Friday, June 14, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 263Β

Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς

 1. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παράγραφοι 1 και 2 και 237 παράγραφος 3 ή ο συμμέτοχος στις πράξεις των άρθρων 235, 237 παράγραφοι 1 και 2 και 239 έως 261 καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, συμβάλλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές υπαλλήλου ή δικαστικού λειτουργού, τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 επόμενα. Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσης ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των προσφερόμενων στοιχείων. Την αναστολή της δίωξης μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία προσφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Αν μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκύψει ότι τα προσφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία δεν ήταν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαλλήλου ή του δικαστικού λειτουργού, το σχετικό βούλευμα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη.

 2. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του άρθρου 390 ή συμμέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συμβάλλει ουσιωδώς με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση σημαντικά υπερέχουσα της δικής του και ο ίδιος μεταβιβάζει στο Δημόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει, αμέσως ή εμμέσως, από την τέλεση ή τη συμμετοχή στην τέλεση των πιο πάνω εγκλημάτων.

 3. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκλημάτων των άρθρων 235 έως 261 και 390 ή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται άμεσα από τις συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, προσφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές ατόμων που διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συμβούλιο, με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του ποινικής δίωξης και την αμελλητί παραπομπή της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία προσφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που έχουν ταχθεί. Εάν η Βουλή κρίνει, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευμα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. Εάν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούμενο εδάφιο συμμέτοχος που προσέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 4. Εάν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής του αδικήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β` της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, στον κατηγορούμενο επιβάλλεται ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 επόμενα, εφόσον:
α) στην ίδια Βουλευτική Περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε η παραγραφή και το αργότερο έως το πέρας της πρώτης τακτικής Συνόδου της επόμενης Βουλευτικής Περιόδου, συσταθεί εξεταστική επιτροπή, και

 β) η επιτροπή κρίνει τα προσφερόμενα στοιχεία επαρκή. Η εξεταστική επιτροπή αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη της εισήγηση Εφέτη, στον οποίο ανατέθηκε έρευνα για τη διαπίστωση της επάρκειας των στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 147 του Κανονισμού της Βουλής.

 2. Υπάλληλος ο οποίος καταγγέλλει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήματα των άρθρων 235 έως 261 του Ποινικού Κώδικα και με βάση την καταγγελία του ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος ενός ή περισσότερων υπαλλήλων, μπορεί, μετά από αίτημα του να μεταταχθεί, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν σε αυτή κενές οργανικές θέσεις.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 263Α

Γιά την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261,  262  και  263  υπάλληλοι θεωρούνται,  εκτός  από  αυτούς  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  13,  οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα:
α)  σε  επιχειρήσεις  ή  οργανισμούς  που ανήκουν  στο  Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  και   που   εξυπηρετούν   με αποκλειστική  ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό  νερού,  φωτισμού,  θερμότητας,  κινητήριας  δύναμης   ή   μέσων συγκοινωνίας  ή  επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης,
β) σέ τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους,
γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  από  νομικά  πρόσωπα  αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφ` όσον τα ιδρυτικά  νομικά  πρόσωπα  συμμετέχουν στην  διοίκησή  τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα ιδρυμένα αυτά νομικά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με  εκτέλεση κρατικών  προγραμμάτων  οικονομικής  ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης,
δ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 263

1. Στον υπάλληλο που καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης για κάποια από τις πράξεις των άρθρων 235 μέχρι και 261, επιβάλλεται πρόσκαιρη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, εκτός αν το δικαστήριο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του κρίνει διαφορετικά.Ειδικά, η έκπτωση του υπαιτίου από τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε, ως συνέπεια της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, επέρχεται αυτοδικαίως μόλις η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη και δεν μπορεί να αποκλειστεί με εφαρμογή του άρθρου 64. Στον τρίτο που καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών για κάποια από τις πράξεις των άρθρων 235 μέχρι 261 μπορεί συγχρόνως το δικαστήριο να απαγγείλει και πρόσκαιρη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 61).

 2. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρμόζεται αναλόγως σε όλα τα εγκλήματα των άρθρων 239 έως 261, εφόσον έχουν εξασφαλίσει στους υπαιτίους περιουσιακά οφέλη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 262

Γενικές διατάξεις

Αν ο υπάλληλος ασκώντας την υπηρεσία του ή  επωφελούμενος  από την   ιδιότητά   του   γίνει   με  πρόθεση  υπαίτιος  κακουργήματος  ή πλημμελήματος που προβλέπεται σε άλλο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, το ανώτατο όριο της ποινής που αναγράφει ο νόμος για την πράξη  αυξάνεται κατά  το  μισό  δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που είναι γενικά ορισμένο για το κάθε είδος ποινής.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 261

Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή

Υπάλληλος που προσπαθεί να  πείσει  άλλον  υπάλληλο  ο  οποίος είναι  υφιστάμενός  του  ή  βρίσκεται υπό τον υπηρεσιακό του έλεγχο να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 235 ως και 260 ή  που  εν γνώσει  του  τον  ανέχεται  να  κάνει  κάποιο  από  αυτά  τα εγκλήματα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν υπάγεται σε άλλη διάταξη του ποινικού νόμου η οποία την τιμωρεί με βαρύτερη ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 260

Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

Στρατιωτικός  διοικητής,   αξιωματικός   ή   υπαξιωματικός   ή αστυνομικός  υπάλληλος  ο  οποίος  παραλείπει  να  συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει την ένοπλη ή αστυνομική δύναμη που έχει  στις  διαταγές του,  αν  και  η  αρμόδια πολιτική αρχή τον κάλεσε νόμιμα να το πράξει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 259

Παράβαση καθήκοντος

Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο  όφελος ή  για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.  

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 258

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία

Υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητάς  του,  και αν  ακόμα  δεν  ήταν  αρμόδιος  γι`  αυτό,  τιμωρείται:
α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών
β) αν το αντικείμενο της πράξης είναι  ιδιαίτερα μεγάλης  αξίας,  με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
γ)  με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:
α) ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000)   ή
β) το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000).


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 257

Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων

Υπάλληλος  που χωρίς πρόθεση  υπεξαίρεσης  ή  απιστίας  τοκίζει  ή μεταχειρίζεται  κατ`  άλλον  τρόπο  για δικό του όφελος ή παραχωρεί σε άλλον  για  να  χρησιμοποιηθούν  χρήματα  ή  πράγματα  που  του  είναι εμπιστευμένα  λόγω  της  υπηρεσίας του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρις ενός έτους.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 256

Απιστία σχετική με την υπηρεσία

Υπάλληλος  που  κατά  τον  προσδιορισμό,  την  είσπραξη  ή  τη διαχείριση  φόρων,  δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τη δημόσια,  τη  δημοτική  ή  την  κοινοτική  περιουσία ή την περιουσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της  οποίας   η διαχείριση   του   είναι  εμπιστευμένη,  τιμωρείται:
α)  με  φυλάκιση  τουλάχιστον έξι μηνών
β) αν η ελάττωση είναι ιδιαίτερα  μεγάλης  αξίας, με  φυλάκιση  τουλάχιστον  δύο  ετών
γ) Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:
     α)ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα   μεγάλης αξίας ανώτερης συνολικά των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) ή
     β) το αντικείμενο της πράξης έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000)

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 255

Αθέμιτη συμμετοχή

Υπάλληλος  που  άμεσα  ή έμμεσα και ιδίως χρησιμοποιώντας άλλο πρόσωπο ή με  πράξεις  συγκαλυμμένες,  πήρε  μέρος  σε  πλειστηριασμό, μίσθωση,  δημοπρασία  ή  σε οποιαδήποτε άλλη πράξη στην οποία ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 254

Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Υπάλληλος  για τον οποίο υπάρχει νόμιμος λόγος να εξαιρεθεί σε κάποια υπόθεση και που εν γνώσει του αποσιωπά το περιστατικό αυτό  και ενεργεί  σ` αυτήν την υπόθεση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, αν η αποσιώπηση έγινε με σκοπό την αθέμιτη ωφέλεια του ίδιου  ή άλλου ή τη βλάβη άλλου.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 253

 Οι  παραβιάσεις  απορρήτων  των  άρθρων  248  μέχρι  και   252 τιμωρούνται και αν τελέστηκαν μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 252

 Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

 1. Ο υπάλληλος που εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 248, 249, 250 και 251, παραβαίνοντας τα καθήκοντα του, γνωστοποιεί σε άλλον:

 α) πράγμα, το οποίο γνωρίζει μόνο λόγω της υπηρεσίας του ή

 β) έγγραφο που είναι εμπιστευμένο ή προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, αν τέλεσε κάποια από τις πράξεις αυτές με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

 2. Όποιος, υπηρετώντας με οποιαδήποτε σχέση στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, των Υπουργών ή των Υφυπουργών, όπως ιδίως με την ιδιότητα ειδικού συνεργάτη, ειδικού συμβούλου, μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου, αποσπασμένου ή με ανάθεση καθηκόντων υπαλλήλου, εργαζομένου με σύμβαση έργου ή και ως μέλος ομάδων εργασίας ή επιτροπών, γνωστοποιεί σε άλλον:
α) πληροφορία την οποία γνωρίζει μόνο λόγω της υπηρεσίας του ή
β) έγγραφο που του είναι εμπιστευμένο ή προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν ενεργεί με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος ή για να βλάψει το κράτος ή άλλον, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 3. Με τις ποινές των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται και ο τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιεί την πληροφορία ή το έγγραφο εν γνώσει της προέλευσης του, με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος ή για να βλάψει το κράτος ή άλλον.Δεν αποτελεί άδικη πράξη, η χρησιμοποίηση, εντός του αναγκαίου μέτρου, της πληροφορίας ή του εγγράφου, που γίνεται για την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος της ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 251

Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου

1.  Όποιος  καλείται  κατά  το  νόμο  να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα και γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα  από  τη  διάσκεψη  ή  την ψηφοφορία στην οποία πήρε μέρος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2.   Με  την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος παρευρεθεί σε τέτοια διάσκεψη ή ψηφοφορία λόγω των καθηκόντων του αν γνωστοποιήσει σε άλλον τα απόρρητά της.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 250

Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων

Τηλεφωνικός  υπάλληλος  που γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του το περιεχόμενο τηλεφωνήματος και το γνωστοποιεί σε τρίτον ή που εν γνώσει του επιτρέπει σε  τρίτον  να  ακούσει  κάποια  τηλεφωνική  ανακοίνωση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 249

Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων

Τηλεγραφικός  υπάλληλος  που  παράνομα  ανοίγει,  υπεξάγει   ή καταστρέφει  τηλεγράφημα  εμπιστευμένο  σε τηλεγραφικό γραφείο που του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, ή εν γνώσει επιτρέπει  σε  άλλον να  επιχειρήσει  τέτοια  πράξη  ή  τον  βοηθεί σ αυτό ή γνωστοποιεί σε τρίτον το περιεχόμενο τέτοιου τηλεγραφήματος  που  γνωρίζει  λόγω  της υπηρεσίας του τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 248

Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων

Ταχυδρομικός  υπάλληλος  που  παράνομα  ανοίγει,  υπεξάγει   ή καταστρέφει  επιστολή  ή άλλο αντικείμενο εμπιστευμένο στο ταχυδρομείο και που του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του ή ο οποίος  εν γνώσει επιτρέπει  σε  άλλον  να  επιχειρήσει μία τέτοια πράξη ή τον βοηθεί σ`    αυτό ή  γνωστοποιεί σε τρίτον το  περιεχόμενο  ενός  κλειστού  τέτοιου αντικειμένου,  τιμωρείται  με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 247

Απεργία δημοσίων υπαλλήλων

1. Δημόσιοι  υπάλληλοι  οι οποίοι τρεις τουλάχιστον σε κοινή σύσκεψη με κοινή απόφαση και με σκοπό να εμποδίσουν ή να διακόψουν  τη λειτουργία  κάποιας  δημόσιας υπηρεσίας:
 α) ζήτησαν την παραίτησή τους από την υπηρεσία ή
 β) εγκατέλειψαν την άσκηση της υπηρεσίας  που  τους είχε  ανατεθεί  ή
 γ)  παραμέλησαν  την  εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή
 δ) έρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε  συνεννόηση  για  να κηρύξουν  απεργία  ή  απειλούν  την  κήρυξη απεργίας ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέουν άμεσα ή έμμεσα την αποδοχή αιτημάτων με εγκατάλειψη των έργων τους τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και  κάθε  δημόσιος  υπάλληλος που   προσχωρεί   εκ  των  υστέρων  σε  κάποια  από  τις  πράξεις  της προηγούμενης παραγράφου.

3.  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου σωματείου ή ένωση δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία αποφάσισαν  την  κήρυξη  απεργίας  τιμωρούνται  με φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών  και  με χρηματική ποινή.  Για την καταβολή της χρηματικής ποινής ευθύνεται το σωματείο  ή  η  ένωση  εις ολόκληρον με αυτούς που καταδικάστηκαν.

4.  Η καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για κάποια από τις πράξεις των  παρ.  1-3  συνεπάγεται  και  την  πρόσκαιρη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 61 - 65).

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 246

Με   φυλάκιση  τιμωρείται  ο  υπάλληλος  που,  εκτός  από  την περίπτωση του άρθρου 258, κατά την παράδοση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων παρακρατεί εν γνώσει και με πρόθεση όλα  ή  μέρος  από  τα  χρήματα  ή πράγματα που πρέπει να παραδώσει.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 245

1.  Οι ποινές του άρθρου 244 επιβάλλονται και στους υπαλλήλους οι οποίοι αφήνουν στους γραφείς ή βοηθούς που οι  ίδιοι  διορίζουν  να κάνουν  κάποια  από  τις  εισπράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 244, αν αυτοί εν γνώσει του υπαλλήλου εισέπραξαν ποσό που δεν οφείλεται.

2. Αν αυτοί οι γραφείς και οι βοηθοί εισέπραξαν  ένα  ποσό  εν γνώσει ότι δεν οφείλεται τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 244

Καταπίεση

Υπάλληλος  που  εν  γνώσει  εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε  δικαιώματα  που  δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 243

Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

Υπάλληλος  που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει  να βεβαιωθεί  για  την  ταυτότητα του προσώπου που αναφέρεται στο έγγραφο όταν και όπως απαιτεί ο  νόμος  τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  τριών μηνών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 242

Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ.

1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισμένων  δημοσίων  εγγράφων,  αν  σε  τέτοια   έγγραφα  βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό  που  μπορεί  να  έχει  έννομες  συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2.  Με  την  ίδια  ποινή  τιμωρείται  ο  υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει,  βλάπτει  ή  υπεξάγει  έγγραφο  που  του εμπιστεύθηκαν  ή  του  είναι  προσιτό  λόγω  της  υπηρεσίας του.

3. Αν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και  2  είχε  σκοπό  να  προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων 25.000.000 δραχμών.  
   4.  Με την ποινή της παρ.  1 τιμωρείται όποιος εν  γνώσει  του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 241

Παραβίαση οικιακού ασύλου

Υπάλληλος που, χρησιμοποιώντας  την  υπαλληλική  του  ιδιότητα εισέρχεται  στην  κατοικία  άλλου χωρίς ο άλλος να το θέλει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το  προβλέπει  ο  νόμος  και  χωρίς  τις  νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 240

Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών

1.  Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η εκτέλεση των ποινών  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός αν εν γνώσει του εκτέλεσε παράνομα ποινή ή αν παρέλειψε την εκτέλεσή της.

2.    Αν   όμως  η  παράνομη  εκτέλεση  προήλθε  από  αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 239

Κατάχρηση εξουσίας

Υπάλληλος στα καθήκοντα  του  οποίου  ανάγεται  η  δίωξη  ή  η ανάκριση αξιόποινων πράξεων:
 α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα   για   να  πετύχει  οποιαδήποτε  έγγραφη  ή  προφορική  κατάθεση κατηγορουμένου,  μάρτυρα  ή  πραγματογνώμονα  τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον  ενός  έτους,  εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τα άρθρα 137Α και 137Β
β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον  υπαίτιο  ή  προκάλεσε  την απαλλαγή τους από την τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 238

Δήμευση

 1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235, 236 και 237 η απόφαση διατάσσει να δημευτούν τα δώρα και όποια άλλα περιουσιακά στοιχεία δόθηκαν, καθώς και εκείνα που αποκτήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από αυτά. Αν τα εν λόγω προϊόντα έχουν αναμιχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία του αναμειχθέντος προϊόντος. Το εισόδημα ή άλλα οφέλη που απορρέουν από τα εν λόγω προϊόντα, από περιουσία που αποκτήθηκε με τα εν λόγω προϊόντα ή από περιουσία με την οποία έχουν αυτά αναμιχθεί υπόκεινται επίσης σε δήμευση στον ίδιο βαθμό, όπως τα προϊόντα του αδικήματος.

