Thursday, April 2, 2015

Griekse Wetboek van Strafrecht Nederlandse Vertaling: de artikelen 1 tot 13

Griekse Wetboek van Strafrecht

Eerste Boek - Algemeen Deel

Vertaling auteursrecht c00.org © 2015 - Vertaling werk in uitvoering
[Waarschuwing: Voorlopige vertaling]

Eerste hoofdstuk - De Strafrecht

I. Termijnen van de geldigheid van strafrecht

Artikel 1 - Geen straf zonder wet

Straf wordt niet opgelegd, met uitzondering van die handelingen waarvoor de wet niet uitdrukkelijk bepaald een voor hun commissie


Artikel 2 - Toepassing met terugwerkende kracht van de meest inschikkelijke wet

1. Indien gedurende de tijd van het plegen van de daad tot de definitieve berechting twee of meer wetten van kracht waren, degene die de meest gunstige bepalingen voor de verdachte bevat wordt toegepast.

2. Indien een volgende wet omschrijft de handeling als niet strafbaar de zin wordt vernietigd en de strafrechtelijke gevolgen van het vonnis nietig is geworden.


Artikel 3 - Wetten die tijdelijke geldigheid hebben

Wetten die tijdelijke geldigheid hebben, worden gehandhaafd, zelfs na de beëindiging van zijn geldig voor daden gepleegd toen zij van kracht waren. Afgezien hiervan is de bepaling van paragraaf 1 van het vorige artikel wordt toegepast.


Artikel 4 - Het opleggen van veiligheidsmaatregelen

1. De maatregelen bedoeld in de artikelen 69, 71, 72, 73, 74 en 76 worden opgelegd op basis van de wet van kracht tijdens het proces van de actie.

2. In het geval van paragraaf 2 van artikel 2, het gerecht dat de beslissing heeft gegeven beslist na voorstel van de officier van justitie te handhaven of niet de veiligheidsmaatregelen opgelegd.


II. Territoriale bevoegdheid van strafrecht

Artikel 5 - Misdaden in de Griekse nationale grondgebied

1. Griekse strafwetten van toepassing op alle handelingen landelijke gepleegd, zelfs door buitenlanders.

2. Griekse schepen of vliegtuigen worden beschouwd als het Griekse grondgebied waar ze ook zijn, tenzij in overeenstemming met het internationale recht zijn onderworpen aan buitenlands recht.


Artikel 6 - Misdaden van onderdanen in het buitenland

1. Griekse strafwetten van toepassing op een handeling gekenmerkt door hen als een misdrijf of overtreding die in het buitenland werd gepleegd door een onderdaan, als dat strafbaar is gesteld met de wetten van het land waar het is begaan of indien zij in een politiek unconstituted land.

2. Een strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen een buitenlander die ten tijde van het misdrijf was een nationale. Het wordt ook ingeleid tegen degenen die na het plegen van de daad de Griekse nationaliteit verworven.

3. Met betrekking tot misdrijven, toepassing van de bepalingen van de leden 1 en 2 vereist een klacht van het slachtoffer of van een verzoek van de regering van het land waar de overtreding is begaan.

4. Misdemeanors buitenland gepleegde strafbaar zijn alleen op de gevallen die specifiek door de wet voorgeschreven.


Artikel 7 - Misdaden begaan door buitenlanders in het buitenland

1. Griekse strafwetten gelden voor buitenlanders voor daden gepleegd in het buitenland die gekenmerkt worden als een misdrijf of een misdrijf, wanneer de handeling is gericht tegen de Griekse burgers en is strafbaar volgens de wetten van het land waar het is begaan of indien zij in een politiek unconstituted land .

2. De bepalingen van de leden 3 en 4 van het vorige artikel van toepassing in dit geval ook.


Artikel 8 - Misdaden in het buitenland die altijd bestraft met het Griekse recht

De Griekse strafwetten van toepassing op onderdanen en buitenlanders, ongeacht de wetten van de plaats van de commissie, voor de volgende handelingen gepleegd in het buitenland:
a) hoogverraad, verraad aan het land gericht tegen de Griekse Staat en terroristische daden (artikel 187A).
b) strafbare feiten met betrekking tot de militaire en militaire dienst verplichting (speciaal deel, hoofdstuk 8)
c) strafbare feiten gepleegd als de ambtenaren van de Griekse staat
d) handelingen tegen Griekse ambtenaren tijdens de uitoefening van hun dienst of verband met hun diensten
e) meineed in afwachting van een procedure door de Griekse autoriteiten
f) Piraterij
g) de misdaden die verband houden met de valuta (speciaal deel, hoofdstuk 9)
h) slavenhandel, mensensmokkel, mensenhandel of seksueel misbruik van een minderjarige voor een vergoeding, het uitvoeren van uitstapjes naar ontucht of andere onfatsoenlijke handelingen te plegen tegen een minderjarige of kinderporno
i) illegale handel in verdovende middelen
j) de illegale verspreiding van en handel in obscene publicaties
k) alle andere misdrijf waarvoor bijzondere bepalingen of internationale verdragen door de Griekse staat ondertekend en geratificeerd voorzien in de toepassing van de Griekse strafwetten.


