Wednesday, January 30, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 215A


1. Όποιος παράγει, πωλεί, εισάγει ή διανέμει για πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς μετάλλια ή μάρκες τα οποία:
α) φέρουν στην όψη τους όρους "ευρώ" ή "λεπτά ευρώ" ή το σύμβολο του ευρώ, ή
β) έχουν μέγεθος εντός των ορίων αναφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με την   περίπτωση στ` του άρθρου 1 του Κανονισμού 2182/2004 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2004 (E.E.L. 373/1/21.12.2004) ή
γ) φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που είναι παρόμοιο με εκείνο των εθνικών εμπρόσθιων όψεων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερμάτων ευρώ ή είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σχέδιο της στεφάνης των κερμάτων των 2 ευρώ, τιμωρείται με χρηματική ποινή από ΕΥΡΩ 1.000 έως  ΕΥΡΩ 20.000.

 2. Οι ανωτέρω πράξεις δεν τιμωρούνται όταν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του πιο πάνω Κανονισμού ή έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.

 3. Με την ίδια χρηματική ποινή τιμωρούνται και όσοι συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πέραν του τέλους του 2009 τα μετάλλια και τις μάρκες που εκδόθηκαν πριν την 21 Δεκεμβρίου 2004 και δεν πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του Κανονισμού.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 215


Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών

Όποιος  θέτει  παράνομα  σε  κυκλοφορία  στην Ελλάδα ανώνυμες ομολογίες που περιέχουν υπόσχεση πληρωμής ορισμένου  χρηματικού  ποσού  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 214A


Υποτροπή

Για την εφαρμογή των άρθρων 88 έως 93 του παρόντος κώδικα στα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 207 έως 211 και 214, λαμβάνονται υπόψη και οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, που εκδίδουν δικαστήρια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 214


Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ` αυτά

Για   την   εφαρμογή   των   διατάξεων   του  κεφαλαίου  αυτού εξομοιώνονται με το χαρτονόμισμα τα τραπεζογραμμάτια, οι ομολογίες που περιέχουν υπόσχεση πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού, οι μετοχές, οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών, τα τοκομερίδια, οι μερισματαποδείξεις ή  οι αποδείξεις  για  την  ανανέωση  τέτοιων μερισμάτων, αν αυτοί οι τίτλοι είναι στον κομιστή και εκδόθηκαν από κάποιον που είχε το  δικαίωμα  να τους εκδώσει ή φαίνονται ότι εκδόθηκαν από τέτοιο πρόσωπο.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 213


Δήμευση

1. Η δήμευση των παραχαραγμένων ή κίβδηλων νομισμάτων και των μέσων, σκευών και εργαλείων του άρθρου 211 διατάσσεται  και  αν  ακόμα δεν διωχθεί και καταδικαστεί ορισμένο πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν αυτά  ανήκουν  ή  όχι  στον  αυτουργό  ή το συναίτιο της παραχάραξης ή κιβδηλείας.

2. Αν όμως ο κύριος των νομισμάτων ή του υλικού από  το  οποίο κατασκευάστηκαν  είναι  αποδεδειγμένα  αμέτοχος  στην παραχάραξη ή την κιβδηλεία, τα νομίσματα αχρηστεύονται  ως  νομίσματα  και  αποδίδονται ύστερα από αυτό στον κύριο.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 212


Απαλλάσσεται  από  κάθε  ποινή  όποιος  στις  περιπτώσεις  του προηγούμενου   άρθρου  καταστρέφει  με  την  ελεύθερη  θέλησή  του  τα αντικείμενα που αναφέρονται σ` αυτό πριν τα χρησιμοποιήσει.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 211


Προπαρασκευαστικές πράξεις

Όποιος με σκοπό να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 207 και 209 κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εργαλεία, αντικείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα μέσα, χρήσιμα γι` αυτόν το σκοπό, καθώς και ολογραφήματα ή λοιπά συστατικά στοιχεία του νομίσματος, τα οποία χρησιμεύουν για την προστασία από την παραχάραξη,τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 210


Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων

1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία νόμισμα κίβδηλο σαν να   είχε   πλήρη  την  εσωτερική  του  αξία  τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

2. Αν όμως ο υπαίτιος ή ο  αντιπρόσωπός  του  είχε  δεχτεί  το νόμισμα  αυτό  σαν  γνήσιο, του επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή χρηματική ποινή. Η ίδια  ποινή  επιβάλλεται  αν  ο  υπαίτιος  ενήργησε εκτελώντας  εντολή  εκείνου  στον  οποίο δόθηκε το νόμισμα σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει μαζί  του  στην ίδια κατοικία.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 208A

Όποιος με πρόθεση κατασκευάζει, προμηθεύεται, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας τους είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς και για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί νόμιμες εγκαταστάσεις και υλικά, χωρίς όμως την άδεια της αρμόδιας αρχής ή καθ` υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 208.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 208


Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων

1. Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής σαν γνήσιο, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

2.   Αν  όμως  ο  υπαίτιος  ή  αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το  νόμισμα σαν  γνήσιο,  του  επιβάλλεται  φυλάκιση  μέχρι  έξι  μηνών  ή χρηματική  ποινή.   Η  ίδια  ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε  το  νόμισμα  σαν  γνήσιο, όταν  βρίσκεται  σε σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει μαζί του στην ίδια κατοικία.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 207


Παραχάραξη

Όποιος παραποιεί ή νοθεύει μεταλλικό νόμισμα ή χαρτονόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και όποιος προμηθεύεται, αποδέχεται, εισάγει, εξάγει, μεταφέρει ή κατέχει τέτοιο νόμισμα για τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 206


Στρατολογία για ξένο κράτος

Όποιος στρατολογεί  Έλληνα πολίτη για στρατιωτική υπηρεσία σε ξένο  κράτος,  καθώς  και  όποιος  τον  βοηθεί  με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 205


Παράνομη αποδημία

1. Όποιος  φεύγει  στην  αλλοδαπή χωρίς  άδεια  και  για  να αποφύγει  τη  στράτευση,  καθώς και όποιος βρίσκεται στην αλλοδαπή και δεν προσέρχεται  εγκαίρως  για  να  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  του υποχρεώσεις,  τιμωρείται  με  φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

2.Όποιος φεύγει στην αλλοδαπή χωρίς τη  σχετική  άδεια  που απαιτεί ο στρατολογικός νόμος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 204


Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης

Όποιος μεταχειρίζεται απατηλά μέσα για ν` αποφύγει ο ίδιος  ή κάποιος  άλλος,  ολικά ή μερικά, διαρκώς ή πρόσκαιρα την υποχρέωση για στράτευση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός  έτους,  αν  η  πράξη  δεν τιμωρείται  βαρύτερα με άλλη διάταξη. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 203


Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία

1. Όποιος με πρόθεση και για να αποφύγει τη στράτευση καθιστά μόνος ή με τη βοήθεια άλλου τον εαυτό του ανίκανο για την υπηρεσία στο στρατό με ακρωτηριασμό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ολικά  ή  μερικά, διαρκώς  ή  πρόσκαιρα,  τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  δύο  ετών. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

2.Με την ίδια ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή, αν  με άλλη διάταξη δεν τιμωρείται η πράξη βαρύτερα, τιμωρείται και όποιος με πρόθεση προκαλεί τέτοια ανικανότητα σε άλλον με τη θέλησή του.

3. Όποιος  σε  καιρό  πολέμου,  ένοπλης  στάσης,  ή γενικής επιστράτευσης τελεί τις  πράξεις  που  αναφέρονται  στις  προηγούμενες παραγράφους  τιμωρείται  με  κάθειρξη  μέχρι δέκα ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 202


Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας

1. Όποιος  με  οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση προκαλεί ή διεγείρει πρόσωπο  που  υπηρετεί  στο  στρατό  να  παραβεί  υπηρεσιακή υποχρέωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκαλεί ή διεγείρει πρόσωπο που έχει υποχρέωση να στρατευθεί  να  μην  υπακούσει στην πρόσκληση όταν το καλέσουν στο στρατό.