 2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτον, σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας με αυτά κατά το χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε δήμευση.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 237

Δωροδοκία δικαστή

1. Εκείνος που καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν απαιτήσουν ή δεχθούν δώρα ή άλλα ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή την υπόσχεση ότι θα τα λάβουν με το σκοπό να διεξαχθεί ή να κριθεί μια υπόθεση που τους έχει ανατεθεί υπέρ ή εναντίον κάποιου, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των δώρων ή ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Όποιος για το σκοπό που αναφέρθηκε προσφέρει, υπόσχεται, διαμεσολαβεί ή δίνει τέτοια δώρα ή ωφελήματα σε κάποιο από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ή σε οικείο τους, τιμωρείται:
α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,
β) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν η αξία των δώρων ή ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 236

Ενεργητική δωροδοκία

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 235

Παθητική δωροδοκία

1. Υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ ή αν ο δράστης έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

Monday, March 25, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 234

Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με  χρηματική  ποινή  τιμωρείται όποιος  με  οποιονδήποτε  τρόπο δημοσιεύει έκθεση για κάποια δικαστική συνεδρίαση που έχει διεξαχθεί κεκλεισμένων  των  θυρών  ή  οποιοδήποτε έγγραφο  τέτοιας  δίκης, εκτός αν το δικαστήριο στο οποίο διεξάγεται η δίκη επιτρέψει τη δημοσίευση.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 233

Απιστία δικηγόρων
Δικηγόρος  ή  άλλος  νομικός παραστάτης που βλάπτει με πρόθεσή του εκείνον, των  συμφερόντων  του  οποίου  έχει  αναλάβει  τη  νομική προστασία,  ή  που  στην  ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί με συμβουλές ή με παροχή  υπηρεσίας  και  τους  δύο  διαδίκους,  είτε  ταυτόχρονα   είτε διαδοχικά,  τιμωρείται  με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν όμως ενήργησε αφού  συνεννοήθηκε  με  αυτούς  που  έχουν   αντίθετα   συμφέροντα   ή επιδιώκοντας  κέρδος   τιμωρείται   με   φυλάκιση  τουλάχιστον   τριών μηνών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 232Α

 1. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του, ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν η πράξη συνίσταται στην αποκατάσταση της έγγαμης συμβίωσης ή εξαρτάται από την ύπαρξη στο πρόσωπο του αρνούμενου να συμμορφωθεί ιδιαίτερων προϋποθέσεων για να ασκήσει τις τεχνικές, καλλιτεχνικές ή επιστημονικές ικανότητές του και η άρνησή του δεν οφείλεται σε δυστροπία του.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 232

Παρασιώπηση εγκλημάτων
1.   Όποιος   ενώ  έμαθε  με  τρόπο  αξιόπιστο  ότι  μελετάται κακούργημα  ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του, και σε χρόνο τέτοιον ώστε να μπορεί ακόμη να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά  του  παραλείπει να  το  αναγγείλει  εγκαίρως  στην  αρχή  τιμωρείται, αν το κακούργημα τελέστηκε  ή  έγινε  απόπειρά  του,  με  φυλάκιση  μέχρι  τριών  ετών, ανεξάρτητα αν ο δράστης τιμωρηθεί.
2.  Η παράλειψη αυτή μένει ατιμώρητη αν η αναγγελία στην  αρχή θα αφορούσε πρόσωπο οικείο εκείνου που την παρέλειψε.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 231

Υπόθαλψη εγκληματία
1.    Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε ή την τέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε ή του μέτρου ασφάλειας (άρθρα 69 - 76 και 122)  τιμωρείται  με  φυλάκιση μέχρι τριών ετών.
2.  Η υπόθαλψη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος την  τέλεσε  υπέρ κάποιου οικείου του.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 230

Όποιος, χωρίς να καθιστά άλλον ύποπτο, παριστάνει  εν  γνώσει του  ψευδώς  στην  αρχή  ότι  τελέστηκε κάποιο κακούργημα ή πλημμέλημα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 229

Ψευδής καταμήνυση
1. Όποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι` αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι` αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.   Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον ίδιο σκοπό εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας  κάποιο αποδεικτικό μέσο.
3.  Το  δικαστήριο  με  αίτηση  του  παθόντος  μπορεί  να  του επιτρέψει να δημοσιεύσει την απόφαση με έξοδα του καταδικασμένου.
4.   Το δικαίωμα για τη δημοσίευση με έξοδα του καταδικασμένου αποσβήνεται αν η δημοσίευση δεν γίνει μέσα  σε  τρεις  μήνες  από  την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης στον παθόντα.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 228

Παραπλάνηση σε ψευδορκία
1.   Όποιος με πρόθεση παρασύρει κάποιον να  δώσει  από  πλάνη ψευδή  όρκο,  σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στο άρθρο 224, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν  τιμωρείται  αυστηρότερα  κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.
2.   Οποιος προσπαθεί με οποιοδήποτε μέσο να πείσει κάποιον να διαπράξει  το  έγκλημα  των  άρθρων 224 και 226 παρ.  1, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 227

1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 224 και 226 παρ. 1 επιβάλλεται στον υπαίτιο και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έως πέντε έτη.
2.  Στις περιπτώσεις του άρθρου 225 η πράξη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με την ελεύθερη θέλησή  του  ανακάλεσε  ενώπιον  της  ίδιας αρχής  την  ψευδή  έκθεση  με  νέα  του  έκθεση.   Η ανάκληση αυτή δεν απαλλάσσει από την ποινή τον υπαίτιο,  αν  η  αρχή  έχει  ήδη  εκδώσει απόφαση ή αν επήλθε σε άλλον κάποια έννομη επιβλαβής συνέπεια.
3.  Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 224 παρ.  2  και  225 τις  τέλεσε για να αποφύγει ποινική ευθύνη, είτε δική του είτε κάποιου από τους οικείους του, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει από  κάθε ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 226

Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα
1. Όποιος ως πραγματογνώμονας ή διερμηνέας εν γνώσει εκθέτει με όρκο ψέματα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2.  Η διάταξη του άρθρου 67 εφαρμόζεται αναλόγως και  σ`  αυτή  την περίπτωση.
3. Αν η ψευδής γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα ή η ψευδής μετάφραση του διερμηνέα έγιναν χωρίς όρκο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 225

Ψευδής ανώμοτη κατάθεση
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται:
α) όποιος, όταν εξετάζεται χωρίς όρκο ως διάδικος ή μάρτυρας από αρχή αρμόδια να ενεργεί τέτοια εξέταση, εν γνώσει του καταθέτει ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια,
β) όποιος δηλώνει πως είναι έτοιμος να δώσει στο δικαστήριο ψευδή όρκο, που όμως δεν έδωσε, γιατί ο αντίδικος τον δέχτηκε σαν δοσμένο.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν εξετάζεται από κάποια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο όργανό της ή όταν αναφέρεται σε αυτήν, εκθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον κάποιας αρχής και αρνείται επίμονα να δώσει τη μαρτυρία του ή τον όρκο της μαρτυρίας του.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 224

Ψευδορκία
1. Όποιος ως διάδικος σε πολιτική δίκη δίνει εν γνώσει του ψευδή όρκο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.  Με  την  ίδια  ποινή  τιμωρείται  όποιος,  ενώ  εξετάζεται ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται  στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια.
3. Εξομοιώνονται με τον όρκο η διαβεβαίωση των  κληρικών  στην ιεροσύνη τους, η διαβεβαίωση που επιτρέπει ο νόμος αντί για όρκο στους οπαδούς  θρησκευμάτων  που  δεν  επιτρέπουν  όρκο, καθώς και κάθε άλλη βεβαίωση που αναπληρώνει τον όρκο, κατά τις διατάξεις της δικονομίας.

