Friday, June 14, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 263Β

Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς

 1. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των άρθρων 236 παράγραφοι 1 και 2 και 237 παράγραφος 3 ή ο συμμέτοχος στις πράξεις των άρθρων 235, 237 παράγραφοι 1 και 2 και 239 έως 261 καθώς και του άρθρου 390, όταν τελείται από υπάλληλο, συμβάλλει ουσιωδώς, με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές υπαλλήλου ή δικαστικού λειτουργού, τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 επόμενα. Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσης ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των προσφερόμενων στοιχείων. Την αναστολή της δίωξης μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία προσφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Αν μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκύψει ότι τα προσφερθέντα από τον υπαίτιο στοιχεία δεν ήταν επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαλλήλου ή του δικαστικού λειτουργού, το σχετικό βούλευμα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη.

 2. Υπάλληλος, υπαίτιος για την τέλεση των πράξεων των άρθρων 235 έως 261, καθώς και του άρθρου 390 ή συμμέτοχος στις πράξεις αυτές, ο οποίος συμβάλλει ουσιωδώς με αναγγελία στην αρχή, στην αποκάλυψη της συμμετοχής στις πράξεις αυτές άλλων υπαλλήλων, τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον το πρόσωπο που καταγγέλλεται κατέχει θέση σημαντικά υπερέχουσα της δικής του και ο ίδιος μεταβιβάζει στο Δημόσιο όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει, αμέσως ή εμμέσως, από την τέλεση ή τη συμμετοχή στην τέλεση των πιο πάνω εγκλημάτων.

 3. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκλημάτων των άρθρων 235 έως 261 και 390 ή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται άμεσα από τις συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, προσφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές ατόμων που διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, το δικαστικό συμβούλιο, με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας σε βάρος του ποινικής δίωξης και την αμελλητί παραπομπή της δικογραφίας στη Βουλή. Την παραπάνω αναστολή μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο, εφόσον τα στοιχεία προσφέρονται μέχρι την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό. Με το ίδιο βούλευμα ή απόφαση μπορεί να διαταχθεί και η άρση ή η αντικατάσταση των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού που έχουν ταχθεί. Εάν η Βουλή κρίνει, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού, το βούλευμα ή η απόφαση ανακαλείται και η ανασταλείσα ποινική δίωξη συνεχίζεται. Εάν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος, σε περίπτωση καταδίκης από το Ειδικό Δικαστήριο, ο κατά το προηγούμενο εδάφιο συμμέτοχος που προσέφερε τα αποδεικτικά στοιχεία τιμωρείται με ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 4. Εάν η κίνηση της ποινικής διαδικασίας δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής του αδικήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β` της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Συντάγματος, στον κατηγορούμενο επιβάλλεται ποινή μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής αυτής, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 επόμενα, εφόσον:
α) στην ίδια Βουλευτική Περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε η παραγραφή και το αργότερο έως το πέρας της πρώτης τακτικής Συνόδου της επόμενης Βουλευτικής Περιόδου, συσταθεί εξεταστική επιτροπή, και

 β) η επιτροπή κρίνει τα προσφερόμενα στοιχεία επαρκή. Η εξεταστική επιτροπή αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη της εισήγηση Εφέτη, στον οποίο ανατέθηκε έρευνα για τη διαπίστωση της επάρκειας των στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 147 του Κανονισμού της Βουλής.

 2. Υπάλληλος ο οποίος καταγγέλλει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήματα των άρθρων 235 έως 261 του Ποινικού Κώδικα και με βάση την καταγγελία του ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος ενός ή περισσότερων υπαλλήλων, μπορεί, μετά από αίτημα του να μεταταχθεί, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν σε αυτή κενές οργανικές θέσεις.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 263Α