3. Όποιος  σε  καιρό  πολέμου,  ένοπλης  στάσης  ή  γενικής επιστράτευσης διαπράξει τις πράξεις που αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

4. Οι  ποινές  αυτού του άρθρου επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 201


Περιύβριση νεκρών

          Όποιος  αφαιρεί  αυθαίρετα  νεκρό ή μέλη του ή την τέφρα του, από εκείνους που έχουν δικαίωμα  να  τα  φυλάξουν  ή  ενεργεί  πράξεις υβριστικά ανάρμοστες σχετικές με αυτά ή με τάφο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 200


Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

1. Όποιος  κακόβουλα  προσπαθεί  να  εμποδίσει  ή με πρόθεση διαταράσσει μιαν ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική  συνάθροιση  για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2.  Με  την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση  ανεκτή  κατά  το  πολίτευμα, ενεργεί υβριστικά ανάρμοστες πράξεις.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 209


Κιβδηλεία

Όποιος με κοπή, τρύπημα ή ρίνισμα ή με άλλον τρόπο  ελαττώνει την  εσωτερική  αξία  μεταλλικού  νομίσματος  με  σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν να είχε πλήρη την εσωτερική του αξία, καθώς και εκείνος που προμηθεύεται κίβδηλο νόμισμα για τον  ίδιο  σκοπό,  τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 199


Καθύβριση θρησκευμάτων

Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού  ή  άλλη  θρησκεία  ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 198


Κακόβουλη βλασφημία

1.Με  φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.

2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 197


Διατάραξη συνεδριάσεων

         1.   Όποιος χωρίς να διαταράξει  την  κοινή  ειρήνη  εμποδίζει αυθαίρετα  τις συνεδριάσεις υπηρεσιακού συλλόγου συγκροτημένου σύμφωνα με το νόμο για τη διεξαγωγή δημόσιων υποθέσεων  ή  πολιτικού  κόμματος που  λειτουργεί νόμιμα ή σωματείου αναγνωρισμένου σύμφωνα με το νόμο ή των αρχών τους ή των αρχών και συμβουλίων κάποιου καθιδρύματος  ή  τις διαταράσσει  σοβαρά  με  διέγερση  θορύβου ή αταξίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

         2. Αν η πράξη  που  τελέστηκε  αφορά  συνεδρίαση  δικαστηρίου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 196


Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος

Ο θρησκευτικός λειτουργός που κατά την ενάσκηση των έργων  του ή δημόσια και με την ιδιότητά του προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε εχθροπάθεια  κατά  της πολιτειακής εξουσίας ή άλλων πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 195


Κατάρτιση ένοπλης ομάδας

Όποιος   χωρίς  δικαίωμα  καταρτίζει  ένοπλη  ομάδα  που  δεν αποβλέπει στη διάπραξη εγκλημάτων,  την  εφοδιάζει  με  πολεμοφόδια  ή αναλαμβάνει  την  αρχηγία  της,  καθώς  και  εκείνος που συμμετέχει σε τέτοια ομάδα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 194


Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές

Όποιος  με  σκοπό την αποδοκιμασία δικαστικής απόφασης με την οποία επιβλήθηκε  χρηματική  ποινή  ή  αποζημίωση  ή  δικαστικά  έξοδα προκαλεί  δημόσια  σε συνεισφορά για την καταβολή τους ή δημοσιεύει τα  ονόματα συνδρομητών για τέτοιο σκοπό τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι  έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 193


Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης

1.   Όποιος εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 35 με πρόθεση ή από αμέλεια, περιάγει τον εαυτό του σε κατάσταση μέθης που αποκλείει κατά  το  άρθρο  34  την  ικανότητα  για  καταλογισμό  και σ` αυτή την κατάσταση  γίνεται  υπαίτιος  πράξης,  η  οποία  αλλιώς  θα  του  είχε καταλογιστεί  ως κακούργημα ή πλημμέλημα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών αν η πράξη είναι πλημμέλημα, και με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη είναι κακούργημα.

2.  Αν η πράξη διώκεται μόνο ύστερα  από  έγκληση,  η  ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά την υποβολή της.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 192


Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε  τρόπο  προκαλεί  ή  διεγείρει τους  πολίτες  σε  βιαιοπραγίες μεταξύ τους ή σε αμοιβαία διχόνοια και έτσι διαταράσσει την κοινή ειρήνη, τιμωρείται με  φυλάκιση  μέχρι  δύο ετών, αν σύμφωνα με άλλη διάταξη δεν επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 191


1.  Σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε χρηματική ποινή καταδικάζεται όποιος διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν  ανησυχίες  ή  φόβο  στους  πολίτες  ή  να ταράξουν  τη  δημόσια  πίστη ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας  ή  να  επιφέρουν διαταραχή  στις  διεθνείς  σχέσεις  της  χώρας.   Αν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου, ο υπαίτιος καταδικάζεται  τουλάχιστον  σε φυλάκιση  έξι  μηνών  και  σε  χρηματική  ποινή  τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων μεταλλικών  δραχμών.

2.  Όποιος  από  αμέλεια  γίνεται  υπαίτιος  κάποιας  από  τις πράξεις  της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 190


Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών

Όποιος  με  απειλές  ότι  θα   διαπραχθούν   κακουργήματα   ή πλημμελήματα  διεγείρει σε ανησυχία ή τρόμο τους πολίτες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 189


Διατάραξη της κοινής ειρήνης

1.  Όποιος συμμετέχει σε δημόσια  συνάθροιση  πλήθους  που  με ενωμένες   δυνάμεις   διαπράττει   βιαιοπραγίες  εναντίον  προσώπων  ή πραγμάτων ή εισβάλει παράνομα σε ξένα σπίτια, κατοικίες ή άλλα ακίνητα κτήματα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2.  Οι  υποκινητές  και  εκείνοι  που  εκτέλεσαν  βιαιοπραγίες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

3. Ο υπαίτιος της πράξεως της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 2 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν τέλεσαν την πράξη τους με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

4 (3). Οι ποινές αυτές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 

Monday, January 28, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 188


Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο

          Όποιος  συμμετέχει  σε  σωματείο   του   οποίου   οι   σκοποί αντιβαίνουν  σε  ποινικές διατάξεις τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 187Β


Μέτρα επιείκειας  

 "1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας ή της συμμετοχής σε αυτές κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 187 ή της συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης ή της συμμετοχής σε αυτήν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή της συμμορίας ή της τρομοκρατικής οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές.Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης και υποβάλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 2. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 187 ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 187 Α, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την επικινδυνότητα της εγκληματικής οργάνωσης, της συμμορίας ήή της τρομοκρατικής οργάνωσης την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου σε αυτήν και το βαθμό της συμβολής του στην εξάρθρωσή της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104."
 
  3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν σε βάρος του από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, μπορεί, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.

  4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187, μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. `Οσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραμονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών."

 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 187Α


Τρομοκρατικές πράξεις

 1. Όποιος  (με εξαίρεση των περιπτώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 8), τελεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εγκλήματα:


 α`) Ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299),

 β`) Βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 31 Ο),

 γ`) Θανατηφόρα βλάβη (άρθρο 311),

 δ`) Αρπαγή (άρθρο 322),

 ε`) Αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324),

 στ`) διακεκριμένη Φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 382 παρ. 2),

 ζ`) εμπρησμό (άρθρο 264),

 η`) εμπρησμό σε δάση (άρθρο 265),

 θ`) πλημμύρα (άρθρο 268),

 ι`) έκρηξη (άρθρο 270),

 ια`) Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272),

 ιβ`) κοινώς επικίνδυνη βλάβη (άρθρο 273),

 ιγ`) άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων (άρθρο 275),

 ιδ`) πρόκληση ναυαγίου (άρθρο 277),

 ιε`) δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων (άρθρο 279),

 ιστ`) Νοθεία τροφίμων (άρθρο 281 παρ. 1),

 ιζ`) διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 290),

 ιη`) διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291),

 ιθ`) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 181/1974 "Περί προστασίας εξιοντιζουσών ακτινοβολιών" (ΦΕΚ 347 Α`),

 κ`) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 και 186 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α`),

 κα`) τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 17 Ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 147 Α`),

 κβ`) τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 2991/2002 "Εφαρμογή Σύμβασης απαγόρευσης χρήσης κ.λπ. χημικών όπλων" (ΦΕΚ 35 Α`), με τρόπο ή σε έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατό να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού τιμωρείται:

 ί) Με ισόβια Κάθειρξη αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` είναι ισόβια Κάθειρξη. Στην περίπτωση αυτή η πράξη παραγράφεται μετά από τριάντα χρόνια.

 Αν επιβληθεί η ποινή της ισόβιας Κάθειρξης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 105 μέχρι 110, εφόσον ο καταδικασθείς έχει εκτίσει ποινή είκοσι πέντε ετών.

 ίί) Με Κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` είναι πρόσκαιρη ποινή καθείρξεως.

 iii) Με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` είναι ποινή Φυλάκισης.Αν η τρομοκρατική πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων ανθρώπων εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 94 παράγραφος 1 .