Sunday, February 10, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 223


ε` Μετακίνηση οροσήμων

1. Όποιος   με  σκοπό  να  βλάψει  άλλον  αφαιρεί,  καθιστά αγνώριστα, μετατοπίζει ή ψευδώς τοποθετεί ορόσημα ή άλλα  σημάδια  που χρησιμεύουν  για τον καθορισμό ορίων ή του ύψους και της διαίρεσης των υδάτων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2. Αν η πράξη έγινε χωρίς αυτόν τον σκοπό, με  πρόθεση  όμως, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τριών μηνών η χρηματική ποινή.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 222


δ` Υπεξαγωγή εγγράφων

Όποιος  με  σκοπό  να  βλάψει  άλλον  αποκρύπτει,  βλάπτει  ή καταστρέφει   έγγραφο   του  οποίου  δεν  είναι  κύριος  ή  δεν  είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα, κατά τις διατάξεις  του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 221


 γ` Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

1. Γιατροί, οδοντίατροι,  κτηνίατροι,  φαρμακοποιοί,  χημικοί και  μαίες  που  εν  γνώσει  εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε μία ασφαλιστική επιχείρηση ή  που μπορούν  να  ζημιώσουν  έννομα  και  ουσιώδη συμφέροντα αλλού προσώπου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. "Αν  οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για  δικαστική  χρήση,  αυτοί που  τις  εκδίδουν  τιμωρούνται  με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή, με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων  που  αναφέρονται στο άρθρο 63 αριθμ.  1, ως και με απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματός τους για χρονικό διάστημα ένα μήνα μέχρις έξι μήνες".

2. Με  φυλάκιση   μέχρι   ενός   έτους   τιμωρείται   όποιος χρησιμοποιεί  τέτοια  ψευδή  πιστοποίηση  για  να  εξαπατήσει δημόσια, δημοτική ή  κοινοτική  αρχή,  ή  νομικό  πρόσωπο  δημοσίου  δικαίου  ή ασφαλιστική  επιχείρηση.  Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης ο διάδικος που έκαμε  τη  χρήση  τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 220


β` Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως

1. Όποιος  πετυχαίνει  με  εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δημόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που μπορεί  να  έχει  έννομες  συνέπειες, καθώς  και όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον σχετικά με το περιστατικό αυτό,  τιμωρείται  με  φυλάκιση  τριών μηνών  μέχρι  δύο  ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.

2. Αν  όμως  υπάρχουν  οι  όροι  του  άρθρου  216  παρ.   3, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 219

 Η διάταξη του άρθρου 212 εφαρμόζεται ανάλογα και στις  πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 παρ. 3

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 218


Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων

1.  Όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει επίσημα ένσημα δηλωτικά αξίας,  ιδίως  ταχυδρομικά ή χαρτόσημα ή άλλα φορόσημα, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σαν γνήσια β) εν γνώσει τα χρησιμοποιεί σαν  γνήσια  γ) τα  προμηθεύεται  γι`  αυτόν  το  σκοπό ή τα προσφέρει στην αγορά ή τα εισάγει σε κυκλοφορία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

2. Όποιος εν γνώσει ξαναχρησιμοποιεί επίσημα ένσημα δηλωτικά αξίας, που είχαν ήδη  χρησιμοποιηθεί  ή  τα  αποκτά  με  σκοπό  να  τα ξαναχρησιμοποιήσει  προσφέροντάς  τα  στην  αγορά  ή  εισάγοντάς τα σε κυκλοφορία τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι  ενός  έτους  ή  με  χρηματική ποινή.

3. Όποιος  με  σκοπό  να εκτελέσει κάποιαν από τις παραπάνω πράξεις κατασκευάζει, προμηθεύεται ή παραδίδει σε άλλον μέσα, σκεύη  ή εργαλεία  χρήσιμα  για το σκοπό αυτόν τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

4.  Το δικαστήριο διατάσσει τη  δήμευση  των  πλαστών  ενσήμων εκείνων  που  έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί και εκείνων που προορίζονται να ξαναχρησιμοποιηθούν μπορεί επίσης να διατάξει τη  δήμευση  των  σκευών  και  εργαλείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και όταν δεν διώκεται ή δεν καταδικάζεται ορισμένο πρόσωπο.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 217


Πλαστογραφία πιστοποιητικών

1.   Όποιος με σκοπό να διευκολύνει την άμεση  συντήρηση,  την κίνηση  ή  την  κοινωνική  πρόοδο  αυτού  του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή μαρτυρικό ή άλλο έγγραφο  που  μπορεί να   χρησιμεύσει   συνήθως  για  τέτοιους  σκοπούς  ή  εν  γνώσει  του χρησιμοποιεί τέτοιο πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο τιμωρείται με  φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

2.   Με  την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι γνήσιο,  είχε  εκδοθεί  όμως  για άλλον.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 216


α. Πλαστογραφία

1.   Όποιος  καταρτίζει  πλαστό  ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός  που  μπορεί  να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.

2.  Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.

3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1 - 2)  σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον  ή  σκόπευε  να  βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.Εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών [εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000)ευρώ].
Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των (πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών)[δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)ευρώ].

Wednesday, January 30, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 215A


1. Όποιος παράγει, πωλεί, εισάγει ή διανέμει για πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς μετάλλια ή μάρκες τα οποία:
α) φέρουν στην όψη τους όρους "ευρώ" ή "λεπτά ευρώ" ή το σύμβολο του ευρώ, ή
β) έχουν μέγεθος εντός των ορίων αναφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με την   περίπτωση στ` του άρθρου 1 του Κανονισμού 2182/2004 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2004 (E.E.L. 373/1/21.12.2004) ή
γ) φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που είναι παρόμοιο με εκείνο των εθνικών εμπρόσθιων όψεων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερμάτων ευρώ ή είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σχέδιο της στεφάνης των κερμάτων των 2 ευρώ, τιμωρείται με χρηματική ποινή από ΕΥΡΩ 1.000 έως  ΕΥΡΩ 20.000.

 2. Οι ανωτέρω πράξεις δεν τιμωρούνται όταν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του πιο πάνω Κανονισμού ή έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.

 3. Με την ίδια χρηματική ποινή τιμωρούνται και όσοι συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πέραν του τέλους του 2009 τα μετάλλια και τις μάρκες που εκδόθηκαν πριν την 21 Δεκεμβρίου 2004 και δεν πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του Κανονισμού.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 215


Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών

Όποιος  θέτει  παράνομα  σε  κυκλοφορία  στην Ελλάδα ανώνυμες ομολογίες που περιέχουν υπόσχεση πληρωμής ορισμένου  χρηματικού  ποσού  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 214A


Υποτροπή

Για την εφαρμογή των άρθρων 88 έως 93 του παρόντος κώδικα στα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 207 έως 211 και 214, λαμβάνονται υπόψη και οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, που εκδίδουν δικαστήρια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 214


Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ` αυτά

Για   την   εφαρμογή   των   διατάξεων   του  κεφαλαίου  αυτού εξομοιώνονται με το χαρτονόμισμα τα τραπεζογραμμάτια, οι ομολογίες που περιέχουν υπόσχεση πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού, οι μετοχές, οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών, τα τοκομερίδια, οι μερισματαποδείξεις ή  οι αποδείξεις  για  την  ανανέωση  τέτοιων μερισμάτων, αν αυτοί οι τίτλοι είναι στον κομιστή και εκδόθηκαν από κάποιον που είχε το  δικαίωμα  να τους εκδώσει ή φαίνονται ότι εκδόθηκαν από τέτοιο πρόσωπο.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 213


Δήμευση

1. Η δήμευση των παραχαραγμένων ή κίβδηλων νομισμάτων και των μέσων, σκευών και εργαλείων του άρθρου 211 διατάσσεται  και  αν  ακόμα δεν διωχθεί και καταδικαστεί ορισμένο πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν αυτά  ανήκουν  ή  όχι  στον  αυτουργό  ή το συναίτιο της παραχάραξης ή κιβδηλείας.