Γιά την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261,  262  και  263  υπάλληλοι θεωρούνται,  εκτός  από  αυτούς  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  13,  οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα:
α)  σε  επιχειρήσεις  ή  οργανισμούς  που ανήκουν  στο  Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  και   που   εξυπηρετούν   με αποκλειστική  ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό  νερού,  φωτισμού,  θερμότητας,  κινητήριας  δύναμης   ή   μέσων συγκοινωνίας  ή  επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης,
β) σέ τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους,
γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  από  νομικά  πρόσωπα  αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφ` όσον τα ιδρυτικά  νομικά  πρόσωπα  συμμετέχουν στην  διοίκησή  τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα ιδρυμένα αυτά νομικά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με  εκτέλεση κρατικών  προγραμμάτων  οικονομικής  ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης,
δ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από  το  Δημόσιο,  από  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 263

1. Στον υπάλληλο που καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης για κάποια από τις πράξεις των άρθρων 235 μέχρι και 261, επιβάλλεται πρόσκαιρη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, εκτός αν το δικαστήριο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του κρίνει διαφορετικά.Ειδικά, η έκπτωση του υπαιτίου από τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε, ως συνέπεια της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, επέρχεται αυτοδικαίως μόλις η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη και δεν μπορεί να αποκλειστεί με εφαρμογή του άρθρου 64. Στον τρίτο που καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών για κάποια από τις πράξεις των άρθρων 235 μέχρι 261 μπορεί συγχρόνως το δικαστήριο να απαγγείλει και πρόσκαιρη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 61).

 2. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρμόζεται αναλόγως σε όλα τα εγκλήματα των άρθρων 239 έως 261, εφόσον έχουν εξασφαλίσει στους υπαιτίους περιουσιακά οφέλη.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 262

Γενικές διατάξεις

Αν ο υπάλληλος ασκώντας την υπηρεσία του ή  επωφελούμενος  από την   ιδιότητά   του   γίνει   με  πρόθεση  υπαίτιος  κακουργήματος  ή πλημμελήματος που προβλέπεται σε άλλο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, το ανώτατο όριο της ποινής που αναγράφει ο νόμος για την πράξη  αυξάνεται κατά  το  μισό  δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που είναι γενικά ορισμένο για το κάθε είδος ποινής.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 261

Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή

Υπάλληλος που προσπαθεί να  πείσει  άλλον  υπάλληλο  ο  οποίος είναι  υφιστάμενός  του  ή  βρίσκεται υπό τον υπηρεσιακό του έλεγχο να διαπράξει κάποιο από τα εγκλήματα των άρθρων 235 ως και 260 ή  που  εν γνώσει  του  τον  ανέχεται  να  κάνει  κάποιο  από  αυτά  τα εγκλήματα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν υπάγεται σε άλλη διάταξη του ποινικού νόμου η οποία την τιμωρεί με βαρύτερη ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 260

Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

Στρατιωτικός  διοικητής,   αξιωματικός   ή   υπαξιωματικός   ή αστυνομικός  υπάλληλος  ο  οποίος  παραλείπει  να  συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει την ένοπλη ή αστυνομική δύναμη που έχει  στις  διαταγές του,  αν  και  η  αρμόδια πολιτική αρχή τον κάλεσε νόμιμα να το πράξει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 259

Παράβαση καθήκοντος

Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο  όφελος ή  για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.  

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 258

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία

Υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητάς  του,  και αν  ακόμα  δεν  ήταν  αρμόδιος  γι`  αυτό,  τιμωρείται:
α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών
β) αν το αντικείμενο της πράξης είναι  ιδιαίτερα μεγάλης  αξίας,  με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
γ)  με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:
α) ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000)   ή
β) το αντικείμενο της πράξης έχει αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000).