 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 134 έως 137.

«3. Όποιος απειλεί σοβαρά με την τέλεση του κατά την παράγραφο 1 εγκλήματος και έτσι προκαλεί τρόμο τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Η απόπειρα του εγκλήματος αυτού δεν είναι αξιόποινη.

 4. Με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 (τρομοκρατική οργάνωση). Με ποινή μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η μη τέλεση από την τρομοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α` έως κβ` της παραγράφου 1 συνιστά ελαφρυντική περίσταση.

 5. Όποιος διευθύνει την κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση τιμωρείται με Κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται όποιος διευθύνει την κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση.

 6. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, εν γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησης τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από τρομοκρατική οργάνωση ή από μεμονωμένο τρομοκράτη οποιουδήποτε από τα κακουργήματα της παραγράφου 1.

 7. Όποιος διαπράττει διακεκριμένη Κλοπή (άρθρο 374), Ληστεία (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 380), Πλαστογραφία (άρθρο 216) που αφορά δημόσιο έγγραφο ή Εκβίαση (άρθρο 385) με σκοπό την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με Κάθειρξη, εκτός αν η Εκβίαση τιμωρείται με μεγαλύτερη ποινή. Αν η πράξη που τελέσθηκε είναι πλημμέλημα, επιβάλλεται ποινή Φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

 8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 187 ισχύει και για τα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.».
ων.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 187


Εγκληματική οργάνωση

  1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) "που επιδιώκει" τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 207 (Παραχάραξη), 208(Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων), 216 (Πλαστογραφία), 218(Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση), 264 (Εμπρησμός), 265 (Εμπρησμός σε δάση), 268 (πλημμύρα), 270 (έκρηξη), 272 (Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 279 (δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων), 291 (διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών), 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 310 (Βαριά σωματική βλάβη, 322 (Αρπαγή), 323 (εμπόριο δούλων), "323Α (εμπορία ανθρώπων)" 324 (Αρπαγή ανηλίκων), 327 (ακούσια απαγωγή), 336 (Βιασμός), 338 (Κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση παιδιών), "348 Α (πορνογραφία ανηλίκων) , 351 (Σωματεμπορία), 351Α (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής)", 374 (Διακεκριμένες περιπτώσεις Κλοπής), 375 (Υπεξαίρεση), 380 (Ληστεία), 385 (Εκβίαση), 386 (Απάτη), 386Α (Απάτη με υπολογιστή), 404 (Τοκογλυφία),«στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 87 και στο άρθρο 88 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α`), όταν οι πράξεις αυτές (διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή εξόδου ή της παράνομης μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών) τελούνται από κερδοσκοπία,».


 όπως επίσης περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες.

 "καθώς και περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη νομοθεσία για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος.».

«,καθώς και περισσότερων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη διάταξη του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει όπως επίσης και περισσοτέρων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται στο άρθρο 1280 του ν. 2725/ 1999. Για τα εγκλήματα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του ιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση.Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματος ή και προϊόντος απομίμησης, παραποίησης ή πειρατείας».


«2. Όποιος παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες ή υλικά μέσα, με σκοπό να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει οργάνωση της προηγούμενης παραγράφου για τη διάπραξη των επιδιωκόμενων από αυτή κακουργημάτων, τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.».

 «3. Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με Κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών».«Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της οργάνωσης αν κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ήταν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 263α.»


 4 "2. Όποιος με Απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διερμηνέων ή με δωροδοκία των ίδιων προσώπων ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1 τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Όποιος στις παραπάνω περιπτώσεις ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία όχι μόνο του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1, αλλά και άλλου εγκλήματος, από εκείνα που απαριθμούνται στην ίδια παράγραφο, τιμωρείται με Κάθειρξη και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ."


5  3. Όποιος  εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ενώνεται με άλλον για να διαπράξει κακούργημα (συμμορία), τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο υπαίτιος, αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος το οποίο τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας.

6  4. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της οργάνωσης της παραγράφου 1 ή της συμμορίας της παραγράφου 3 ή η επιδίωξη οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους των μελών τους συνιστούν επιβαρυντικές περιστάσεις. Η μη τέλεση οποιουδήποτε από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 συνιστά ελαφρυντική περίσταση. Η απλή ψυχική συνέργεια στα εγκλήματα της συγκρότησης ή συμμετοχής κατά την παράγραφο 1 ή της συμμορίας κατά την παράγραφο 3 δεν τιμωρείται, εφόσον τα μέλη της οργάνωσης ή συμμορίας δεν επιδιώκουν οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος.«Επιβαρυντική περίσταση συνιστά επίσης η τέλεση της πράξεως του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου με υλικό αντικείμενο το αργό πετρέλαιο ή άλλο πετρελαιοειδές ή ενεργειακό προϊόν.»


7  5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή στρέφονταν κατά `Ελληνα πολίτη ή κατά νομικού προσώπου που εδρεύει στην ημεδαπή ή κατά του Ελληνικού κράτους, ακόμη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν".


     
8. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρμόζεται αντίστοιχα και στα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 186


Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος

1. Όποιος  προκαλεί  ή  παροτρύνει  με  οποιονδήποτε  τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο κακούργημα, καθώς και όποιος προσφέρεται ή  αποδέχεται  τέτοια  πρόκληση  ή  προσφορά,  τιμωρείται  με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

2. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο πλημμέλημα, καθώς και όποιος προσφέρεται γι` αυτό και όποιος αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το σχεδιαζόμενο πλημμέλημα ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.Για την ποινική δίωξη του αδικήματος αυτού, απαιτείται έγκληση του προσώπου κατά του οποίου σχεδιαζόταν η τέλεση του πλημμελήματος, αν το υπό εκτέλεση πλημμέλημα διώκεται κατ` έγκληση.

3. Οι  ποινές  των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

4. Οι πράξεις του άρθρου αυτού μπορεί να μείνουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε με δική του θέληση την πρόκληση, την  προσφορά  ή την αποδοχή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 185


Όποιος  εγκωμιάζει  δημόσια  και  με  οποιονδήποτε  τρόπο έγκλημα  που  διαπράχθηκε  και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 184


   Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή  διεγείρει σε διάπραξη  κακουργήματος  ή  πλημμελήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 183


Διέγερση

Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει δημόσια  σε απείθεια  κατά  των  νόμων  ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 182


Παραβίαση περιορισμών διαμονής

1.  Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος παραβιάζει  τους περιορισμούς  που  του  έχουν  επιβληθεί  νόμιμα  στην  ελευθερία  της  διαμονής και τις σχετικές υποχρεώσεις του.

2. Αλλοδαπός ο οποίος απελάθηκε σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου, αν παραβιάσει την απαγόρευση επιστροφής του στη χώρα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ποινή σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, ούτε αναστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 104. Η άσκηση ενδίκων μέσων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 181


Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους.

   Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει  ή  ρυπαίνει  την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 180


Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

         Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική  ποινή  τιμωρείται όποιος  με  πρόθεση  και αυθαίρετα αφαιρεί, βλάπτει ή παραμορφώνει τις επίσημες  κοινοποιήσεις  που  η  αρχή  έχει  δημόσια  τοιχοκολλήσει  ή εκθέσει.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 179


Παραβίαση φύλαξης της αρχής

          Όποιος  με  πρόθεση  καταστρέφει,  βλάπτει  ή με οποιονδήποτε τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της αρχής έγγραφα ή  άλλα  πράγματα  που βρίσκονται  στη  φύλαξή  της  ή  που αυτή τα παρέδωσε στη φύλαξη άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 178


 Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

          Όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων  ή εγγράφων  ή  για  τη  βεβαίωση  της  ταυτότητάς  τους  ή  ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι δύο ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 177


 Παραβίαση κατάσχεσης

          Όποιος  με πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεμένο πράγμα τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 176


  Όποιος   δημόσια  και  χωρίς  δικαίωμα  φορεί  στολή  ή  άλλο διακριτικό  σημείο  δημόσιου,  δημοτικού,  κοινοτικού  ή  θρησκευτικού λειτουργού  από  εκείνους  που  αναφέρει  η  παρ.  2  του άρθρου 175 ή παράσημο ή τίτλο που δεν δικαιούται  να  φέρει  νόμιμα  τιμωρείται  με φυλάκιση μέχρι έξη μηνών ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 175


 Αντιποίηση

1.    Όποιος  με  πρόθεση  αντιποιείται  την  άσκηση   κάποιας δημόσιας,  δημοτικής  ή  κοινοτικής  υπηρεσίας  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

2. Η διάταξη αυτή  εφαρμόζεται  και  για  την  αντιποίηση  της άσκησης  δικηγορίας,  καθώς  επίσης  και  για  την  αντιποίηση άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της  Ανατολικής  Ορθόδοξης  Εκκλησίας  Χριστού  ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 174


Στάση κρατουμένων

1. Φυλακισμένοι ή άλλοι κρατούμενοι με διαταγή της αρχής και με ενωμένες δυνάμεις :
α) επιχειρούν βίαια να αποδράσουν,
β) επιτίθενται με έργα κατά ων υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρίου ή κατά εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη ή η επίβλεψη,
γ) επιχειρούν με τη βία ή με απειλή να εξαναγκάσουν κάποιον από αυτούς σε πράξη ή παράλειψη τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια".