2. Αν όμως ο κύριος των νομισμάτων ή του υλικού από  το  οποίο κατασκευάστηκαν  είναι  αποδεδειγμένα  αμέτοχος  στην παραχάραξη ή την κιβδηλεία, τα νομίσματα αχρηστεύονται  ως  νομίσματα  και  αποδίδονται ύστερα από αυτό στον κύριο.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 212


Απαλλάσσεται  από  κάθε  ποινή  όποιος  στις  περιπτώσεις  του προηγούμενου   άρθρου  καταστρέφει  με  την  ελεύθερη  θέλησή  του  τα αντικείμενα που αναφέρονται σ` αυτό πριν τα χρησιμοποιήσει.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 211


Προπαρασκευαστικές πράξεις

Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα, χρήσιμα γι` αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη,τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 210


Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων

1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία νόμισμα κίβδηλο σαν να   είχε   πλήρη  την  εσωτερική  του  αξία  τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

2. Αν όμως ο υπαίτιος ή ο  αντιπρόσωπός  του  είχε  δεχτεί  το νόμισμα  αυτό  σαν  γνήσιο, του επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή χρηματική ποινή. Η ίδια  ποινή  επιβάλλεται  αν  ο  υπαίτιος  ενήργησε εκτελώντας  εντολή  εκείνου  στον  οποίο δόθηκε το νόμισμα σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει μαζί  του  στην ίδια κατοικία.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 208A

Όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προμηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια της αρμόδιας αρχής ή καθ` υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 208


Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων

1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

2.   Αν  όμως  ο  υπαίτιος  ή  αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το  νόμισμα σαν  γνήσιο,  του  επιβάλλεται  φυλάκιση  μέχρι  έξι  μηνών  ή χρηματική  ποινή.   Η  ίδια  ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε  το  νόμισμα  σαν  γνήσιο, όταν  βρίσκεται  σε σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει μαζί του στην ίδια κατοικία.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 207


Παραχάραξη

Όποιος παραποιεί ή νοθεύει μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προμηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 206


Στρατολογία για ξένο κράτος

Όποιος στρατολογεί  Έλληνα πολίτη για στρατιωτική υπηρεσία σε ξένο  κράτος,  καθώς  και  όποιος  τον  βοηθεί  με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 205


Παράνομη αποδημία

1. Όποιος  φεύγει  στην  αλλοδαπή χωρίς  άδεια  και  για  να αποφύγει  τη  στράτευση,  καθώς και όποιος βρίσκεται στην αλλοδαπή και δεν προσέρχεται  εγκαίρως  για  να  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  του υποχρεώσεις,  τιμωρείται  με  φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

2.Όποιος φεύγει στην αλλοδαπή χωρίς τη  σχετική  άδεια  που απαιτεί ο στρατολογικός νόμος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 204


Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης

Όποιος μεταχειρίζεται απατηλά μέσα για ν` αποφύγει ο ίδιος  ή κάποιος  άλλος,  ολικά ή μερικά, διαρκώς ή πρόσκαιρα την υποχρέωση για στράτευση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός  έτους,  αν  η  πράξη  δεν τιμωρείται  βαρύτερα με άλλη διάταξη. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 203


Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία

1. Όποιος με πρόθεση και για να αποφύγει τη στράτευση καθιστά μόνος ή με τη βοήθεια άλλου τον εαυτό του ανίκανο για την υπηρεσία στο στρατό με ακρωτηριασμό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ολικά  ή  μερικά, διαρκώς  ή  πρόσκαιρα,  τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  δύο  ετών. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

2.Με την ίδια ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή, αν  με άλλη διάταξη δεν τιμωρείται η πράξη βαρύτερα, τιμωρείται και όποιος με πρόθεση προκαλεί τέτοια ανικανότητα σε άλλον με τη θέλησή του.

3. Όποιος  σε  καιρό  πολέμου,  ένοπλης  στάσης,  ή γενικής επιστράτευσης τελεί τις  πράξεις  που  αναφέρονται  στις  προηγούμενες παραγράφους  τιμωρείται  με  κάθειρξη  μέχρι δέκα ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 202


Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας

1. Όποιος  με  οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση προκαλεί ή διεγείρει πρόσωπο  που  υπηρετεί  στο  στρατό  να  παραβεί  υπηρεσιακή υποχρέωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκαλεί ή διεγείρει πρόσωπο που έχει υποχρέωση να στρατευθεί  να  μην  υπακούσει στην πρόσκληση όταν το καλέσουν στο στρατό.

3. Όποιος  σε  καιρό  πολέμου,  ένοπλης  στάσης  ή  γενικής επιστράτευσης διαπράξει τις πράξεις που αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

4. Οι  ποινές  αυτού του άρθρου επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 201


Περιύβριση νεκρών

          Όποιος  αφαιρεί  αυθαίρετα  νεκρό ή μέλη του ή την τέφρα του, από εκείνους που έχουν δικαίωμα  να  τα  φυλάξουν  ή  ενεργεί  πράξεις υβριστικά ανάρμοστες σχετικές με αυτά ή με τάφο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 200


Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

1. Όποιος  κακόβουλα  προσπαθεί  να  εμποδίσει  ή με πρόθεση διαταράσσει μιαν ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική  συνάθροιση  για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2.  Με  την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση  ανεκτή  κατά  το  πολίτευμα, ενεργεί υβριστικά ανάρμοστες πράξεις.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 209


Κιβδηλεία

Όποιος με κοπή, τρύπημα ή ρίνισμα ή με άλλον τρόπο  ελαττώνει την  εσωτερική  αξία  μεταλλικού  νομίσματος  με  σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν να είχε πλήρη την εσωτερική του αξία, καθώς και εκείνος που προμηθεύεται κίβδηλο νόμισμα για τον  ίδιο  σκοπό,  τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 199


Καθύβριση θρησκευμάτων

Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού  ή  άλλη  θρησκεία  ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 198


Κακόβουλη βλασφημία

1.Με  φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.

2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 197


Διατάραξη συνεδριάσεων

         1.   Όποιος χωρίς να διαταράξει  την  κοινή  ειρήνη  εμποδίζει αυθαίρετα  τις συνεδριάσεις υπηρεσιακού συλλόγου συγκροτημένου σύμφωνα με το νόμο για τη διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων  ή  πολιτικού  κόμματος που  λειτουργεί νόμιμα ή σωματείου αναγνωρισμένου σύμφωνα με το νόμο ή των αρχών τους ή των αρχών και συμβουλίων κάποιου καθιδρύματος  ή  τις διαταράσσει  σοβαρά  με  διέγερση  θορύβου ή αταξίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

         2. Αν η πράξη  που  τελέστηκε  αφορά  συνεδρίαση  δικαστηρίου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 196


Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος

Ο θρησκευτικός λειτουργός που κατά την ενάσκηση των έργων  του ή δημόσια και με την ιδιότητά του προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε εχθροπάθεια  κατά  της πολιτειακής εξουσίας ή άλλων πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 195


Κατάρτιση ένοπλης ομάδας

Όποιος   χωρίς  δικαίωμα  καταρτίζει  ένοπλη  ομάδα  που  δεν αποβλέπει στη διάπραξη εγκλημάτων,  την  εφοδιάζει  με  πολεμοφόδια  ή αναλαμβάνει  την  αρχηγία  της,  καθώς  και  εκείνος που συμμετέχει σε τέτοια ομάδα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 194


Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές

Όποιος  με  σκοπό την αποδοκιμασία δικαστικής απόφασης με την οποία επιβλήθηκε  χρηματική  ποινή  ή  αποζημίωση  ή  δικαστικά  έξοδα προκαλεί  δημόσια  σε συνεισφορά για την καταβολή τους ή δημοσιεύει τα  ονόματα συνδρομητών για τέτοιο σκοπό τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι  έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 193


Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης

1.   Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 35 με πρόθεση ή από αμέλεια, περιάγει τον εαυτό του σε κατάσταση μέθης που αποκλείει κατά  το  άρθρο  34  την  ικανότητα  για  καταλογισμό  και σ` αυτή την κατάσταση  γίνεται  υπαίτιος  πράξης,  η  οποία  αλλιώς  θα  του  είχε καταλογιστεί  ως κακούργημα ή πλημμέλημα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών αν η πράξη είναι πλημμέλημα, και με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη είναι κακούργημα.

2.  Αν η πράξη διώκεται μόνο ύστερα  από  έγκληση,  η  ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά την υποβολή της.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 192


Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε  τρόπο  προκαλεί  ή  διεγείρει τους  πολίτες  σε  βιαιοπραγίες μεταξύ τους ή σε αμοιβαία διχόνοια και έτσι διαταράσσει την κοινή ειρήνη, τιμωρείται με  φυλάκιση  μέχρι  δύο ετών, αν σύμφωνα με άλλη διάταξη δεν επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 191


1.  Σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε χρηματική ποινή καταδικάζεται όποιος διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν  ανησυχίες  ή  φόβο  στους  πολίτες  ή  να ταράξουν  τη  δημόσια  πίστη ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας  ή  να  επιφέρουν διαταραχή  στις  διεθνείς  σχέσεις  της  χώρας.   Αν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου, ο υπαίτιος καταδικάζεται  τουλάχιστον  σε φυλάκιση  έξι  μηνών  και  σε  χρηματική  ποινή  τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων μεταλλικών  δραχμών.

