Friday, January 18, 2013

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 110Α


 1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106, εφόσον ο κατάδικος νοσεί από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση, από ανθεκτική φυματίωση ή είναι τετραπληγικός, καθώς και από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%)  ή από γεροντική άνοια έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό έτος της ηλικίας ή από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου.

   2. Η διακρίβωση της προϋποθέσεως της παραγράφου 1 γίνεται  μετά  από αίτηση του καταδίκου από το αρμόδιο συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη και η διαδικασία της κοθορίζονται με κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Δικαιοσύνης  και  Υγείας,  Πρόνοιας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

   3.  Η απόλυση υπά όρο κατά την παρ. 1 σημειώνεται στο Ποινικά Μητρώο του καταδίκου και χορηγείται μόνο μια φορά.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 110


Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

         1. Για τη χορήγηση  και  την  ανάκληση  της  απόλυσης υπό  όρο αποφασίζει  το συμβούλιο των πλημμελειοδικών του τόπου της έκτισης της ποινής.Ο κατάδικος δεν κλητεύεται ούτε εμφανίζεται ενώπιον του συμβουλίου και μπορεί, αφού λάβει γνώση, μέσω του διευθυντή του καταστήματος κράτησης, της πρότασης του εισαγγελέα, να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα. Εάν όμως το συμβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, μπορεί να διατάξει την ενώπιον του εμφάνιση του καταδίκου.


         2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται με αίτηση της διεύθυνσης του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο κατάδικος. Η αίτηση υποβάλλεται ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου, που προβλέπει το άρθρο 105. Αν η διεύθυνση του ιδρύματος κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις για τη μη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο υποβάλλει σχετική αναφορά μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος στον εισαγγελέα των πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει στο συμβούλιο.


         3. Για την ανάκληση αποφασίζει το  ίδιο  δικαστικό  συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που εποπτεύουν αυτόν που απολύθηκε.

         4. Η  εποπτεία  αυτή  μπορεί  να  ανατεθεί  και  σε   εταιρεία προστασίας των αποφυλακιζομένων.

         5. Σε  περίπτωση   επείγουσας   ανάγκης,   για   να  προληφθεί κίνδυνος  της   δημόσιας  τάξης   ο  εισαγγελέας  πλημμελειοδικών  του τόπου  διαμονής  εκείνου  που   απολύθηκε   μπορεί  να   διατάξει  την προσωρινή  σύλληψή του ύστερα από την  οποία προκαλείται αμέσως με  τη νόμιμη  διαδικασία  η  απόφαση  για   την   ανάκληση.   Σε   περίπτωση οριστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε την ημέρα της σύλληψης.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 109


Συνέπειες της μη ανάκλησης

         Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστημα της  ποινής  το οποίο  υπολειπόταν  για έκτιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία έτη, ή αν περάσουν τρία έτη χωρίς να γίνει ανάκληση, η  ποινή θεωρείται  ότι εκτίθηκε.  Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα έτη από την απόλυση χωρίς να γίνει ανάκλησή της.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 108


Άρση της απόλυσης

     Αν μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το άρθρο 109, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή Φυλάκισης ανώτερη από έξι μήνες, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 107


Ανάκληση της απόλυσης

            1. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί, αν εκείνος που απολύθηκε δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν κατά την απόλυση.

            2. Σε περίπτωση ανάκλησης ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής.

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 106Α

Το άρθρο 106Α καταργήθηκε

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 106


Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης
     
        1.  Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί με ειδική  αιτιολογία  ότι  η  διαγωγή  του καταδίκου, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του  για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε καταδικασθέντες για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παρ.  1 του άρθρου 106 του ν. 1492/1950 "Κύρωση του Ποινικού Κώδικα".

         2. Στον απολυόμενο μπορούν   να   επιβληθούν  ορισμένες υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής του και ιδίως  τον  τόπο διαμονής  του. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν πάντοτε να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν με αίτηση του απολυμένου.

       3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και  4  του  άρθρου  100Α εφαρμόζονται  αναλόγως.