2. Όποιος από αυτούς βιαιοπραγήσει κατά κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια".

3. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση  της ποινής  που  επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 173


Απόδραση κρατουμένου

         1.   Αν  αποδράσει φυλακισμένος ή άλλος κρατούμενος με διαταγή  της αρμόδιας  αρχής  τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  ενός  έτους.   Η παραπάνω  ποινή  εκτελείται  ολόκληρη  μετά  την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα  επιβληθεί  για  την  πράξη  για  την  οποία  ήταν κρατούμενος αυτός που απέδρασε.

        2. Οποιοσδήποτε άλλος συμμετείχε στην απόδραση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν ο συμμετέχων στην απόδραση έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνομικού υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 172


Ελευθέρωση φυλακισμένου

    1. Όποιος με πρόθεση ελευθερώνει φυλακισμένο ή άλλον που κρατείται με διαταγή της αρχής
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

      2. Όποιος γίνεται από αμέλεια υπαίτιος κάποιας από αυτές τις πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση, αν ήταν για οποιονδήποτε λόγο υπόχρεος να φυλάξει εκείνον που απέδρασε. Μένει εντελώς ατιμώρητος αν με δική του προσπάθεια συλληφθεί, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αυτός που απέδρασε.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 171


Θρασύτητα κατά της αρχής

         1.  Όποιος μετέχει  σε  δημόσια  συνάθροιση  στο  ύπαιθρο  που απαγορεύτηκε  νόμιμα από την αρμόδια αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

         2.   Όταν πλήθος συγκεντρωμένο στο ύπαιθρο κληθεί  νόμιμα  από τον  αρμόδιο  πολιτικό  ή  στρατιωτικό  υπάλληλο  να  διαλυθεί καθένας από τους συγκεντρωμένους που δεν απομακρύνεται από την συνάθροιση μετά την τρίτη πρόκληση τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  ενός  έτους  ή  με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 170


Στάση

         1.  Όποιος με πρόθεση συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που  διαπράττει με ενωμένες δυνάμεις κάποια από τις πράξεις του άρθρου 167 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

         2.  Οι  υποκινητές  της  Στάσης,   καθώς   και   εκείνοι   που μεταχειρίστηκαν   σωματική   βία   ή   απειλές   σωματικής    βίας    ή βιαιοπράγησαν, τιμωρούνται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόμου  δεν τιμωρεί την πράξη με βαρύτερη ποινή.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 169


Απείθεια

         Με φυλάκιση μέχρι έξι  μηνών  τιμωρείται  όποιος,  ύστερα  από νόμιμη  πρόσκληση,  αρνείται σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13, παρ.  α`, χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή  συνδρομή  που  οφείλεται κατά  το  νόμο  ή  την  είσοδο σε οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί κάποια νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 168


Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας

         1. Όποιος  βιαιοπραγεί  κατά  του  προσώπου  του  Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική  εξουσία  τιμωρείται  με κάθειρξη.

         2. Όποιος  προσβάλλει  την τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική εξουσία ή τον δυσφημεί δημόσια ή  όταν είναι παρών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

         3.Το   αξιόποινο   των  εγκλημάτων  των  παραγράφων  1  και  2 παραγράφεται μετά έξι μήνες.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 167


Αντίσταση

         1.  Όποιος μεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη που ανάγεται στα  καθήκοντά τους  ή να παραλείψουν νόμιμη πράξη, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί κατά υπαλλήλου ή προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου  υπαλλήλου  που  έχει προστρέξει  για  να τον υποστηρίξει ενώ διαρκεί η νόμιμη ενέργειά του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον  ενός  έτους.   Σε  κάθε  περίπτωση αποκλείεται η μετατροπή ή η αναστολή της ποινής.

         2.   Αν  οι  πράξεις  που  προβλέπει  η προηγούμενη παράγραφος έγιναν  από πρόσωπο που  οπλοφορεί ή φέρει  αντικείμενα  με  τα  οποία μπορεί  να  προκληθεί  σωματική βλάβη ή έχει καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του ή έγινε από περισσοτέρους, καθώς και αν το  πρόσωπο κατά  του  οποίου  στράφηκε  η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο επιβάλλεται  φυλάκιση  τουλάχιστον  δύο  ετών  εφόσον  η   πράξη   δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 166


Διατάραξη της εκλογής

          Όποιος  με  πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή κάποιας εκλογής που αναφέρει το άρθρο 161 ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 165


Δωροδοκία κατά τις εκλογές

         1. Όποιος σχετικά με κάποια από τις εκλογές του άρθρου  161, από  την  προκήρυξή  τους  και  έως το πέρας της ψηφοφορίας προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε εκλογέα δώρα ή οποιαδήποτε άλλα  ωφελήματα  που δεν  του  οφείλονται  ως  αντάλλαγμα  για να παραλείψει την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή  για  να  το  ασκήσει  με  ορισμένο  τρόπο τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  δύο  ετών και με χρηματική ποινή.  Το τελευταία εδάφιο του άρθρου 161 εφαρμόζεται και σ` αυτή την περίπτωση.

         2.Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται  εκλογέας που σχετικά με κάποια από τις εκλογές του άρθρου 161 και κατά το χρόνο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δέχεται την παροχή ή  υπόσχεση  δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν του οφείλονται ή απαιτεί τέτοια ως αντάλλαγμα, για να παραλείψει την άσκηση του  εκλογικού  του δικαιώματος ή για να το ασκήσει με ορισμένον τρόπο.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 164


Νόθευση της εκλογής

         1. Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει το δικαίωμα σε κάποια από  τις εκλογές  του άρθρου 161 ή ψηφίζει κατ` επανάληψη ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και με πρόθεση προκαλεί την  παραγωγή  μη γνήσιου   αποτελέσματος  της  εκλογής,  ή  όποιος  νοθεύει  το  γνήσιο αποτέλεσμά της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν  ο  υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά την εκλογή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

         2.  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 161 εφαρμόζεται και σ` αυτή την περίπτωση.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 163


Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

          Όποιος  σε μυστική εκλογή, κατορθώνει με  οποιονδήποτε  τρόπο να  μάθει  είτε  ο  ίδιος  είτε  τρίτος  την ψήφο που έδωσε ο εκλογέας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 162


Εξαπάτηση εκλογέων

          Όποιος με  ψευδείς  ειδήσεις  ή  συκοφαντικές  διαδόσεις  που ανάγονται  στο  πρόσωπο  κάποιου  υποψηφίου  ή  με  άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για  να μεταβάλει  το  εκλογικό  του  φρόνημα  σε  κάποια  από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 161


Βία κατά εκλογέων

          Όποιος με βία ή απειλές βίας παρεμποδίζει κάποιον εκλογέα από την ενάσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή  επιβάλλει  την  ενάσκησή του ή την ψηφοφορία υπέρ ή κατά κάποιου υποψηφίου σε εκλογές βουλευτών ή νομαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών τιμωρείται με φυλάκιση. Το δικαστήριο  μπορεί  εκτός  από  την  ποινή να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 160


Διατάραξη συνεδριάσεων
             
         1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή συνεδρίασης της βουλής  ή  κάποιας  επιτροπής της ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

         2.  Όποιος με κάποιον από τους  παραπάνω  τρόπους  με  πρόθεση παρεμποδίζει   ή   διαταράσσει  συνεδρίαση  νομαρχιακού,  δημοτικού  ή κοινοτικού συμβουλίου  ή  άλλου  συμβουλίου  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή κάποιας  επιτροπής  τους  τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 159


Δωροδοκία

 1. Όποιος σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της ή από νομαρχιακό, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιτροπή κάποιου από αυτά, προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε βουλευτή ή σε σύμβουλο των παραπάνω συμβουλίων ή σε μέλος των επιτροπών αυτών δώρα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα που δεν του οφείλονται ως αντάλλαγμα για να μην λάβουν μέρος στην εκλογή ή στην ψηφοφορία ή για να ψηφίσουν με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

 2. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται οι βουλευτές ή οι σύμβουλοι ή τα μέλη επιτροπών που σχετικά με κάποια από τις εκλογές ή ψηφοφορίες της παρ. 1 αυτού του άρθρου δέχονται την παροχή ή υπόσχεση δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν τους οφείλονται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα για να μην λάβουν μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία ή για να ψηφίσουν με ορισμένο τρόπο.