2.  Όποιος  από  αμέλεια  γίνεται  υπαίτιος  κάποιας  από  τις πράξεις  της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 190


Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών

Όποιος  με  απειλές  ότι  θα   διαπραχθούν   κακουργήματα   ή πλημμελήματα  διεγείρει σε ανησυχία ή τρόμο τους πολίτες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 189


Διατάραξη της κοινής ειρήνης

1.  Όποιος συμμετέχει σε δημόσια  συνάθροιση  πλήθους  που  με ενωμένες   δυνάμεις   διαπράττει   βιαιοπραγίες  εναντίον  προσώπων  ή πραγμάτων ή εισβάλει παράνομα σε ξένα σπίτια, κατοικίες ή άλλα ακίνητα κτήματα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2.  Οι  υποκινητές  και  εκείνοι  που  εκτέλεσαν  βιαιοπραγίες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

3. Ο υπαίτιος της πράξεως της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 2 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν τέλεσαν την πράξη τους με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

4 (3). Οι ποινές αυτές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 

Monday, January 28, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 188


Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο

          Όποιος  συμμετέχει  σε  σωματείο   του   οποίου   οι   σκοποί αντιβαίνουν  σε  ποινικές διατάξεις τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 187Β


Μέτρα επιείκειας  

 "1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας ή της συμμετοχής σε αυτές κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 187 ή της συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης ή της συμμετοχής σε αυτήν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή της συμμορίας ή της τρομοκρατικής οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές.Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης και υποβάλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 2. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 187 ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 187 Α, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την επικινδυνότητα της εγκληματικής οργάνωσης, της συμμορίας ήή της τρομοκρατικής οργάνωσης την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου σε αυτήν και το βαθμό της συμβολής του στην εξάρθρωσή της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104."
 
  3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν σε βάρος του από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, μπορεί, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.

  4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187, μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. `Οσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραμονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών."

 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 187Α


Τρομοκρατικές πράξεις

 1. Όποιος  (με εξαίρεση των περιπτώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 8), τελεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εγκλήματα:


 α`) Ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299),

 β`) Βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 31 Ο),

 γ`) Θανατηφόρα βλάβη (άρθρο 311),

 δ`) Αρπαγή (άρθρο 322),

 ε`) Αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324),

 στ`) διακεκριμένη Φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 382 παρ. 2),

 ζ`) εμπρησμό (άρθρο 264),

 η`) εμπρησμό σε δάση (άρθρο 265),

 θ`) πλημμύρα (άρθρο 268),

 ι`) έκρηξη (άρθρο 270),

 ια`) Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272),

 ιβ`) κοινώς επικίνδυνη βλάβη (άρθρο 273),

 ιγ`) άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων (άρθρο 275),

 ιδ`) πρόκληση ναυαγίου (άρθρο 277),

 ιε`) δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων (άρθρο 279),

 ιστ`) Νοθεία τροφίμων (άρθρο 281 παρ. 1),

 ιζ`) διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 290),

 ιη`) διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291),

 ιθ`) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 181/1974 "Περί προστασίας εξιοντιζουσών ακτινοβολιών" (ΦΕΚ 347 Α`),

 κ`) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 και 186 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α`),

 κα`) τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 17 Ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 147 Α`),

 κβ`) τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 2991/2002 "Εφαρμογή Σύμβασης απαγόρευσης χρήσης κ.λπ. χημικών όπλων" (ΦΕΚ 35 Α`), με τρόπο ή σε έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατό να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού τιμωρείται:

 ί) Με ισόβια Κάθειρξη αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` είναι ισόβια Κάθειρξη. Στην περίπτωση αυτή η πράξη παραγράφεται μετά από τριάντα χρόνια.

 Αν επιβληθεί η ποινή της ισόβιας Κάθειρξης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 105 μέχρι 110, εφόσον ο καταδικασθείς έχει εκτίσει ποινή είκοσι πέντε ετών.

 ίί) Με Κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` είναι πρόσκαιρη ποινή καθείρξεως.

 iii) Με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` είναι ποινή Φυλάκισης.Αν η τρομοκρατική πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων ανθρώπων εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 94 παράγραφος 1 .

 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 134 έως 137.

«3. Όποιος απειλεί σοβαρά με την τέλεση του κατά την παράγραφο 1 εγκλήματος και έτσι προκαλεί τρόμο τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Η απόπειρα του εγκλήματος αυτού δεν είναι αξιόποινη.

 4. Με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 (τρομοκρατική οργάνωση). Με ποινή μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η μη τέλεση από την τρομοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` της παραγράφου 1 συνιστά ελαφρυντική περίσταση.

 5. Όποιος διευθύνει την κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση τιμωρείται με Κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται όποιος διευθύνει την κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση.

 6. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, εν γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησης τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από τρομοκρατική οργάνωση ή από μεμονωμένο τρομοκράτη οποιουδήποτε από τα κακουργήματα της παραγράφου 1.

 7. Όποιος διαπράττει διακεκριμένη Κλοπή (άρθρο 374), Ληστεία (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 380), Πλαστογραφία (άρθρο 216) που αφορά δημόσιο έγγραφο ή Εκβίαση (άρθρο 385) με σκοπό την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με Κάθειρξη, εκτός αν η Εκβίαση τιμωρείται με μεγαλύτερη ποινή. Αν η πράξη που τελέσθηκε είναι πλημμέλημα, επιβάλλεται ποινή Φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

 8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 187 ισχύει και για τα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.».
ων.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 187


Εγκληματική οργάνωση

  1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) "που επιδιώκει" τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 207 (Παραχάραξη), 208(Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων), 216 (Πλαστογραφία), 218(Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση), 264 (Εμπρησμός), 265 (Εμπρησμός σε δάση), 268 (πλημμύρα), 270 (έκρηξη), 272 (Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 279 (δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων), 291 (διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών), 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 310 (Βαριά σωματική βλάβη, 322 (Αρπαγή), 323 (εμπόριο δούλων), "323Α (εμπορία ανθρώπων)" 324 (Αρπαγή ανηλίκων), 327 (ακούσια απαγωγή), 336 (Βιασμός), 338 (Κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση παιδιών), "348 Α (πορνογραφία ανηλίκων) , 351 (Σωματεμπορία), 351Α (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής)", 374 (Διακεκριμένες περιπτώσεις Κλοπής), 375 (Υπεξαίρεση), 380 (Ληστεία), 385 (Εκβίαση), 386 (Απάτη), 386Α (Απάτη με υπολογιστή), 404 (Τοκογλυφία),«στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 87 και στο άρθρο 88 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α`), όταν οι πράξεις αυτές (διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή εξόδου ή της παράνομης μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών) τελούνται από κερδοσκοπία,».


 όπως επίσης περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες.

 "καθώς και περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη νομοθεσία για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος.».

«,καθώς και περισσότερων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη διάταξη του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει όπως επίσης και περισσοτέρων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται στο άρθρο 1280 του ν. 2725/ 1999. Για τα εγκλήματα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του ιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση.Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματος ή και προϊόντος απομίμησης, παραποίησης ή πειρατείας».


«2. Όποιος παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες ή υλικά μέσα, με σκοπό να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει οργάνωση της προηγούμενης παραγράφου για τη διάπραξη των επιδιωκόμενων από αυτή κακουργημάτων, τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.».

 «3. Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με Κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών».«Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της οργάνωσης αν κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ήταν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 263α.»


 4 "2. Όποιος με Απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διερμηνέων ή με δωροδοκία των ίδιων προσώπων ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1 τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Όποιος στις παραπάνω περιπτώσεις ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία όχι μόνο του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1, αλλά και άλλου εγκλήματος, από εκείνα που απαριθμούνται στην ίδια παράγραφο, τιμωρείται με Κάθειρξη και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ."


