Thursday, April 2, 2015

Greqisht Kodi Penal - Përkthimi Shqip: Nenet 1 deri në 13

Kodi Penal Grek

Libri i parë - Pjesa e përgjithshme

Përkthim drejtën e autorit c00.org © 2015 - punë Përkthimi në progres
[paralajmërim: përkthim paraprak]

Kapitulli i parë - Ligji Penal

Afatet I. Koha e vlefshmërisë së ligjeve penale

Neni 1 - Nuk ka dënim pa ligj

Dënim nuk është imponuar me përjashtim të atyre akteve për të cilat ligji i kishte të përcaktuara shprehimisht një të tillë para kryerjes së tyre


Neni 2 - zbatimit prapaveprues të ligjit më të butë

1. Nëse gjatë kohë nga kryerja e veprës deri në gjykimin përfundimtar të dy ose më shumë ligje ishin në fuqi, një që përmban dispozitat më të favorshme për të akuzuarit është aplikuar.

2. Nëse një ligj pasues përkufizon aktin si nuk i dënueshëm fjali do të prishet dhe pasojat penale të fjalisë do të bëhet i pavlefshëm.


Neni 3 - Ligjet që kanë vlefshmëri të përkohshme

Ligjet që kanë vlefshmëri të përkohshme zbatohen edhe pas pushimit të jetë e vlefshme për veprime të kryera kur ishin në fuqi. Përveç kësaj dispozitën e paragrafit 1 të nenit të mësipërm është aplikuar.


Neni 4 - Shqiptimi i masave të sigurisë

1. Masat e sigurisë të parashikuara në nenet 69, 71, 72, 73, 74 dhe 76 janë vendosur në bazë të ligjit në fuqi gjatë gjykimit të veprimit.

2. Në rastin e paragrafit 2 të nenit 2, gjykata që ka lëshuar vendimin vendos pas propozimit të prokurorit nëse do që të mbajë ose jo të masave të sigurisë të imponuara.


II. Juridiksioni territorial i ligjeve penale

Neni 5 - Krimet e kryera në territorin kombëtar grek

1. Ligjet grek penale zbatohet për të gjitha aktet e kryera në mbarë vendin, madje edhe nga të huajt.

2. anije apo avionë grekë janë konsideruar territor grek kudo që janë, përveç nëse në pajtim me të drejtën ndërkombëtare i nënshtrohen ligjit të huaj.


Neni 6 - Krimet e shtetasve jashtë vendit

1. Ligjet penale greke të zbatohet për një akt të karakterizuar nga ana e tyre si një krim ose kundërvajtje që është kryer jashtë shtetit nga një shtetas, në qoftë se akti është i dënueshëm nga ligjet e vendit në të cilin është kryer ose në qoftë se të kryera në një shtet politikisht unconstituted.

2. Një ndjekje penale është iniciuar ndaj një të huaji i cili në kohën e veprës ishte një kombëtar. Ajo është iniciuar edhe kundër atyre që marrë nënshtetësinë greke pas kryerjes së aktit.

3. Lidhur me kundërvajtjet, aplikimi i dispozitave të paragrafëve 1 dhe 2 kërkon një ankesë nga viktima apo një kërkesë të qeverisë së vendit ku është kryer vepra.

4. Kundravajtjeve të kryera jashtë vendit janë të dënueshme vetëm në rastet e parashikuara në mënyrë specifike me ligj.


Neni 7 - Krimet e kryera nga të huajt jashtë vendit

1. Ligjet penale greke të zbatohet për të huajt për aktet e kryera jashtë vendit që janë karakterizuar si një krim apo shkelje ligji, nëse vepra është drejtuar kundër qytetarëve grekë dhe dënohet sipas ligjeve të vendit ku është kryer ose nëse kryhet në një vend politikisht unconstituted .

2. Dispozitat e paragrafëve 3 dhe 4 të nenit të mëparshëm të zbatohet në këtë rast gjithashtu.


Neni 8 - Krimet e jashtë vendit që janë gjithmonë të dënueshme nga ligji grek

Ligjet penale greke zbatohen për shtetasit dhe të huajve pavarësisht ligjeve të vendit të komisionit, për aktet e mëposhtme të kryera jashtë vendit:
a) tradhti të lartë, tradhti e vendit të drejtuara kundër shtetit grek dhe akteve terroriste (neni 187A).
b) krime që kanë të bëjnë shërbimin ushtarak dhe detyrim të shërbimit ushtarak (pjesë të veçantë, kapitulli 8)
c) vepra penale kryhet si zyrtarë të shtetit grek
d) vepron kundër zyrtarëve grekë gjatë kryerjes së shërbimit të tyre ose në lidhje me shërbimin e tyre
e) dëshmi të rreme në procedurat në pritje nga autoritetet greke
f) Pirateria
g) krime që lidhen me monedhën (pjesa e veçantë, kapitulli 9)
h) tregtare rob, trafikimi njerëzor, trafikimi apo abuzimi seksual i të miturit për një tarifë, duke bërë udhëtime të kurvërojnë ose akte të tjera pahijshme kundër një pornografinë e vogël ose e fëmijëve
i) tregtia e paligjshme të drogave narkotike
j) qarkullimi i paligjshëm dhe tregtimin e publikimeve të turpshme
k) çdo krim tjetër, për të cilat dispozita të posaçme apo konventave ndërkombëtare të nënshkruara dhe të ratifikuara nga shteti grek të sigurojë për zbatimin e ligjeve të Greqisht Penale.