 3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών στον υπαίτιο των πράξεων των παραγράφων 1 και 2, αν η αξία των δώρων, ωφελημάτων ή ανταλλαγμάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β έχουν εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 158


Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

           1.  Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο με  πρόθεση  προσκαλεί  την παραγωγή   μη   γνήσιου   αποτελέσματος  σε  εκλογή  ή  ψηφοφορία  που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της, ή όποιος  νοθεύει  το γνήσιο  αποτέλεσμα της εκλογής ή της ψηφοφορίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

           2. Ο υπαίτιος κάποιας από τις  πράξεις  αυτές  σε  εκλογή  ή ψηφοφορία  που  διενεργείται  από  νομαρχιακό,  δημοτικό,  ή κοινοτικό συμβούλιο, ή άλλο συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης  ή  κάποια  επιτροπή τους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

           3. Το δικαστήριο μπορεί μαζί με τις ποινές αυτές να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 157Α


Βία κατά πολιτικού κόμματος

          1. Όποιος   εκτελεί  πράξεις  βίας  κατά  γραφείων  πολιτικών κομμάτων που λειτουργούν νόμιμα  τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον ενός έτους, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

         2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 167 έχει εφαρμογή και σ` αυτή την περίπτωση.

         3.   Αν  με  τις  πράξεις  που  αναφέρονται  στις προηγούμενες παραγράφους  έχουν  προκληθεί   φθορές,   αυτές   χαρακτηρίζονται   ως διακεκριμένες  και  επισύρουν  κατά του υπαιτίου τις ποινές του άρθρου 382.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 157


Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης

         1. Όποιος με βία ή με Απειλή βίας επιβάλλει στην Βουλή  ή  την Κυβέρνηση  ή  σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους τιμωρείται με  κάθειρξη  τουλάχιστον  δέκα ετών.   Η  ίδια  ποινή  επιβάλλεται  αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος.

         2. Ο  υπαίτιος  των  παραπάνω  πράξεων  εναντίον  νομαρχιακών, δημοτικών   ή   κοινοτικών   συμβουλίων  ή  άλλου  συμβουλίου  τοπικής αυτοδιοίκησης ή μέλους τους τιμωρείται με  φυλάκιση  τουλάχιστον  ενός έτους.

         3.    Όποιος   δημόσια  περιυβρίζει  τη  Βουλή  τιμωρείται  με φυλάκιση, τουλάχιστον τριών μηνών.  Αν η περιύβριση τελέστηκε εναντίον κάποιου από τα συμβούλια της παρ.  2 επιβάλλεται  φυλάκιση  μέχρι  δύο ετών.   Η  ποινική  δίωξη  γίνεται  ύστερα από αίτηση της Βουλής ή του Συμβουλίου.

         4. Το δικαστήριο μπορεί μαζί μ` αυτές τις ποινές  να  επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων του άρθρου 63 αριθ. 1.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 156


Προσβολή της ουδετερότητας

         Με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή, τιμωρείται όποιος παραβιάζει απαγορευτική   διαταγή   που  εκδίδεται  από  την  Κυβέρνηση  και  που δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  με σκοπό  να  τηρηθεί  η ουδετερότητα  κατά τη διάρκεια κάποιου πολέμου.  Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 155


Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους

   Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει  ή  ρυπαίνει  την  επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη με  την  Ελλάδα  και  είναι  αναγνωρισμένο  από  αυτήν  ή  διακόπτει  ή  ηχητικά  παρεμποδίζει  τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού του ύμνου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις έξι  (6) μηνών  ή  με χρηματική ποινή, εφόσον η αμοιβαιότητα είναι εξασφαλισμένη τόσο κατά το  χρόνο  εκτέλεσης  της  πράξης,  όσο  και  κατά  το  χρόνο εκδίκασής  της.  Η  δίωξη  ασκείται  μόνο  ύστερα  από αίτηση της ξένης κυβέρνησης.

 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 154


Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων

          Όποιος γίνεται υπαίτιος μιας από τις πράξεις του προηγούμενου άρθρου,  παρ.   1,  στοιχ.  β`, εναντίον πρεσβευτή διαπιστευμένου στην ελληνική πολιτεία ή  άλλου  διπλωματικού  αντιπροσώπου  ξένου  κράτους τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται με αυστηρότερη ποινή από άλλη διάταξη του νόμου.  Η δίωξη  ασκείται  μόνο ύστερα από έγκληση του παθόντος ή αίτηση της κυβέρνησής του.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 153


Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του

         1.     α)   Όποιος γίνεται υπαίτιος μιας από τις πράξεις των άρθρων 134 και 135 κατά ξένου κράτους που βρίσκεται σε ειρήνη με  την  Ελλάδα και  είναι  αναγνωρισμένο  απ  αυτήν,  καθώς  και
β) όποιος με πρόθεση βιαιοπραγεί ή αποπειράται βιαιοπραγία κατά του αρχηγού  ξένου  κράτους που  βρίσκεται σε  ειρήνη  με  την  Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο απ`
 αυτήν, καθώς και όποιος προσβάλλει δημόσια με οποιονδήποτε  τρόπο  την τιμή  του  τιμωρείται με φυλάκιση η τιμωρία επιβάλλεται αν η πράξη δεν τιμωρείται από άλλη διάταξη νόμου με βαρύτερη ποινή, αν η αμοιβαιότητα είναι εξασφαλισμένη, τόσο κατά το χρόνο εκτέλεσης της πράξης, όσο  και όταν  επιβάλλεται  η  τιμωρία. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση της ξένης κυβέρνησης.

         2.   Όποιος στην Ελλάδα γίνεται υπαίτιος μιας από τις  πράξεις της  παρ.   1,  υπό  στοιχ.  β` εναντίον αρχηγού τέτοιου ξένου κράτους κατά το χρόνο της παραμονής του στη χώρα,  τιμωρείται  ανεξάρτητα  από αμοιβαιότητα καταδιώκεται αυτεπαγγέλτως αν έγινε υπαίτιος βιαιοπραγίας ή αποπειράθηκε να τελέσει τέτοια βιαιοπραγία όπως αναφέρεται πιο πάνω.

         3.   Οι  προσβολές  της τιμής που αναφέρονται σ` αυτό το άρθρο παραγράφονται μετά έξι μήνες απόδειξη της αλήθειας δεν επιτρέπεται.

         4.  Στην περίπτωση της παραγράφου  1,  στοιχ.  α,  του  άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 137.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 152


Γενική διάταξη

         Στις  περιπτώσεις  των  άρθρων  142,  145,  147,  148, 149, το δικαστήριο μπορεί μαζί με τη φυλάκιση  να  επιβάλει  και  στέρηση  των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63, αριθ. 1.

 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 151


Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

          Όποιος  ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προκύψει  βλάβη  για  τον  εντολέα, τιμωρείται με κάθειρξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 150


Νόθευση αποδεικτικών

          Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει  ή  κρύβει  έγγραφα  ή άλλα   αντικείμενα  που  μπορούν  να  χρησιμεύσουν  για  την  απόδειξη δικαιωμάτων ή την  υποστήριξη  συμφερόντων  του  ελληνικού  κράτους  ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος τιμωρείται με κάθειρξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 149


         1.  Όποιος :
α) χωρίς δικαίωμα  καταρτίζει  εικόνες  ή  σχέδια οχυρώσεων,  πλοίων,  δρόμων, καταστημάτων ή άλλων έργων ή στρατιωτικών τόπων
ή β) για τον σκοπό αυτόν μπαίνει κρυφά η με απάτη στα μέρη αυτά,
 αν η προσέλευση εκεί απαγορεύεται στο κοινό,  τιμωρείται  με  φυλάκιση δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από ειδική διάταξη.