5  3. Όποιος  εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ενώνεται με άλλον για να διαπράξει κακούργημα (συμμορία), τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο υπαίτιος, αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος το οποίο τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας.

6  4. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της οργάνωσης της παραγράφου 1 ή της συμμορίας της παραγράφου 3 ή η επιδίωξη οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους των μελών τους συνιστούν επιβαρυντικές περιστάσεις. Η μη τέλεση οποιουδήποτε από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 συνιστά ελαφρυντική περίσταση. Η απλή ψυχική συνέργεια στα εγκλήματα της συγκρότησης ή συμμετοχής κατά την παράγραφο 1 ή της συμμορίας κατά την παράγραφο 3 δεν τιμωρείται, εφόσον τα μέλη της οργάνωσης ή συμμορίας δεν επιδιώκουν οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος.«Επιβαρυντική περίσταση συνιστά επίσης η τέλεση της πράξεως του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου με υλικό αντικείμενο το αργό πετρέλαιο ή άλλο πετρελαιοειδές ή ενεργειακό προϊόν.»


7  5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή στρέφονταν κατά `Ελληνα πολίτη ή κατά νομικού προσώπου που εδρεύει στην ημεδαπή ή κατά του Ελληνικού κράτους, ακόμη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν".


     
8. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρμόζεται αντίστοιχα και στα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 186


Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος

1. Όποιος  προκαλεί  ή  παροτρύνει  με  οποιονδήποτε  τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο κακούργημα, καθώς και όποιος προσφέρεται ή  αποδέχεται  τέτοια  πρόκληση  ή  προσφορά,  τιμωρείται  με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

2. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο πλημμέλημα, καθώς και όποιος προσφέρεται γι` αυτό και όποιος αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το σχεδιαζόμενο πλημμέλημα ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.Για την ποινική δίωξη του αδικήματος αυτού, απαιτείται έγκληση του προσώπου κατά του οποίου σχεδιαζόταν η τέλεση του πλημμελήματος, αν το υπό εκτέλεση πλημμέλημα διώκεται κατ` έγκληση.

3. Οι  ποινές  των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

4. Οι πράξεις του άρθρου αυτού μπορεί να μείνουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε με δική του θέληση την πρόκληση, την  προσφορά  ή την αποδοχή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 185


Όποιος  εγκωμιάζει  δημόσια  και  με  οποιονδήποτε  τρόπο έγκλημα  που  διαπράχθηκε  και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 184


   Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή  διεγείρει σε διάπραξη  κακουργήματος  ή  πλημμελήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 183


Διέγερση

Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει δημόσια  σε απείθεια  κατά  των  νόμων  ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 182


Παραβίαση περιορισμών διαμονής

1.  Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος παραβιάζει  τους περιορισμούς  που  του  έχουν  επιβληθεί  νόμιμα  στην  ελευθερία  της  διαμονής και τις σχετικές υποχρεώσεις του.

2. Αλλοδαπός ο οποίος απελάθηκε σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου, αν παραβιάσει την απαγόρευση επιστροφής του στη χώρα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ποινή σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, ούτε αναστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 104. Η άσκηση ενδίκων μέσων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 181


Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους.

   Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει  ή  ρυπαίνει  την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 180


Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

         Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική  ποινή  τιμωρείται όποιος  με  πρόθεση  και αυθαίρετα αφαιρεί, βλάπτει ή παραμορφώνει τις επίσημες  κοινοποιήσεις  που  η  αρχή  έχει  δημόσια  τοιχοκολλήσει  ή εκθέσει.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 179


Παραβίαση φύλαξης της αρχής

          Όποιος  με  πρόθεση  καταστρέφει,  βλάπτει  ή με οποιονδήποτε τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της αρχής έγγραφα ή  άλλα  πράγματα  που βρίσκονται  στη  φύλαξή  της  ή  που αυτή τα παρέδωσε στη φύλαξη άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 178


 Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

          Όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων  ή εγγράφων  ή  για  τη  βεβαίωση  της  ταυτότητάς  τους  ή  ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι δύο ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 177


 Παραβίαση κατάσχεσης

          Όποιος  με πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεμένο πράγμα τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 176


  Όποιος   δημόσια  και  χωρίς  δικαίωμα  φορεί  στολή  ή  άλλο διακριτικό  σημείο  δημόσιου,  δημοτικού,  κοινοτικού  ή  θρησκευτικού λειτουργού  από  εκείνους  που  αναφέρει  η  παρ.  2  του άρθρου 175 ή παράσημο ή τίτλο που δεν δικαιούται  να  φέρει  νόμιμα  τιμωρείται  με φυλάκιση μέχρι έξη μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 175


 Αντιποίηση

1.    Όποιος  με  πρόθεση  αντιποιείται  την  άσκηση   κάποιας δημόσιας,  δημοτικής  ή  κοινοτικής  υπηρεσίας  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

2. Η διάταξη αυτή  εφαρμόζεται  και  για  την  αντιποίηση  της άσκησης  δικηγορίας,  καθώς  επίσης  και  για  την  αντιποίηση άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της  Ανατολικής  Ορθόδοξης  Εκκλησίας  Χριστού  ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 174


Στάση κρατουμένων

1. Φυλακισμένοι ή άλλοι κρατούμενοι με διαταγή της αρχής και με ενωμένες δυνάμεις :
α) επιχειρούν βίαια να αποδράσουν,
β) επιτίθενται με έργα κατά ων υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρίου ή κατά εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη ή η επίβλεψη,
γ) επιχειρούν με τη βία ή με απειλή να εξαναγκάσουν κάποιον από αυτούς σε πράξη ή παράλειψη τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια".

2. Όποιος από αυτούς βιαιοπραγήσει κατά κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια".

3. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση  της ποινής  που  επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 173


Απόδραση κρατουμένου

         1.   Αν  αποδράσει φυλακισμένος ή άλλος κρατούμενος με διαταγή  της αρμόδιας  αρχής  τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  ενός  έτους.   Η παραπάνω  ποινή  εκτελείται  ολόκληρη  μετά  την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα  επιβληθεί  για  την  πράξη  για  την  οποία  ήταν κρατούμενος αυτός που απέδρασε.

        2. Οποιοσδήποτε άλλος συμμετείχε στην απόδραση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν ο συμμετέχων στην απόδραση έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνομικού υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 172


Ελευθέρωση φυλακισμένου

    1. Όποιος με πρόθεση ελευθερώνει φυλακισμένο ή άλλον που κρατείται με διαταγή της αρχής
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

      2. Όποιος γίνεται από αμέλεια υπαίτιος κάποιας από αυτές τις πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση, αν ήταν για οποιονδήποτε λόγο υπόχρεος να φυλάξει εκείνον που απέδρασε. Μένει εντελώς ατιμώρητος αν με δική του προσπάθεια συλληφθεί, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αυτός που απέδρασε.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 171


Θρασύτητα κατά της αρχής

         1.  Όποιος μετέχει  σε  δημόσια  συνάθροιση  στο  ύπαιθρο  που απαγορεύτηκε  νόμιμα από την αρμόδια αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

         2.   Όταν πλήθος συγκεντρωμένο στο ύπαιθρο κληθεί  νόμιμα  από τον  αρμόδιο  πολιτικό  ή  στρατιωτικό  υπάλληλο  να  διαλυθεί καθένας από τους συγκεντρωμένους που δεν απομακρύνεται από την συνάθροιση μετά την τρίτη πρόκληση τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  ενός  έτους  ή  με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 170


Στάση

         1.  Όποιος με πρόθεση συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που  διαπράττει με ενωμένες δυνάμεις κάποια από τις πράξεις του άρθρου 167 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

         2.  Οι  υποκινητές  της  Στάσης,   καθώς   και   εκείνοι   που μεταχειρίστηκαν   σωματική   βία   ή   απειλές   σωματικής    βίας    ή βιαιοπράγησαν, τιμωρούνται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόμου  δεν τιμωρεί την πράξη με βαρύτερη ποινή.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 169


Απείθεια

         Με φυλάκιση μέχρι έξι  μηνών  τιμωρείται  όποιος,  ύστερα  από νόμιμη  πρόσκληση,  αρνείται σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13, παρ.  α`, χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή  συνδρομή  που  οφείλεται κατά  το  νόμο  ή  την  είσοδο σε οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί κάποια νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 168


Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας

         1. Όποιος  βιαιοπραγεί  κατά  του  προσώπου  του  Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική  εξουσία  τιμωρείται  με κάθειρξη.