Neni 9 - Dëmshpërblimi për krimet e kryera jashtë vendit

1. Prokuroria e një akti të kryer jashtë vendit është e përjashtuar:
a) në qoftë se shkelësi u përpoqën për atë akt jashtë vendit dhe është liruar ose nëse shpallet fajtor, i ka shërbyer të gjithë dënimin
b) në qoftë se, sipas ligjit të huaj, akti është ndaluar nga statuti i kufizimeve ose të dënimit të shqiptuar është shuar nga kufizimi ose është falur
c) në qoftë se, sipas ligjit të huaj një ankesë është e nevojshme për ndjekjen penale të veprës dhe ankesë e tillë është ose nuk është dorëzuar apo të tërhiqen.

2. Këto dispozita nuk zbatohen për aktet e përcaktuara në nenin 8.


Neni 10 - Llogaritja e dënimeve që janë shërbyer jashtë vendit

Fjalia që u ka shërbyer tërësisht ose pjesërisht jashtë vendit në rast të një bindje të mëvonshëm së brendshme për të njëjtën vepër, zbritet nga dënimi të shqiptuar nga gjykatat greke.


Neni 11 - Njohja e dënimeve penale të huaja

1. Nëse një grek është i dënuar jashtë vendit për një akt që në përputhje me dispozitat e ligjit të brendshëm, me plot dënime ndihmëse, gjykata kompetente e kundërvajtjeve mund të imponojë këto dënime.

2. Gjykata kompetente e kundërvajtjeve gjithashtu mund të imponojë ai e masave të sigurisë të parashikuara në ligjet greke mbi këdo që ishte i dënuar ose liruar jashtë vendit.III. Lidhja e Kodit Penal me ligje të veçanta dhe shpjegimin e termave të saj


Neni 12 - Ligjet e posaçme penale

Dispozitat e pjesës së përgjithshme të Kodit Penal zbatohen për të cilat dënimi që janë të parashikuara në ligje të veçanta, në qoftë se këto ligje nuk e specifikon ndryshe me një dispozitë të qartë.


Neni 13 - Koncepti i kushteve të Kodit

Në Kodin, termat e mëposhtme janë përdorur me këto kuptime të mëposhtme:

a) punonjës është një person i cili i është besuar me ligj, edhe përkohësisht, me ushtrimin e shërbimit publik, ose shërbimit komunal ose shërbimit komunal të komunitetit apo shërbimin në organet e tjera të ligjit publik dhe të institucioneve

b) kins janë të afërm me lidhje gjaku dhe martesës në një vijë të drejtë, prindërit adoptues dhe fëmijët e adoptuar, bashkëshortë, fejuar, vëllezërit dhe burrat dhe të fejuarin e vëllezërit e motrat dhe kujdestarët ose kujdestarët e autorit të veprës dhe të atyre që janë nën kujdestarinë apo kujdestarinë e autorit të veprës

c) dokumenti është çdo dokument i shkruar që është për qëllim apo i përshtatshëm për të provuar një fakt që ka domethënie ligjore siç është çdo shenjë që ka për qëllim për të provuar një fakt të tillë. Dokumenti është edhe ndonjë medium përdoret nga një kompjuter ose me një kujtesë të kompjuterit periferike, në mënyrë elektronike, magnetically ose ndryshe, për regjistrimin, ruajtjen, prodhimin apo riprodhimin e të dhënave, e cila nuk mund të lexohet direkt, si dhe çdo material magnetike, elektronike apo të tjera përdoret për regjistrimin çdo informacion, imazh, simbol apo të shëndoshë, në mënyrë të pavarur ose në kombinim, për aq kohë sa këto media dhe materialet janë të destinuara ose janë të përshtatshme për të vërtetuar faktet të cilat kanë domethënie ligjore.

d) dhuna fizike përbën edhe aktin e duke shkaktuar një gjendje të pavetëdijes ose paaftësisë për rezistencën ndaj një personi me hipnotike ose narkotikëve ose mjete të tjera të ngjashme

e) Ushtria është ushtri e tokë, det dhe ajër.

f) një krim është kryer si një profesion, kur komisioni i përsëritur i aktit ose infrastrukturë e zhvilluar nga ana e kryerësit me qëllim të kryerjes së përsëritur të aktit tregon se qëllimi i autorit të krimit është duke e bërë të holla. Një krim është kryer zakonisht, kur komisioni i përsëritur i veprës tregon një tendencë të vazhdueshme të autorit të krimit për të kryer këtë krim të veçantë si pjesë e personalitetit të kryerësit.

g) kryesi karakterizohet veçanërisht e rrezikshme kur ashpërsia e aktit, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së aktit, motivet që kanë çuar autorin e krimit dhe personalitetin e kryerësit në të, tregojnë sjellje anti-sociale dhe tendencë të vazhdueshme për të kryer krime të reja në të ardhmen .

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.