         2.   Όποιος  εισέρχεται  στα  πιο  πάνω μέρη κρυφά ή με απάτη, τιμωρείται, γι` αυτό και μόνο με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 148


Κατασκοπεία

        1.  Όποιος με πρόθεση και παράνομα  πετυχαίνει  να  περιέλθουν στην  κατοχή  του  ή στην γνώση του αντικείμενα ή ειδήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 146 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον  ενός έτους.

         2.   Αν όμως ο υπαίτιος ενέργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω αντικείμενα ή ειδήσεις για να τα διαβιβάσει σε άλλον ή  να  τα ανακοινώσει  έτσι  ώστε  να μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο το συμφέρον του κράτους και ιδίως την ασφάλειά του ή κάποιου  από  τους  συμμάχους του  τιμωρείται  με  ποινή  κάθειρξης  και σε καιρό πολέμου, με ισόβια κάθειρξη ή θάνατο.
                       
       

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 147


         Όποιος γίνεται από αμέλεια υπαίτιος κάποιας  από  τις  πράξεις που  αναφέρεται  στο προηγούμενο άρθρο, αν αυτά τα σχέδια, τα έγγραφα, τα πράγματα ή οι ειδήσεις του είναι  εμπιστευμένα  υπηρεσιακώς  ή  του είναι προσιτά χάρη στη δημόσια υπηρεσία του ή χάρη σε εντολή της αρχής ή  τα  έμαθε  λόγω μιας σύμβασης από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 145 του κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 146


Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας
       
         1. Όποιος  με  πρόθεσή  του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή  ή  τη  γνώση  άλλου  έγγραφα,  σχέδια  ή  άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

         2.   Σε  καιρό  πολέμου  ο  υπαίτιος  τιμωρείται  με  ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 145


Παράβαση συμβάσεων

         1.   Όποιος σχετικά με πόλεμο που ξέσπασε ή που επίκειται κατά της ελληνικής πολιτείας παραλείψει ολικά ή μερικά να εκτελέσει σύμβαση που αφορά τις ανάγκες των πολεμικών δυνάμεων της πολιτείας ή των τυχόν συμμάχων  της  τιμωρείται  με  φυλάκιση.  Αν  η  παράλειψη προήλθε από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

         2.  Τα εγκλήματα  αυτά  τιμωρούνται  μόνο  με  αίτηση  του Υπουργού της Δικαιοσύνης. 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 144


Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

        1. Όποιος  σχετικά  με  πόλεμο που ξέσπασε ή που επίκειται κατά της ελληνικής πολιτείας ενεργεί παράνομα και εν γνώσει, με  τρόπο  που μπορεί  να ενισχύσει τις πολεμικές δυνάμεις του εχθρού ή να βλάψει τις πολεμικές  δυνάμεις  της  ελληνικής  πολιτείας  ή  των  συμμάχων  της, τιμωρείται με ποινή θανάτου ή με ισόβια κάθειρξη.
                 
         2.  Ο  ξένος  υπήκοος που παρέχει στον εχθρό τα απαραίτητα για τον πόλεμο, ή δάνειο, δεν τιμωρείται, εκτός  αν,  κατά  το  χρόνο  της πράξης,  κατοικούσε στην Ελλάδα ή σε έδαφος κατεχόμενο από την Ελλάδα, ή αν όσα έδωσε στον εχθρό προέρχονται από αυτά τα εδάφη.
       
         3.   Όποιος  σε  έδαφος  του  κράτους  που  σε  καιρό  πολέμου βρίσκεται  κάτω  από  εχθρική επιδρομή ή κατάληψη ευνοεί τις πολιτικές βλέψεις του εχθρού πάνω σ` αυτό το έδαφος ή ενεργεί εν γνώσει με τρόπο που μπορεί να μειώσει την πίστη των πολιτών προς το  ελληνικό  κράτος, τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 143


Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό

         Ο   Έλληνας  υπήκοος  που  σε καιρό πολέμου κατά του ελληνικού κράτους υπηρετεί σε εχθρικό στρατό ή παίρνει όπλα κατά  της  ελληνικής πολιτείας ή των συμμάχων της, τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή με ισόβια κάθειρξη.

 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 142


          Όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των άρθρων  139 - 141 τιμωρείται, στις περιπτώσεις των άρθρων 139 και 140, με Φυλάκιση μέχρι τριών ετών και στις περιπτώσεις του  άρθρου  141  με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.


Friday, January 18, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 141


 Όποιος  με  πρόθεσή του και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτει το  ελληνικό  κράτος  ή  σύμμαχό  του  ή  κατοίκους  τους  σε  κίνδυνο αντιποίνων  ή  εκθέσει  σε  κίνδυνο διατάραξης τις φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους  ή  συμμάχου  του  με  ξένο  κράτος,  τιμωρείται  με φυλάκιση  τριών  μηνών  μέχρι  τριών  ετών.  Αν  τα  αντίποινα επήλθαν πραγματικά  εξαιτίας  των  ενεργειών  του,  τιμωρείται   με   φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 140


 Όποιος με πράξεις εχθρικές, που η κυβέρνηση δεν τις  εγκρίνει ή  με μηχανορραφίες εκθέτει με πρόθεσή του το ελληνικό κράτος ή κάποιο σύμμαχό του σε κίνδυνο πολέμου ή εχθροπραξιών τιμωρείται  με  κάθειρξη μέχρι  δέκα ετών. Αν εξαιτίας των ενεργειών αυτών ξέσπασε πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι εχθροπραξίες, τιμωρείται με κάθειρξη  τουλάχιστον δέκα ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 139


Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας

1. Όποιος συνεννοείται ή διαπραγματεύεται με ξένη κυβέρνηση με σκοπό να προκαλέσει  πόλεμο  ή  εχθροπραξίες  εναντίον  του  ελληνικού κράτους  ή  κάποιου  συμμάχου  του,  τιμωρείται  με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.

2. Αν εξαιτίας  των  ενεργειών  αυτών  ξέσπασε  πραγματικά  ο πόλεμος  ή  άρχισαν οι εχθροπραξίες τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ή με θάνατο.

         

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 138


Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

1. Όποιος  επιχειρεί με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας να αποσπάσει από το ελληνικό κράτος έδαφος που ανήκει σ`  αυτό  ή να   συγχωνεύσει   έδαφος  του  ελληνικού  κράτους  σε  άλλη  πολιτεία τιμωρείται με θάνατο.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 135 και 137 έχουν και εδώ εφαρμογή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 137Δ


Γενικές διατάξεις

         1. Κατάσταση ανάγκης ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων των άρθρων 137Α και 137Β.
         2. Προσταγή  προϊσταμένου,  που  αφορά τις πράξεις των άρθρων 137Α και 137Β ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα τους.
         3. Σε περίπτωση που οι πράξεις  των  άρθρων  137Α  και  137Β, τελούνται  υπό καθεστώς σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας, η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία.
         4. Ο παθών των πράξεων των άρθρων 137Α και 137Β δικαιούται  να απαιτήσει  από  το δράστη και από το δημόσιο, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον,  αποζημίωση  για  τις  ζημιές  που  υπέστη  και   χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 137Γ


Παρεπόμενες ποινές

         Καταδίκη για πράξεις των  άρθρων  137Α  και  137Β  συνεπάγεται αυτοδίκαιη  αποστέρηση  των πολιτικών δικαιωμάτων, διαρκή σε περίπτωση καταδίκης  σε  ισόβια  κάθειρξη,  δεκαετή  τουλάχιστο   σε   περίπτωση Κάθειρξης  και πενταετή τουλάχιστο σε περίπτωση Φυλάκισης, εφόσον άλλη διάταξη  δεν  προβλέπει  βαρύτερη   αποστέρηση.   Επίσης   συνεπάγεται ανικανότητα  απόκτησης των ιδιοτήτων που προβλέπονται στην περίπτωση 1 του άρθρου 63, διαρκή σε περίπτωση καταδίκης σε Κάθειρξη  και  δεκαετή σε περίπτωση καταδίκης σε Φυλάκιση.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 137Β


Διακεκριμένες περιπτώσεις

         1.  Οι πράξεις της πρώτης παραγράφου του  προηγούμενου  άρθρου τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστο 10 ετών:
         α)  αν χρησιμοποιούνται μέσα ή τρόποι συστηματικού βασανισμού, ιδίως κτυπήματα στα πέλματα  του  θύματος  (φάλαγγα)  ή  ηλεκτροσόκ  ή εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες ουσίες.
         β) αν έχουν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του θύματος.    
         γ) αν   ο   δράστης   τελεί   τις   πράξεις   κατά  συνήθεια ή κρίνεται από  τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος.
         δ) αν ο υπαίτιος ως προϊστάμενος έδωσε την εντολή τέλεσης  της πράξης.
         2.   Τιμωρούνται  με  Κάθειρξη  μέχρι  10  έτη  οι πράξεις του προηγούμενου άρθρου, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις β,  γ  και  δ  της προηγούμενης παραγράφου.
         3.  Αν  οι  πράξεις του προηγούμενου άρθρου επέφεραν το θάνατο του θύματος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 137Α


Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

         1.Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου  ανάγεται η  δίωξη  ή  η  ανάκριση  ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται  με  Κάθειρξη,  εάν  υποβάλλει  σε  βασανιστήρια  κατά  την εκτέλεση  αυτών  των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό:
 α) να αποσπάσει από  αυτό  ή  από  τρίτο  πρόσωπο  ομολογία, κατάθεση,  πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας
 β) να το τιμωρήσει
 γ) να  εκφοβίσει  αυτό  ή  τρίτα  πρόσωπα.
       Με  την  ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου.