Artikel 9 - Vrijwaring voor misdaden gepleegd in het buitenland

1. De vervolging van een daad gepleegd in het buitenland is uitgesloten:
a) indien de dader werd berecht voor die in het buitenland act en werd vrijgesproken of indien veroordeeld, heeft de hele zin geserveerd
b) indien, volgens het buitenlands recht, de handeling werd versperd door verjaring of de opgelegde straf is verjaard of is overgemaakt
c) indien, naar buitenlands recht een klacht is nodig voor de vervolging van de handeling en dergelijke klacht werd ofwel niet ingediend of ingetrokken.

2. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de in artikel 8 omschreven handelingen.


Artikel 10 - Berekening van de zinnen die in het buitenland werden geserveerd

De zin die geheel of gedeeltelijk in het buitenland in het geval van een eventuele binnenlandse veroordeling voor hetzelfde feit werd geserveerd, wordt in mindering gebracht op de door de Griekse rechter straf.


Artikel 11 - Erkenning van buitenlandse strafvonnissen

1. Indien een Grieks in het buitenland wordt veroordeeld voor een handeling die in overeenstemming met de bepalingen van nationaal recht, met zich meebrengt bijkomende straffen, kan de bevoegde rechter van misdragingen deze sancties op te leggen.

2. De bevoegde rechter van misdrijven kan ook dat hij veiligheidsmaatregelen als bedoeld in de Griekse wetgeving op iemand die is veroordeeld of vrijgesproken in het buitenland op te leggen.III. Relatie van het Wetboek van Strafrecht met speciale wetten en uitleg van de termen


Artikel 12 - Bijzondere strafwetten

De bepalingen van het algemene deel van het Wetboek van Strafrecht van toepassing op strafbare feiten die zijn bedoeld in de bijzondere wetten, als deze wetten niet anders opgeeft met een expliciete bepaling.


Artikel 13 - Begrip termen van de Code

In de Code worden de volgende termen gebruikt met de volgende betekenis:

a) werknemer is een persoon die is wettelijk toevertrouwd, zelfs tijdelijk, met de uitoefening van de openbare dienst, of gemeentelijke dienst of gemeentelijke dienstverlening aan de gemeenschap of de dienst in andere publiekrechtelijke organen en instellingen

b) kins zijn familieleden door bloedverwantschap en huwelijk in een rechte lijn, adoptieouders en geadopteerde kinderen, echtgenoten, de verloofde, broers en echtgenoten en verloofden van broers en zussen en voogden of bewaarders van de dader en die onder de voogdij of de bewaring van de dader

c) het document is geen schriftelijk document dat is bedoeld of geschikt om een ​​feit dat juridische betekenis heeft als enig teken dat bedoeld is om een ​​dergelijk feit te bewijzen bewijzen. Document is elk medium dat door een computer of een perifere computergeheugen, elektronisch, magnetisch of anderszins, voor het opnemen, opslaan, productie of weergeven van gegevens, die niet direct kunnen worden gelezen, alsmede magnetische, elektronische of andere materialen gebruikt voor het opnemen van alle informatie, beeld, symbool of geluid, onafhankelijk of in combinatie, zolang deze media en materialen zijn bestemd of geschikt zijn om feiten die juridische betekenis hebben bewijzen.

d) fysiek geweld vormt ook de handeling van het veroorzaken van een staat van bewusteloosheid of ongeschiktheid voor de weerstand tegen een persoon met slaapmiddelen of verdovende middelen of andere soortgelijke middelen

e) het leger is het leger van het land, zee en lucht.

f) een misdaad wordt gepleegd als een beroep, als het herhaaldelijk plegen van de daad of de infrastructuur ontwikkeld door de dader met de bedoeling herhaaldelijk plegen van de daad laat zien dat het doel van de dader is het maken van geld. Een misdrijf wordt gewoonlijk begaan, wanneer het herhaaldelijk plegen van de daad laat een constante neiging van de dader om deze bijzondere misdaad te plegen, als onderdeel van de persoonlijkheid van de dader.

g) de dader is vooral gevaarlijk wanneer de ernst van de handeling, de wijze waarop en de omstandigheden van de Commissie de handeling, de motieven die de dader en de persoonlijkheid van de dader geleid, geven anti-sociaal gedrag en constante neiging om nieuwe misdaden te plegen in de toekomst gekenmerkt .

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.