         2. Όποιος  προσβάλλει  την τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική εξουσία ή τον δυσφημεί δημόσια ή  όταν είναι παρών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

         3.Το   αξιόποινο   των  εγκλημάτων  των  παραγράφων  1  και  2 παραγράφεται μετά έξι μήνες.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 167


Αντίσταση

         1.  Όποιος μεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη που ανάγεται στα  καθήκοντά τους  ή να παραλείψουν νόμιμη πράξη, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί κατά υπαλλήλου ή προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου  υπαλλήλου  που  έχει προστρέξει  για  να τον υποστηρίξει ενώ διαρκεί η νόμιμη ενέργειά του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον  ενός  έτους.   Σε  κάθε  περίπτωση αποκλείεται η μετατροπή ή η αναστολή της ποινής.

         2.   Αν  οι  πράξεις  που  προβλέπει  η προηγούμενη παράγραφος έγιναν  από πρόσωπο που  οπλοφορεί ή φέρει  αντικείμενα  με  τα  οποία μπορεί  να  προκληθεί  σωματική βλάβη ή έχει καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του ή έγινε από περισσοτέρους, καθώς και αν το  πρόσωπο κατά  του  οποίου  στράφηκε  η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο επιβάλλεται  φυλάκιση  τουλάχιστον  δύο  ετών  εφόσον  η   πράξη   δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 166


Διατάραξη της εκλογής

          Όποιος  με  πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή κάποιας εκλογής που αναφέρει το άρθρο 161 ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 165


Δωροδοκία κατά τις εκλογές

         1. Όποιος σχετικά με κάποια από τις εκλογές του άρθρου  161, από  την  προκήρυξή  τους  και  έως το πέρας της ψηφοφορίας προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε εκλογέα δώρα ή οποιαδήποτε άλλα  ωφελήματα  που δεν  του  οφείλονται  ως  αντάλλαγμα  για να παραλείψει την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή  για  να  το  ασκήσει  με  ορισμένο  τρόπο τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  δύο  ετών και με χρηματική ποινή.  Το τελευταία εδάφιο του άρθρου 161 εφαρμόζεται και σ` αυτή την περίπτωση.

         2.Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται  εκλογέας που σχετικά με κάποια από τις εκλογές του άρθρου 161 και κατά το χρόνο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δέχεται την παροχή ή  υπόσχεση  δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν του οφείλονται ή απαιτεί τέτοια ως αντάλλαγμα, για να παραλείψει την άσκηση του  εκλογικού  του δικαιώματος ή για να το ασκήσει με ορισμένον τρόπο.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 164


Νόθευση της εκλογής

         1. Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει το δικαίωμα σε κάποια από  τις εκλογές  του άρθρου 161 ή ψηφίζει κατ` επανάληψη ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και με πρόθεση προκαλεί την  παραγωγή  μη γνήσιου   αποτελέσματος  της  εκλογής,  ή  όποιος  νοθεύει  το  γνήσιο αποτέλεσμά της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν  ο  υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά την εκλογή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

         2.  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 161 εφαρμόζεται και σ` αυτή την περίπτωση.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 163


Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

          Όποιος  σε μυστική εκλογή, κατορθώνει με  οποιονδήποτε  τρόπο να  μάθει  είτε  ο  ίδιος  είτε  τρίτος  την ψήφο που έδωσε ο εκλογέας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 162


Εξαπάτηση εκλογέων

          Όποιος με  ψευδείς  ειδήσεις  ή  συκοφαντικές  διαδόσεις  που ανάγονται  στο  πρόσωπο  κάποιου  υποψηφίου  ή  με  άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για  να μεταβάλει  το  εκλογικό  του  φρόνημα  σε  κάποια  από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 161


Βία κατά εκλογέων

          Όποιος με βία ή απειλές βίας παρεμποδίζει κάποιον εκλογέα από την ενάσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή  επιβάλλει  την  ενάσκησή του ή την ψηφοφορία υπέρ ή κατά κάποιου υποψηφίου σε εκλογές βουλευτών ή νομαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών τιμωρείται με φυλάκιση. Το δικαστήριο  μπορεί  εκτός  από  την  ποινή να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 160


Διατάραξη συνεδριάσεων
             
         1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή συνεδρίασης της βουλής  ή  κάποιας  επιτροπής της ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

         2.  Όποιος με κάποιον από τους  παραπάνω  τρόπους  με  πρόθεση παρεμποδίζει   ή   διαταράσσει  συνεδρίαση  νομαρχιακού,  δημοτικού  ή κοινοτικού συμβουλίου  ή  άλλου  συμβουλίου  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή κάποιας  επιτροπής  τους  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 159


Δωροδοκία

 1. Όποιος σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της ή από νομαρχιακό, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή κάποιου από αυτά, προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε βουλευτή ή σε σύμβουλο των παραπάνω συμβουλίων ή σε μέλος των επιτροπών αυτών δώρα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα που δεν του οφείλονται ως αντάλλαγμα για να μην λάβουν μέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσουν με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

 2. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται οι βουλευτές ή οι σύμβουλοι ή τα μέλη επιτροπών που σχετικά με κάποια από τις εκλογές ή ψηφοφορίες της παρ. 1 αυτού του άρθρου δέχονται την παροχή ή υπόσχεση δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν τους οφείλονται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για να μην λάβουν μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία ή για να ψηφίσουν με ορισμένο τρόπο.

 3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών στον υπαίτιο των πράξεων των παραγράφων 1 και 2, αν η αξία των δώρων, ωφελημάτων ή ανταλλαγμάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β έχουν εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 158


Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

           1.  Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο με  πρόθεση  προσκαλεί  την παραγωγή   μη   γνήσιου   αποτελέσματος  σε  εκλογή  ή  ψηφοφορία  που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της, ή όποιος  νοθεύει  το γνήσιο  αποτέλεσμα της εκλογής ή της ψηφοφορίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

           2. Ο υπαίτιος κάποιας από τις  πράξεις  αυτές  σε  εκλογή  ή ψηφοφορία  που  διενεργείται  από  νομαρχιακό,  δημοτικό,  ή κοινοτικό συμβούλιο, ή άλλο συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης  ή  κάποια  επιτροπή τους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

           3. Το δικαστήριο μπορεί μαζί με τις ποινές αυτές να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 157Α


Βία κατά πολιτικού κόμματος

          1. Όποιος   εκτελεί  πράξεις  βίας  κατά  γραφείων  πολιτικών κομμάτων που λειτουργούν νόμιμα  τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον ενός έτους, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

         2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 167 έχει εφαρμογή και σ` αυτή την περίπτωση.

         3.   Αν  με  τις  πράξεις  που  αναφέρονται  στις προηγούμενες παραγράφους  έχουν  προκληθεί   φθορές,   αυτές   χαρακτηρίζονται   ως διακεκριμένες  και  επισύρουν  κατά του υπαιτίου τις ποινές του άρθρου 382.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 157


Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης

         1. Όποιος με βία ή με Απειλή βίας επιβάλλει στην Βουλή  ή  την Κυβέρνηση  ή  σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους τιμωρείται με  κάθειρξη  τουλάχιστον  δέκα ετών.   Η  ίδια  ποινή  επιβάλλεται  αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος.

         2. Ο  υπαίτιος  των  παραπάνω  πράξεων  εναντίον  νομαρχιακών, δημοτικών   ή   κοινοτικών   συμβουλίων  ή  άλλου  συμβουλίου  τοπικής αυτοδιοίκησης ή μέλους τους τιμωρείται με  φυλάκιση  τουλάχιστον  ενός έτους.

         3.    Όποιος   δημόσια  περιυβρίζει  τη  Βουλή  τιμωρείται  με φυλάκιση, τουλάχιστον τριών μηνών.  Αν η περιύβριση τελέστηκε εναντίον κάποιου από τα συμβούλια της παρ.  2 επιβάλλεται  φυλάκιση  μέχρι  δύο ετών.   Η  ποινική  δίωξη  γίνεται  ύστερα από αίτηση της Βουλής ή του Συμβουλίου.

         4. Το δικαστήριο μπορεί μαζί μ` αυτές τις ποινές  να  επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων του άρθρου 63 αριθ. 1.