         2.   Βασανιστήρια  συνιστούν,  σύμφωνα  με   την   προηγούμενη παράγραφο,   κάθε  μεθοδευμένη  πρόκληση  έντονου  σωματικού  πόνου  ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου  ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών,  ναρκωτικών  ή  άλλων  φυσικών  ή  τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος.

         3.  Σωματική  κάκωση,  βλάβη  της  υγείας,  άσκηση   παράνομης σωματικής  ή  ψυχολογικής  βίας  και  κάθε  άλλη  σοβαρή  προσβολή της ανθρώπινης  αξιοπρέπειας,  που  τελείται  από  τα  πρόσωπα,  υπό   τις περιστάσεις  και  για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ.  1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ. 2, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον  3 ετών,  αν  δεν  τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.  Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως:
 α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή  αλήθειας
 β) η  παρατεταμένη  απομόνωση
 γ) η  σοβαρή  προσβολή  της  γενετήσιας αξιοπρέπειας.

         4.Δεν  υπάγονται  στην  έννοια  του  άρθρου αυτού πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς τη νόμιμη  εκτέλεση  ποινής  ή  άλλου  νόμιμου περιορισμού  της  ελευθερίας  ή  προς  άλλο  νόμιμο  μέτρο δικονομικού καταναγκασμού.
 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 137


         1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 134 παράγραφοι 1 και 2 και 135, ο δράστης μένει ατιμώρητος, αν με  δική  του  θέληση  παρεμπόδισε  την  επέλευση του αποτελέσματος που επιδίωξε με την πράξη του.
         2. Αν  στις  περιπτώσεις  του άρθρου 134 ο δράστης συντέλεσε αποφασιστικά  στην   αποκατάσταση   του   Δημοκρατικού   Πολιτεύματος, τιμωρείται  με  ποινή  μειωμένη. Το δικαστήριο όμως μπορεί, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να κρίνει την πράξη του ατιμώρητη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 136


Στις περιπτώσεις του άρθρου 135, το δικαστήριο μπορεί, μαζί με την ποινή της  Φυλάκισης,  να  επιβάλλει  και  στέρηση  των  πολιτικών δικαιωμάτων  (άρθρο  61).  Αν αυτός που καταδικάστηκε είναι αλλοδαπός, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την απέλασή  του  από  το  κράτος (άρθρο 74).

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 135Α


Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων

          Όποιος  αποπειράται να θανατώσει τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής ή τους νόμιμους αναπληρωτές  τους  ή  αρχηγό  κόμματος  που αναγνωρίζεται  από  τον  Κανονισμό  της  Βουλής,  τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 135


Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας

1. Όποιος δημόσια  ή  με  την  διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν  πράξεις  από  εκείνες  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  134 τιμωρείται με Κάθειρξη.
2.  Όποιος συνωμοτεί με άλλον με σκοπό να εκτελέσουν πράξη από εκείνες  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  134  ή  με συνεννοήσεις με ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει την εκτέλεση μιας  απ`  αυτές  τις  πράξεις, τιμωρείται με Κάθειρξη.
 3. Οποιαδήποτε άλλη προπαρασκευαστική ενέργεια με πρόθεση μιας από  τις  αναφερόμενες  στο  άρθρο  134 πράξεις τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
 4. Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισσότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή  αναλάβουν  αμοιβαία  υποχρέωση  να τελέσουν τέτοια πράξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 134Β


     Δεν  τιμωρούνται ως  συμμέτοχοι  στις  πράξεις του άρθρου 134 δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί που  άσκησαν  τα  καθήκοντά  τους  όσο διήρκεσε  ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας ή η παράνομη κατάλυση, η μεταβολή ή η αδράνεια του δημοκρατικού πολιτεύματος, αν η  άσκηση  των καθηκόντων  τους  ήταν  αναγκαία  αποκλειστικώς  για  τη  συνέχιση της λειτουργίας του κράτους και  δεν  έγινε  με  σκοπό  τη  διατήρηση  της εξουσίας από τους σφετεριστές της.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 134Α


Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος          

Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος θεωρούνται  στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου:
α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με  εκλογή
β)  το  δικαίωμα  του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα  στα  συνταγματικά χρονικά  πλαίσια
γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης
δ) η αρχή του πολυκομματισμού
ε)  η  αρχή  της  διάκρισης  των  εξουσιών,  όπως προβλέπεται  στο Σύνταγμα
στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής  και  της  δικαστικής  εξουσίας  από  το Σύνταγμα  και  τους  νόμους
ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και
η) η γενική ισχύς  και  προστασία  των  ατομικών  δικαιωμάτων  που προβλέπει το Σύνταγμα.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 134


Εσχάτη προδοσία

1. Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης Κάθειρξης:
 Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο της  Δημοκρατίας  ή   αυτόν  που  ασκεί  την  προεδρική   εξουσία  από την  εξουσία  που  έχουν  κατά  το  Σύνταγμα
 Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας:
 α) να  παρεμποδίσει  κάποιον απ`  αυτούς  από  την  άσκηση  της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον  εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και
 β) να μεταβάλει το πολίτευμα του Κράτους.

          2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη Κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης  παραγράφου:
 α)  επιχειρεί  με  βία  ή Απειλή  βίας  ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή  να  αλλοιώσει  ή  να  καταστήσει  ανενεργό  διαρκώς  ή προσκαίρως,   το   δημοκρατικό  πολίτευμα  που  στηρίζεται  στη  λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή  θεσμούς  του  πολιτεύματος  αυτού
 β) επιχειρεί  με  τα  μέσα  που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή  να  τους εξαναγκάσει  να  εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή
 γ) ασκεί ή άσκησε, την εξουσία που ο  ίδιος  ή  άλλος κατέβαλε με τους τρόπους και τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

          3. Όποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή  εκείνον  που  ασκεί  την  προεδρική  εξουσία τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια Κάθειρξη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 133


Νεαροί ενήλικες

 Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83) σε όποιον, κατά το χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη, είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο, όχι όμως και το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 132


Συρροή

 1. Αν ο κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη πριν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή αν συντρέξει άλλη περίπτωση συρροής κατά το άρθρο 97, το δικαστήριο επαυξάνει την ποινή που του είχε καθορίσει με την προηγούμενη απόφασή του χωρίς να υπερβεί τα όρια του άρθρου 54.

 2. Αν ο κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του:
 α) Εφόσον η ποινή που προσδιορίσθηκε για την πράξη αυτή είναι πρόσκαιρη κάθειρξη, το δικαστήριο επιβάλλει συνολική ποινή κάθειρξης επαυξημένη. Η επαύξηση της κάθειρξης δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ήμισυ της ποινής που είχε καθορίσει η προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1.
 β) Αν η ποινή που επιβλήθηκε για τη νέα πράξη είναι ηπιότερη από την πρόσκαιρη κάθειρξη, το δικαστήριο επαυξάνει την ποινή που είχε καθορίσει με προηγούμενη απόφαση, όχι όμως πέρα από το ανώτατο όριο περιορισμού, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 54.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 131


Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

 1. Αν ο καταδικασμένος σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα Κράτησης νέων συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, πριν αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης, το δικαστήριο που δίκασε, αν κρίνει ότι ο περιορισμός αυτός δεν είναι σκόπιμος, μπορεί να τον αντικαταστήσει με την ποινή που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο.

 2 (3). Οι παράγραφοι 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν και στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 130


 Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

  1. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρμόζεται και για τους ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου έτους της ηλικίας τους και εισάγονται σε δίκη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναμορφωτικά μέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα Κράτησης νέων, μολονότι αναγκαίος δεν είναι πλέον σκόπιμος, μπορεί να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται για την πράξη που τελέστηκε, ελαττωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83.

