθρο 377 - Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας
Άρθρο 378 - Υφαιρέσεις
Άρθρο 379 - Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος
Άρθρο 380 - Ληστεία
Άρθρο 381 - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Άρθρο 382 - Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς
Άρθρο 383 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 384 - Ικανοποίηση του παθόντος
Άρθρο 384Α - Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα

Εικοστό Τέταρτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων

Άρθρο 385 - Εκβίαση
Άρθρο 386 - Απάτη
Άρθρο 386Α - Απάτη με υπολογιστή
Άρθρο 387 - Απάτη ευτελούς αξίας
Άρθρο 388 - Απάτη σχετική με τις ασφάλειες
Άρθρο 389 - Απατηλή πρόκληση βλάβης
Άρθρο 390 - Απιστία
Άρθρο 391 - Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου
Άρθρο 392 - Δόλια αποδοχή παροχών
Άρθρο 393 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 394 - Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος
Άρθρο 394Α - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Άρθρο 395
Άρθρο 396 - Παρακώλυση συναγωνισμού
Άρθρο 397 - Καταδολίευση δανειστών
Άρθρο 398 - Χρεοκοπία
Άρθρο 399 - Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος
Άρθρο 400 - Παράνομη αλιεία
Άρθρο 401 - Αλιεία σε χωρικά ύδατα
Άρθρο 402 - Γενική διάταξη
Άρθρο 403 - Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη
Άρθρο 404 - Τοκογλυφία
Άρθρο 405 - Αισχροκέρδεια
Άρθρο 406 - Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις
Άρθρο 406Α - Ικανοποίηση του παθόντος

Εικοστό Πέμπτο Κεφάλαιο - Επαιτεία και αλητεία

Άρθρο 407 - Επαιτεία
Άρθρο 408 - Αλητεία
Άρθρο 409 - Παραμέληση αποτροπής από Επαιτεία ή αλητεία
Άρθρο 410 - Γενική διάταξη

Εικοστό Έκτο Κεφάλαιο - Πταίσματα

I. Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 411 - Ευθύνη για πταίσματα άλλων
Άρθρο 412 - Υπότροποι ή καθ` έξιν δράστες πταισμάτων

ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα

Άρθρο 413 - Αποδοχή διακρίσεων και αμοιβών από ξένη δύναμη
Άρθρο 414 - Παράνομη άσκηση επαγγέλματος
Άρθρο 415 - Αυθαίρετη μεταβολή ονόματος
Άρθρο 416 - Πρόκληση ανησυχίας
Άρθρο 417 - Διατάραξη ησυχίας
Άρθρο 418 - Υπέρβαση νυκτερινής ώρας
Άρθρο 419 - Παραβάσεις σχετικές με τα δημόσια θεάματα
Άρθρο 420 - Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους
Άρθρο 421 - Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς
Άρθρο 422 - Παραμέληση πρόληψης βλάβης από δηλητηρίαση
Άρθρο 423 - Παράνομη παρασκευή και παροχή δηλητηρίων
Άρθρο 424
Άρθρο 425 - Επικίνδυνη για την υγεία συνάφεια
Άρθρο 426 - Παράβαση διατάξεων για τους νεκρούς
Άρθρο 427 - Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα
Άρθρο 428 - Ρύπανση
Άρθρο 429 - Παράβαση διατάξεων για τα τρόφιμα
Άρθρο 430 - Παράβαση διατάξεων για την πρόληψη πλημμυρών
Άρθρο 431 - Διατάραξη κυκλοφορίας
Άρθρο 432 - Παράνομη παρασκευή και παροχή εκρηκτικών υλών
Άρθρο 433 - Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά
Άρθρο 434 - Παράβαση οικοδομικών διατάξεων
Άρθρο 435 - Πρόκληση κινδύνου με ζώα
Άρθρο 436 - Πρόκληση κινδύνου με όπλα
Άρθρο 437 - Πρόκληση κινδύνου με λιθοβολισμό
Άρθρο 438 - Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κ.λπ.
Άρθρο 439 - Παραμέληση της εποπτείας παραφρόνων
Άρθρο 440 - Επικίνδυνη μέθη
Άρθρο 441 - Άρνηση γιατρών
Άρθρο 442 - Παραμέληση αναγγελίας εύρεσης νεκρού
Άρθρο 443 - Κρυφή και πρόωρη ταφή
Άρθρο 444 - Παράλειψη της αναγγελίας ξένων κ.λπ.
Άρθρο 445 - Παράβαση διατάξεων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
Άρθρο 446 - Παράνομη κατασκευή κλειδιών κ.λπ.
Άρθρο 447 - Παραβάσεις σχετικές με τα μέτρα και τα σταθμά
Άρθρο 448 - Παραβάσεις σχετικές με τις διατιμήσεις
Άρθρο 449 - Κατασκευή και πώληση ειδών χωρίς σήμα
Άρθρο 450 - Πρόκληση κινδύνων σχετικών με την κυκλοφορία νομισμάτων
Άρθρο 451 - Παράνομη κατασκευή νομισματοκοπικών εργαλείων
Άρθρο 452 - Άρνηση αποδοχής νομισμάτων
Άρθρο 453 - Παράνομη κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων
Άρθρο 454 - Παράβαση διατάξεων για τα ενεχυροδανειστήρια
Άρθρο 455 - Απόκρυψη ανθρωποκτονίας
Άρθρο 456 - Μείωση εκτάσεων
Άρθρο 457 - Παραβίαση στέρησης δικαιώματος

Εικοστό Έβδομο Κεφάλαιο - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 458 - Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων
Άρθρο 459 - Παράβαση αστυνομικών διατάξεων

Τρίτο Βιβλίο - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 460
Άρθρο 461
Άρθρο 462
Άρθρο 463
Άρθρο 464
Άρθρο 465
Άρθρο 466
Άρθρο 467
Άρθρο 468
Άρθρο 469
Άρθρο 470
Άρθρο 471
Άρθρο 472
Άρθρο 473