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 257

Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων

Υπάλληλος  που χωρίς πρόθεση  υπεξαίρεσης  ή  απιστίας  τοκίζει  ή μεταχειρίζεται  κατ`  άλλον  τρόπο  για δικό του όφελος ή παραχωρεί σε άλλον  για  να  χρησιμοποιηθούν  χρήματα  ή  πράγματα  που  του  είναι εμπιστευμένα  λόγω  της  υπηρεσίας του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρις ενός έτους.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 256

Απιστία σχετική με την υπηρεσία

Υπάλληλος  που  κατά  τον  προσδιορισμό,  την  είσπραξη  ή  τη διαχείριση  φόρων,  δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τη δημόσια,  τη  δημοτική  ή  την  κοινοτική  περιουσία ή την περιουσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της  οποίας   η διαχείριση   του   είναι  εμπιστευμένη,  τιμωρείται:
α)  με  φυλάκιση  τουλάχιστον έξι μηνών
β) αν η ελάττωση είναι ιδιαίτερα  μεγάλης  αξίας, με  φυλάκιση  τουλάχιστον  δύο  ετών
γ) Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:
     α)ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα   μεγάλης αξίας ανώτερης συνολικά των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) ή
     β) το αντικείμενο της πράξης έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000)

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 255

Αθέμιτη συμμετοχή

Υπάλληλος  που  άμεσα  ή έμμεσα και ιδίως χρησιμοποιώντας άλλο πρόσωπο ή με  πράξεις  συγκαλυμμένες,  πήρε  μέρος  σε  πλειστηριασμό, μίσθωση,  δημοπρασία  ή  σε οποιαδήποτε άλλη πράξη στην οποία ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 254

Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Υπάλληλος  για τον οποίο υπάρχει νόμιμος λόγος να εξαιρεθεί σε κάποια υπόθεση και που εν γνώσει του αποσιωπά το περιστατικό αυτό  και ενεργεί  σ` αυτήν την υπόθεση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, αν η αποσιώπηση έγινε με σκοπό την αθέμιτη ωφέλεια του ίδιου  ή άλλου ή τη βλάβη άλλου.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 253

 Οι  παραβιάσεις  απορρήτων  των  άρθρων  248  μέχρι  και   252 τιμωρούνται και αν τελέστηκαν μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 252

 Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

 1. Ο υπάλληλος που εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 248, 249, 250 και 251, παραβαίνοντας τα καθήκοντα του, γνωστοποιεί σε άλλον:

 α) πράγμα, το οποίο γνωρίζει μόνο λόγω της υπηρεσίας του ή

 β) έγγραφο που είναι εμπιστευμένο ή προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, αν τέλεσε κάποια από τις πράξεις αυτές με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

 2. Όποιος, υπηρετώντας με οποιαδήποτε σχέση στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, των Υπουργών ή των Υφυπουργών, όπως ιδίως με την ιδιότητα ειδικού συνεργάτη, ειδικού συμβούλου, μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου, αποσπασμένου ή με ανάθεση καθηκόντων υπαλλήλου, εργαζομένου με σύμβαση έργου ή και ως μέλος ομάδων εργασίας ή επιτροπών, γνωστοποιεί σε άλλον:
α) πληροφορία την οποία γνωρίζει μόνο λόγω της υπηρεσίας του ή
β) έγγραφο που του είναι εμπιστευμένο ή προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν ενεργεί με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος ή για να βλάψει το κράτος ή άλλον, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 3. Με τις ποινές των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται και ο τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιεί την πληροφορία ή το έγγραφο εν γνώσει της προέλευσης του, με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος ή για να βλάψει το κράτος ή άλλον.Δεν αποτελεί άδικη πράξη, η χρησιμοποίηση, εντός του αναγκαίου μέτρου, της πληροφορίας ή του εγγράφου, που γίνεται για την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος της ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 251

Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου

1.  Όποιος  καλείται  κατά  το  νόμο  να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα και γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα  από  τη  διάσκεψη  ή  την ψηφοφορία στην οποία πήρε μέρος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2.   Με  την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος παρευρεθεί σε τέτοια διάσκεψη ή ψηφοφορία λόγω των καθηκόντων του αν γνωστοποιήσει σε άλλον τα απόρρητά της.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 250

Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων

Τηλεφωνικός  υπάλληλος  που γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του το περιεχόμενο τηλεφωνήματος και το γνωστοποιεί σε τρίτον ή που εν γνώσει του επιτρέπει σε  τρίτον  να  ακούσει  κάποια  τηλεφωνική  ανακοίνωση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 249

Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων

Τηλεγραφικός  υπάλληλος  που  παράνομα  ανοίγει,  υπεξάγει   ή καταστρέφει  τηλεγράφημα  εμπιστευμένο  σε τηλεγραφικό γραφείο που του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, ή εν γνώσει επιτρέπει  σε  άλλον να  επιχειρήσει  τέτοια  πράξη  ή  τον  βοηθεί σ αυτό ή γνωστοποιεί σε τρίτον το περιεχόμενο τέτοιου τηλεγραφήματος  που  γνωρίζει  λόγω  της υπηρεσίας του τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 248

Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων

Ταχυδρομικός  υπάλληλος  που  παράνομα  ανοίγει,  υπεξάγει   ή καταστρέφει  επιστολή  ή άλλο αντικείμενο εμπιστευμένο στο ταχυδρομείο και που του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του ή ο οποίος  εν γνώσει επιτρέπει  σε  άλλον  να  επιχειρήσει μία τέτοια πράξη ή τον βοηθεί σ`    αυτό ή  γνωστοποιεί σε τρίτον το  περιεχόμενο  ενός  κλειστού  τέτοιου αντικειμένου,  τιμωρείται  με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 247

Απεργία δημοσίων υπαλλήλων

1. Δημόσιοι  υπάλληλοι  οι οποίοι τρεις τουλάχιστον σε κοινή σύσκεψη με κοινή απόφαση και με σκοπό να εμποδίσουν ή να διακόψουν  τη λειτουργία  κάποιας  δημόσιας υπηρεσίας:
 α) ζήτησαν την παραίτησή τους από την υπηρεσία ή
 β) εγκατέλειψαν την άσκηση της υπηρεσίας  που  τους είχε  ανατεθεί  ή
 γ)  παραμέλησαν  την  εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή
 δ) έρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε  συνεννόηση  για  να κηρύξουν  απεργία  ή  απειλούν  την  κήρυξη απεργίας ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέουν άμεσα ή έμμεσα την αποδοχή αιτημάτων με εγκατάλειψη των έργων τους τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και  κάθε  δημόσιος  υπάλληλος που   προσχωρεί   εκ  των  υστέρων  σε  κάποια  από  τις  πράξεις  της προηγούμενης παραγράφου.

3.  Μέλη του διοικητικού συμβουλίου σωματείου ή ένωση δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία αποφάσισαν  την  κήρυξη  απεργίας  τιμωρούνται  με φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών  και  με χρηματική ποινή.  Για την καταβολή της χρηματικής ποινής ευθύνεται το σωματείο  ή  η  ένωση  εις ολόκληρον με αυτούς που καταδικάστηκαν.

4.  Η καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για κάποια από τις πράξεις των  παρ.  1-3  συνεπάγεται  και  την  πρόσκαιρη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 61 - 65).

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 246

Με   φυλάκιση  τιμωρείται  ο  υπάλληλος  που,  εκτός  από  την περίπτωση του άρθρου 258, κατά την παράδοση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων παρακρατεί εν γνώσει και με πρόθεση όλα  ή  μέρος  από  τα  χρήματα  ή πράγματα που πρέπει να παραδώσει.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 245

1.  Οι ποινές του άρθρου 244 επιβάλλονται και στους υπαλλήλους οι οποίοι αφήνουν στους γραφείς ή βοηθούς που οι  ίδιοι  διορίζουν  να κάνουν  κάποια  από  τις  εισπράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 244, αν αυτοί εν γνώσει του υπαλλήλου εισέπραξαν ποσό που δεν οφείλεται.

2. Αν αυτοί οι γραφείς και οι βοηθοί εισέπραξαν  ένα  ποσό  εν γνώσει ότι δεν οφείλεται τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 244

Καταπίεση

Υπάλληλος  που  εν  γνώσει  εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε  δικαιώματα  που  δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 243

Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

Υπάλληλος  που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει  να βεβαιωθεί  για  την  ταυτότητα του προσώπου που αναφέρεται στο έγγραφο όταν και όπως απαιτεί ο  νόμος  τιμωρείται  με  φυλάκιση  μέχρι  τριών μηνών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 242

Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ.

1. Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισμένων  δημοσίων  εγγράφων,  αν  σε  τέτοια   έγγραφα  βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό  που  μπορεί  να  έχει  έννομες  συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2.  Με  την  ίδια  ποινή  τιμωρείται  ο  υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει,  βλάπτει  ή  υπεξάγει  έγγραφο  που  του εμπιστεύθηκαν  ή  του  είναι  προσιτό  λόγω  της  υπηρεσίας του.

3. Αν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και  2  είχε  σκοπό  να  προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων 25.000.000 δραχμών.  
   4.  Με την ποινή της παρ.  1 τιμωρείται όποιος εν  γνώσει  του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 241

Παραβίαση οικιακού ασύλου

Υπάλληλος που, χρησιμοποιώντας  την  υπαλληλική  του  ιδιότητα εισέρχεται  στην  κατοικία  άλλου χωρίς ο άλλος να το θέλει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το  προβλέπει  ο  νόμος  και  χωρίς  τις  νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 240

Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών

1.  Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η εκτέλεση των ποινών  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός αν εν γνώσει του εκτέλεσε παράνομα ποινή ή αν παρέλειψε την εκτέλεσή της.

2.    Αν   όμως  η  παράνομη  εκτέλεση  προήλθε  από  αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 239

Κατάχρηση εξουσίας

Υπάλληλος στα καθήκοντα  του  οποίου  ανάγεται  η  δίωξη  ή  η ανάκριση αξιόποινων πράξεων:
 α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα   για   να  πετύχει  οποιαδήποτε  έγγραφη  ή  προφορική  κατάθεση κατηγορουμένου,  μάρτυρα  ή  πραγματογνώμονα  τιμωρείται  με  φυλάκιση τουλάχιστον  ενός  έτους,  εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τα άρθρα 137Α και 137Β
β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον  υπαίτιο  ή  προκάλεσε  την απαλλαγή τους από την τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 238

Δήμευση

 1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 235, 236 και 237 η απόφαση διατάσσει να δημευτούν τα δώρα και όποια άλλα περιουσιακά στοιχεία δόθηκαν, καθώς και εκείνα που αποκτήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από αυτά. Αν τα εν λόγω προϊόντα έχουν αναμιχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία του αναμειχθέντος προϊόντος. Το εισόδημα ή άλλα οφέλη που απορρέουν από τα εν λόγω προϊόντα, από περιουσία που αποκτήθηκε με τα εν λόγω προϊόντα ή από περιουσία με την οποία έχουν αυτά αναμιχθεί υπόκεινται επίσης σε δήμευση στον ίδιο βαθμό, όπως τα προϊόντα του αδικήματος.

 2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν υπάρχουν πλέον, δεν έχουν βρεθεί, δεν είναι δυνατόν να κατασχεθούν ή ανήκουν σε τρίτον, σε βάρος του οποίου δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δήμευση, δημεύονται περιουσιακά στοιχεία του υπαιτίου ίσης αξίας με αυτά κατά το χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως την προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας των υποκειμένων σε δήμευση.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 237

Δωροδοκία δικαστή

1. Εκείνος που καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν απαιτήσουν ή δεχθούν δώρα ή άλλα ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή την υπόσχεση ότι θα τα λάβουν με το σκοπό να διεξαχθεί ή να κριθεί μια υπόθεση που τους έχει ανατεθεί υπέρ ή εναντίον κάποιου, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των δώρων ή ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Όποιος για το σκοπό που αναφέρθηκε προσφέρει, υπόσχεται, διαμεσολαβεί ή δίνει τέτοια δώρα ή ωφελήματα σε κάποιο από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ή σε οικείο τους, τιμωρείται:
α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,
β) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν η αξία των δώρων ή ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 236

Ενεργητική δωροδοκία

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα για τον εαυτό του ή για τρίτο, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 235

Παθητική δωροδοκία

1. Υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ ή αν ο δράστης έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.