 2. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν συνεπάγονται σε καμία περίπτωση τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή την Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας.

 3. Κατά γενικό κανόνα οι κατάδικοι αυτοί κρατούνται χωριστά από άλλους ενήλικους καταδίκους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 129


Απόλυση υπό όρο

 1. Με τη λήξη του ημίσεος της ποινής του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα Κράτησης νέων, η οποία έχει επιβληθεί, το δικαστήριο απολύει τον ανήλικο, κατά τα οριζόμενα παρακάτω. Στην απόφαση για την απόλυση υπό όρο ορίζεται ο χρόνος της δοκιμασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποινής.

 2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτιση της ποινής καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης η διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υποβάλλει αίτηση μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος μόλις συμπληρωθεί η έκτιση του ημίσεος της επιβληθείσας ποινής,«Ο ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από τον διευθυντή του καταστήματος Κράτησης, δικηγόρο ή τις αρμόδιες αρχές.»

 3. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χορηγηθεί και πριν από την έκτιση του ημίσεος της ποινής που έχει επιβληθεί, μόνο για σπουδαίους λόγους και εφόσον έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα τρίτο αυτής.

 4. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόλυση υπό όρο δεν μπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει σε ειδικό κατάστημα Κράτησης νέων για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που έχει επιβληθεί

 5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας του υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής του και ιδίως τον τόπο διαμονής, τη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες οινοπνευματώδεις ουσίες. Στον αλλοδαπό απολυόμενο μπορεί να διαταχθεί και η απέλασή του στη χώρα από την οποία προέρχεται, εκτός αν η οικογένειά του διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ή η απέλασή του είναι ανέφικτη, Αν ο απολυόμενος παραβιάσει τους όρους εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 107.

 6. Αν ο απολυόμενος κατά το χρόνο δοκιμασίας του καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο, η απόλυση αίρεται και εφαρμόζεται το άρθρο 132,

 7. Αν μετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος δοκιμασίας τον οποίο όρισε η απόφαση χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε.

 8. Αρμόδιο για την απόλυση του ανηλίκου και την ανάκληση της υπό όρο απόλυσης είναι το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα Κράτησης νέων.

 9. Αν ανήλικος κατά τη διάρκεια του περιορισμού του σε ειδικό κατάστημα Κράτησης νέων για έγκλημα του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987, όπως ισχύει, ή για έγκλημα που φέρεται ότι τελέστηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρακολούθησε επιτυχώς εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα και υπάρχει δήλωση από τον υπεύθυνο αναγνωρισμένου προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης ότι γίνεται δεκτός σε αυτό, η παρακολούθηση αυτή συνιστά σπουδαίο λόγο για πρόωρη απόλυση υπό όρο με την έννοια της παραγράφου 3. Οι υπεύθυνοι του εκτός καταστήματος προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν ανά δίμηνο τη δικαστική αρχή για τη συνεπή παρακολούθηση του προγράμματος από τον εν λόγω ανήλικο ή για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και χωρίς καθυστέρηση για την αδικαιολόγητη διακοπή της παρακολούθησής του. Στην περίπτωση διακοπής ανακαλείται η υπό όρο απόλυση.

 10. Αν η αίτηση για απόλυση υπό όρο δεν γίνει δεκτή,νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά δύο μήνες από την απόρριψη, εκτός αν υπάρξουν νέα στοιχεία.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 128


Πταίσματα ανηλίκων

 Αν η πράξη που τέλεσε ο ανήλικος συνιστά πταίσμα, εφαρμόζονται μόνο τα αναμορφωτικά μέτρα υπό στοιχεία α`, β` και ι` της παραγράφου 1 του άρθρου 122.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 127


Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι

 1. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα και εμπεριέχει στοιχεία βίας, στρέφεται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας ή τελείται κατ` επάγγελμα ή κατ` εξακολούθηση. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.

 2. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παραμονής του ανηλίκου στο κατάστημα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 54.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 126


Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι

 1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο οκτώ έως δεκατριών ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν.
 2. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη χωρίς να έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

  3. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σωφρονισμός κατά το επόμενο άρθρο.
 

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 125


Διάρκεια μέτρων

 1. Τα αναμορφωτικά μέτρα που επέβαλε το δικαστήριο παύουν αυτοδικαίως, όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Το δικαστήριο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να παρατείνει τα μέτρα, το πολύ μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας του ανηλίκου.

 2, Τα θεραπευτικά μέτρα επιτρέπεται να παραταθούν και μετά το δέκατο όγδοο έτος, ύστερα από γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2, το πολύ μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας του ανηλίκου.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 124


Μεταβολή ή άρση μέτρων

 1. Το δικαστήριο που δίκασε μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τα αναμορφωτικά μέτρα που επέβαλε με άλλα, αν το κρίνει αναγκαίο. Αν τα μέτρα εκπλήρωσαν το σκοπό τους, τα αίρει

 2. Το ίδιο μπορεί να πράξει και για τα θεραπευτικά μέτρα, ύστερα από γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2.

 3, Το δικαστήριο αντικαθιστά τα αναμορφωτικά μέτρα με θεραπευτικά, ύστερα από γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2.

 4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αντικατάστασης ή άρσης των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ελέγχεται από το δικαστήριο το αργότερο μετά την πάροδο ενός έτους από την επιβολή τους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 123


Θεραπευτικά μέτρα

 1. Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως αν πάσχει από ψυχική ασθένεια ή τελεί σε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών ή από οργανική νόσο ή κατάσταση που του δημιουργεί σοβαρή σωματική δυσλειτουργία ή του έχει γίνει έξη η χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις ή εμφανίζει ανώμαλη καθυστέρηση στην πνευματική και την ηθική του ανάπτυξη, το δικαστήριο διατάσσει: α) την ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους του ή στην ανάδοχη οικογένεια, β) την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε επιμελητές ανηλίκων, γ) την παρακολούθηση συμβουλευτικού θεραπευτικού προγράμματος από τον ανήλικο και δ) την παραπομπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α` ή β` σε συνδυασμό με το μέτρο που προβλέπεται στην περίπτωση γ`.

 2. Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούμενη διάγνωση και γνωμοδότηση από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι κατά περίπτωση υπάγονται σε Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε ιατρικά κέντρα υγείας ή κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

 3. Αν ο ανήλικος είναι χρήστης ναρκωτικών και αν η χρήση του έχει γίνει έξη και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις, το δικαστήριο πριν επιβάλει θεραπευτικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διατάσσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ν. 1729/1987."

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 122


Αναμορφωτικά μέτρα

 1. Αναμορφωτικά μέτρα είναι: α) η επίπληξη του ανηλίκου, β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του, γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, δ) η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων, ε) η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, στ) η αποζημίωση του θύματος ή η κατ` άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο, ζ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο, η) η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς, θ) η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ι) η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής,ια) η ανάθεση της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων και ιβ) η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής.

 2. Σε κάθε περίπτωση ως πρόσθετο αναμορφωτικό μέτρο μπορεί να επιβληθούν επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή τη διαπαιδαγώγησή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν δύο ή περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α` έως και ια` της προηγούμενης παραγράφου.

 3. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του αναμορφωτικού μέτρου."

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 121


Ορισμοί

 1. Στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, έχουν ηλικία μεταξύ του όγδοου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένων.

 2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα ή σε ποινικό σωφρονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 120


Ανάκληση της έγκλησης

         1.  Αυτός που υπέβαλε την έγκληση μπορεί να την ανακαλέσει, με τους όρους που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.
 
         2.  Η  ανάκληση  που  έγινε  για έναν από τους συμμετόχους της πράξης  έχει  συνέπεια  την  παύση  της   ποινικής  δίωξης   και   των    υπολοίπων, αν και αυτοί διώκονται με έγκληση.

         3.  Η  ανάκληση   δεν   έχει   κανένα   αποτέλεσμα   για   τον κατηγορούμενο που  δηλώνει προς  την  αρχή  ότι  δεν  την  αποδέχεται.  Μετά  την Ανάκληση της έγκλησης που υποβλήθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί νέα.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 119


Αδιαίρετο της έγκλησης

         Η  ποινική  δίωξη  ασκείται εναντίον  όλων των  συμμετόχων του εγκλήματος, και αν ακόμη η έγκληση που υποβλήθηκε  στρέφεται  εναντίον ενός από αυτούς.